BO_24 / Abrahámova viera

Pomôcka k príprave na Biblickú olympiádu 2023/24
 • Charakteristika: Materiál je primárne určený ako pomôcka k príprave na triedne kolo Biblickej olympiády. Z portfólia biblických kníh, ktoré sú predmetom súťaže sme vybrali texty z knihy Genezis (kapitoly 13, 18 a 22) zamerali sme sa na spoločnú tému, ktorá znie „Vytrvať vo viere“. Účelom takéhoto radikálneho zúženia je vzbudiť záujem o súťaž (triedne kolo) aj u žiakov a študentov, ktorých by väčší rozsah skôr odradil.
 • Triedne kolo súťaže: Na uvedený metodický materiál nadväzujú poklady pre triedne kolo (nájdete ich medzi pomôckami). Odporúčame triedne kolo zrealizovať s odstupom maximálne jedného mesiaca. Podklady môžete samozrejme využiť aj v prípade, že ste s tu uvedeným materiálom nepracovali. Ako prípravu na súťažné kolo odporúčame, aby si žiaci okrem spoločnej práce so spomenutým metodickým materiálom doma prečítali aj uvedené kapitoly z knihy Genezis.
 • Kľúčové slová: Abrahám, pokoj, modlitba za druhých, syn, požehnanie, poslušnosť, obeta, dôvera, viera
 • Cieľová skupina: 5-9 ZŠ; 1-2 SŠ
 • Čas: 90 a viac minút
 • Cieľ: Dieťa rozumie príbehu Abrahámovej viery, osvojuje si jeho postoje a prijíma ho za svoj vzor.
 • Pomôcky: 
  • Metodika (PDF)
  • Pracovné listy (BO_24-Abrahám...PL.pdf)
  • Prezentácia (verzia pre prácu v skupinách [BO_24-Abrahám...V1-Prez.pptx] alebo s celou triedou [BO_24-Abrahám...V2-Prez.pptx])
  • Sväté písmo, vytlačený obrázok Abraháma, mapa svätej zeme
  • Podklady pre triedne kolo súťaže (PDF). Pozor, tento materiál je chránený heslom, aby sa k nemu nedostali súťažiaci. Ak potrebujete prístup, napíšte: dku@dcza.sk
  • Materiály pre školské kolo (WEB)
 • Poznámka: Katechéza je určená žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ, pričom ju treba prispôsobiť schopnostiam žiakov. U starších žiakov 9. roč. a študentov môžete pracovať v skupinách. Rozdelíte si ich do troch skupín, každá dostane biblický text Sväté písmo a pracovné listy so zadaním. Pracujú s textom asi 15 - 20 minút, potom svoju prácu odprezentujú pred ostatnými. Podrobnejší postup je popísaný v metodike. Pri mladších žiakoch je lepšie vybrať len jednu či dve perikopy, alebo deti vôbec nedeliť na skupiny, a pracovať s celou triedou. Text sa číta postupne a hneď sa riešia úlohy zo zadania. Pri skupinovej práci použite prezentáciu (verzia 1), čísla snímkov v metodike (SN_2 a pod.) sa vzťahujú k nej.
Postup
 • Začneme opakovaním toho, čo žiaci už vedia. Na tabuľu napíšeme meno Abrahám alebo nalepíme jeho obrázok. Okolo mena alebo postavy zapisujeme odpovede. Príklady odpovedí: Abrahám nemohol mať deti, mal ženu Sáru, obetoval syna, pochádzal z Uru, bol pastier, žil v stanoch, modlil sa, mal silnú vieru…

Postavu praotca Abraháma sme preberali už na prvom stupni v druhom ročníku a tiež na druhom stupni v piatom ročníku. Čo si o ňom pamätáte?
 • Doplníme informácie, napríklad:
Abrahám pochádzal z mestečka Ur (Mezopotámia), bol pastierom. S manželkou boli bezdetní, čo okrem iného znamenalo, že po Abrahámovej smrti všetok majetok zdedia sluhovia. Naviac ak manželia nemohli mať deti, ľudia to považovali za Boží trest, pretože to znamenalo vymretie rodu. Bezdetní manželia preto často smútili. Výnimkou neboli ani Abrahám a Sára.
Abraháma si Boh vyvolil, prihovoril sa mu a prikázal mu, aby odišiel z Uru. Mal opustiť všetko a všetkých čo pozná a ísť do krajiny ktorú mu Boh ukáže. Boh mu tiež sľúbil, že ho požehná deťmi, takže jeho rod nielen že nevymrie, ale stane sa z neho veľký národ. Abrahám uveril Bohu, poslúchol ho a putoval do krajiny Kanaán.
Ak chcete vedieť jeho príbeh celý, stačí zobrať Sväté písmo a prečítať si J, my sa dnes pozrieme na tri epizódy z jeho života.

