Advent 2023 / Ježiš - Svetlo

Katechéza z cyklu "Rozsievač vyšiel rozsievať", J. Šelinga
 • Kľúčové slová: Advent eschatologický, historický, liturgický, osobný svetlo, tma, Mesiáš.
 • Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ
 • Čas: 45 minút
 • Cieľ: Pomôcť žiakom spoznať, čo sa skrýva pod pojmom Advent.
 • Na stiahnutie: 
  • Metodika, biblický list a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Pôvodná verzia katechézy (PDF)

Katechéza

 • Začneme otázkou:
Na čo slúži okno?
- aby do miestnosti mohol preniknúť čerstvý vzduch;
- aby sme z miestnosti mohli vidieť časť okolitého sveta;
- aby do miestnosti mohlo preniknúť svetlo, a tak bola odstránená tma.

Aj naše vnútro sa neraz nachádza akoby vo tme. Na mnohé otázky, ktoré nás trápia, si nedokážeme dať odpoveď. Medzi tie najzákladnejšie patria:
- otázky o počiatku a konci vesmíru;
- otázky o počiatku i konci nášho života.
01 Ježiš - Svetlo (Advent) - Prez od používateľa DKU DCZA

1. Kresťanská viera vnáša do „tmy“ svetlo

Po príchode prvých misionárov do Anglicka si kráľ Edwin zavolal mudrcov z celej krajiny a pýtal sa ich:
„Máme prijať kresťanskú vieru alebo nie?“ Jeden z mudrcov vstala povedal: „Kráľ, predstav si, že sedíš v zime večer na hostine so svojimi dvoranmi. Uprostred miestnosti horí na ohnisku oheň. V sieni je svetlo a teplo, vonku mráz, studený vietor a tma. V tom sa dostane dnu skrehnuté vtáča a letí sieňou. Jedným oknom z tmy priletelo, druhým oknom do tmy odletelo. Za tú chvíľu, čo letelo vnútrom, nedoliehala naň zima a tma. Ale len čo vyletí, opäť je v tmavej zimnej noci. Zdá sa mi,“ pokračuje mudrc múdro, „že podobne je to aj ľudským životom. Nevieme, čo bolo pred ním, nevieme, čo príde po ňom. Temný je náš začiatok, temný je i náš koniec. Ak nám ponúkaná kresťanská viera prinesie svetlo do tej tmy, ktorá je na začiatku i na konci nášho života, tak ju treba prijať.“ 
Vieru prijali. A priniesla im svetlo.

2. Aké svetlo prináša kresťanská viera?

Kresťanská viera nás učí, že vesmír nie je večný. Stvoril ho Boh z veľkej lásky. Stvoril vesmír, v ňom našu krásnu Zem i samotného človeka. Túžil nažívať s ľuďmi v láske, ale prví ľudia tento projekt lásky odmietli. Boh však nekapituloval. Prisľúbil im záchrancu. Aby sa tento jeho zámer zrealizoval, okolo roku 1800 pred jeho narodením sa dal poznať mužovi menom Abrahám. Jemu oznámil, že bude otcom židovského národa. Tento národ Boh počas jeho dejín neustále viedol a vzbudzoval v ňom prorokov, ktorí nielen odsudzovali nespravodlivosť a modlárstvo a predpovedali budúce veci, ale aj neustále oživovali myšlienku príchodu Vykupiteľa. Až sa v tomto národe narodil Ján Krstiteľ, ktorý mal ako prorok za úlohu bezprostredne pripraviť príchod Mesiáša.
Celé toto obdobie od pádu prvých rodičov až po vystúpenie Jána Krstiteľa nazývame historický advent - doba očakávania Mesiáša.

Eschatologický advent. Kresťanská viera prináša svetlo aj do tmy, ktorá zahaľuje budúcnosť vesmíru i ľudstva. Niektorí vedci, ale nielen oni, predvídajú budúcnosť v čiernych farbách s vojnami a katastrofami. Takéto predpovede vyvolávajú v ľuďoch strach a hrôzu.
Zdá sa že evanjelium tieto predstavy o budúcnosti sveta potvrdzuje. Prečítajme si ho.

Evanjelium

 • Lk 21,25-28.34-36, evanjelium Prvej adventnej nedele v roku C
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.”
 • Pri vysvetľovaní tohto textu sa oprieme o hlavnú myšlienku zo zadnej strany biblického listu. Je vyjadrená takýmto spôsobom: Boh nestojí iba na začiatku ako Stvoriteľ a Zákonodarca a na konci časov ako prísny sudca. Písmo sväté jasne hovorí o tom, že medzi týmito dvoma úlohami je celá histórie lásky Boha k nám. 
O tejto pravde nám Cirkev rozpráva po celý liturgický rok. Každý rok nám dáva prežívať veľkosť tejto Božej lásky. A preto, hoci budúcnosť je pre nás zahalená a mnohí práve v týchto časoch o nej rozprávajú hrôzostrašné predpovede, život opravdivého kresťana sa vyznačuje veľkou dôverou v Boha. Boh ako milujúci Otec má v rukách osud každého z nás i celého sveta, On je naša záchrana. 

O tejto nádeji hovorí obrázok: Božie ruky sú akoby mostom, cez ktorý prechádzame bezpečne a s istotou z brehu časnosti do večnosti.
Obdobie očakávania budúceho príchodu Ježiša ako záchrancu nazývame eschatologický advent.

V živote viery kresťanov sa stretávame tiež s liturgickým a osobným adventom.

Pokračujeme dvomi otázkami:
Vedeli by ste povedať, čím je charakteristický liturgický advent?
- doba prípravy
- 4 nedele, adventný veniec
- začiatok nového liturgického roka
- …

Čím je charakteristický osobný advent?
- úsilie pripraviť sa na vianočné sviatky
- modlitba za tých, ktorých doterajší život je možné označiť ako obdobie adventu (popierajú Boha, sú voči Bohu ľahostajní…)

Záver

 • Po spoločnej práci na tému Advent nastupuje fáza zhrnutia. Každý dostane pracovný list - obrázok okna s otázkami, na ktoré písomne odpovie. Pôjde o jeho osobné zhrnutie poznatkov. Toto zhrnutie je možné realizovať aj spoločne. Katechéta si siluetu okna pripraví na baliacom papieri alebo ju jednoducho nakreslí na tabuľu. (Siluetu použije už na začiatku témy pri kladení otázky: K čomu slúži okno?.) Správne odpovede žiaci zapisujúci priamo do pripravenej siluety.

Zdroj

ŠELINGA, J., Rozsievač vyšiel rozsievať. Nitra: Diecézne katechetické centrum, 1995. 
Upravené a publikované s láskavým súhlasom autora.