Práca s pracovným listom
 • Rozdelíme žiakov na tri skupiny (môže byť aj viac, potom budú mať niektoré skupiny rovnaké úlohy). Každá skupina dostane pracovný list, Sväté písmo alebo príslušný biblický text (príloha). Zadania úloh sú uvedené v pracovnom liste. Učiteľ skupiny len usmerňuje. Žiaci si pozorne prečítajú zadanie a biblický text, potom v skupine pracujú na úlohách. Jednotlivé úlohy si môžu v rámci skupiny podeliť. Na spoločnú prácu treba vyhradiť 15 – 20 minút, potom nasleduje rozbor vypracovaných úloh. Môžete pri tom využiť prezentáciu.
Skupina č. 1
 • SN_2-3. Spoločne najprv prečítame úryvok Gn 13,1-18, číta skupina č. 1.
 • SN_4-6. Prečítame zadanie. Počúvame k čomu žiaci prišli, miesta môžu ukázať na mape. Riešenie je na SN_5-6. Potom skontrolujeme a doplníme ak na niečo zabudli.
Zadanie: V texte nájdi a zaznač zelenou všetky miesta kde sa príbeh odohráva, nájdi ich na mape. Červenou označ postavy a vyplň tabuľku – čo tie postavy robia, ako konajú.
 • SN_6. Spoločne premýšľame nad otázkami:
  • Prečo Abram navrhuje Lótovi rozísť sa? Aby sa pastieri nehádali, aby bol pokoj v rodine, sme bratia znamená, že majú príbuzenský vzťah, je to syn jeho brata Arana, čiže jeho synovec.
  • Čo konkrétne navrhuje Abram? Aby sa rozdelili a Lót si môže vybrať územie, na ktorom chce žiť.
  • Čo je dôležité pre Abrama? Udržať pokoj v rodine, ale aj Boh, lebo vždy staval oltáre kde prišiel.
  • Čo je dôležité pre Lóta, prečo si vyberá okolie Jordánu? Chce mať lepšie miesto, úrodnejšiu krajinu, nevadí mu, že tam žijú hriešni ľudia.
  • Ako ja riešim konflikty, čo je vtedy pre mňa dôležitejšie, som to ja a moje potreby, alebo sú to hodnoty ako pokoj, bratstvo, priateľstvo?(na túto otázku neodpovedajú nahlas, len sa nad tým zamyslia)
 • SN_7. Dopíšeme na tabuľu odpovede na otázku:
  • Aké vlastnosti môžeme vidieť u Abraháma v tomto príbehu, čo nám ten príbeh hovorí o Abrahámovi? Hľadá pokojné riešenie, je veľkorysý, veľkodušný, Bohom požehnaný.
Pre Abraháma bolo dôležité zachovať pokoj v rodine hoci aj za cenu, že mu zostane horšia, nekvalitná, menej úrodná pôda. Mal právo povedať Lótovi: „Ja som ten, ktorého si Boh vyvolil, ja si budem vyberať…“, ale on to nerobí. Dáva na výber synovcovi.
Aj Lót si mohol si povedať: „Abrahám je už starý, ja som ešte pri sile, mne stačí aj to horšie, jemu nechám to lepšie.“ Ale nemyslel na Abraháma, len na seba.
 • Príklad
Je to ako keď mi mama dá čokoládu a ja sa mám podeliť s bratom, rozdelím čokoládu, ale jedna časť je väčšia. Čo urobím? Ak som ako Abrahám, môžem dať bratovi na výber a ak si vyberie tú väčšiu časť, tak nereptám, som spokojný aj s tou menšou. No a keď to mama uvidí, tak ma odmení tým, že mi na druhý deň kúpi celú čokoládu J. Podobne urobil Boh, Abrahámovi hovorí: „Pozri na sever, na juh, na západ, na východ, celá krajina bude patriť tvojmu potomstvu.“
 • Abram a Abrahám
Možno ste si všimli, že my rozprávame o Abrahámovi, ale v texte je iné meno. Abram. To meno znamená „môj otec je vznešený“. No Boh zmenil meno nášho hrdinu a nazval ho Abrahám, čo znamená „otec mnohých“. Súvisí to s Božím prisľúbením o Abrahámových potomkoch. Kedy mu zmenil meno, to si môžete doma nájsť vo Svätom písme a prečítať. Rovnako aj zmenil meno Sáre, pôvodne sa volala Sarai, to znamená „Pani moja, Kráľovná moja“. Meno Sára zase znamená „pani, kráľovná“. Tiež to súvisí s prisľúbením, že bude matkou vyvoleného národa a mnohých.

Skupina č. 2
 • SN_8-10. Podobne postupujeme aj s druhou skupinou. V tomto prípade však text čítajú štyria žiaci, jeden predstavuje Abraháma, ďalší Sáru, Pána a rozprávača. V prezentácii sú postavy farebne odlíšené.
 • SN_ 11. Po prečítaní textu povieme zadanie a žiaci odprezentujú svoje vypracovanie.
Zadanie: Zisti z textu názov miesta, kde sa to odohralo, a čas – kedy. Popíš vzťahy medzi postavami – kým boli traja muži pre Abraháma, kým pre Sáru, kým boli Sodomčania pre troch mužov, ako ich vnímali…
 • Skontrolujeme a podľa potreby doplníme.
Názov miesta: Terebinty Mamreho, v preklade dub vidiaceho, veštca.
Čas: V najväčšej horúčave dňa, cez obed.
Vzťahy:
  • Kým boli traja muži pre Abraháma, ako ich vnímal keď ich uvidel? Cudzinci, hostia, vážené osoby. Ako ich vnímal po určitom čase keď mu oznámili správu? Spoznal v nich Pána.
  • Kým boli traja muži pre Sáru, ako ich vnímala ona? Ako hostí, a tárajov (hovoria nezmysly, neverí im).
  • Pre troch mužov je Abrahám najskôr hostiteľ, potom priateľ, zdôverujú sa mu.
  • Sára je pre nich manželka Abraháma, ktorá neverí, pochybuje a klame.
  • Vzťah troch mužov k Sodomčanom. Sú pre nich obžalovaní a hriešnici.
  • Pre Abraháma sú to ľudia, ktorých chce zachrániť, býval tam Lót.
 • SN_12. Potom premýšľame:
  • Kým som ja pre druhých, som ten čo sa za nich prihovára, aj keď sú hriešni. Kým sú ľudia okolo pre mňa, mám o nich záujem?
 • Neodpovedáme nahlas, iba nad tým v tichu pouvažujeme.
 • SN_13. Aký príklad nám dáva v tomto príbehu Abrahám? Doplníme na tabuľu: Pohostinný, nepochybuje, verí Bohu, prihovára sa za druhých, aj keď sú to ľudia hriešni a trest by si zaslúžili.
Modliť sa za tých, ktorých máme radi je ľahké, ale modliť sa za tých, čo konajú zlo, alebo mi ublížili, je už ťažšie. Ale modlitbu príhovoru potrebujú práve hriešnici a to je našou úlohou.

Skupina č. 3
 • SN_14-15. Ďalšia skupina prečíta text, predstaví zadanie a odprezentuje svoju prácu.
Zadanie: Nájdi na mape miesto, kde sa udalosť odohrala a vytvor strom udalosti. Kmeňom je problém, ktorý nastal – obetovanie Izáka, z textu zisti a pomenuj korene problému – prečo problém nastal – prečo mal Abrahám obetovať Izáka. Zapíš ich do koreňov. Do koruny stromu napíš dôsledky problému, následky jeho rozhodnutia.
 • SN_16-17. Skontrolujeme vypracovanie a doplníme chýbajúce časti.
  • Miesto: Vrch Morja a Bersaba.
  • Korene: Boh mu to prikázal, chcel ho vyskúšať, láska k synovi – či má radšej jeho ako Boha, poslušnosť Abraháma voči Bohu a jeho príkazom, dôvera Abraháma.
  • Koruna: Následky - Boh zachraňuje Izáka, nemusel syna obetovať, obetoval baránka, uvedomil si, že sa bojí Boha, premenoval miesto na Pán vidí, upevnila sa jeho dôvera Bohu, Boh ho požehnáva a cez neho jeho potomstvo a mnohé národy.
 • SN_18. Premýšľame nad otázkami:
  • Kto a čo je u mňa na prvom mieste – je to Boh? Čoho som ochotný sa zrieknuť kvôli nemu (času na sociálnych sieťach, počítačové hry, pozeranie telky…). Zverujem Bohu svoje problémy? Dôverujem mu aj keď sa veci nevyvíjajú podľa mojich predstáv?
 • SN_19.
  • Čo ma učí Abrahám v tomto príbehu, aký je, čo hovorí o ňom jeho konanie?
 • Doplníme na tabuľu okolo obrázku Abraháma: Je poslušný, aj keď tomu nerozumie, verí Bohu a jeho prísľubom.
Niekedy sa zdá, že poslúchať Boha a jeho príkazy je ťažké, je to problém. Možno treba pri tom niečo obetovať, zriecť sa. Ale aj na Abrahámovom príbehu vidíme, že Boh nám potom dáva omnoho viac. Vždy je dobré si pripomenúť, že aj keď tomu nerozumiem, prečo sa veci dejú, vždy mám Bohu dôverovať.
 • SN_20. Ukončíme modlitbou:
Bože, ďakujem ti za Abraháma, ktorého si si vyvolil, za jeho príklad v modlitbe za druhých, za jeho poslušnosť a dôveru v teba, že aj keď tomu nerozumiem, ty máš všetko pevne vo svojich rukách. Pane, uč ma byť takým, ako Abrahám. Uč ma byť poslušným, trpezlivým, ochotným sa zriekať a vo všetkom ti dôverovať. Amen.