Vianoce / Zrodiť sa a žiť

Katechéza z cyklu "Rozsievač vyšiel rozsievať", J. Šelinga

 • Kľúčové slová: Vianoce, tma, svetlo, pastieri, maštaľ, Betlehem.
 • Cieľová skupina: žiaci 5-9. roč. ZŠ a SŠ.
 • Čas: 45 minút.
 • Cieľ: Viesť žiakov k presvedčeniu, že Ježiš neprišiel iba pre krátku chvíľu Vianoc. On sa chce zrodiť a žiť stále v ich srdciach.
 • Na stiahnutie: 
  • Metodika, biblický a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Pôvodná verzia katechézy (PDF)

Katechéza

 • V úvode hodiny použijeme metódu brainstormingu. O čo ide? Katechéta skúma, akú základnú predstavu majú žiaci o téme, ktorú budú spoločne preberať. Vysloví určitý pojem, napríklad slovo záhrada, a pýta sa žiakov, čo sa im pri počutí tohto slova ihneď v mysli vybaví. Takto môžeme pokračovať pri použití iných slov. Akonáhle žiaci spoznajú, o čo ide, každému rozdáme kúsok papiera. Potom ich vyzveme:
Rýchlo napíšte, čo sa vám vybaví v pamäti, keď počujete slovo Vianoce.
 • Odpovede zozbierame a rýchlo ich pred všetkými prečítame. Medzi nimi sú najrôznejšie odpovede: darčeky, stromček, prázdniny, Ježiško, jasličky… Túto aktivitu zakončíme oboznámením žiakov s cieľom hodiny, ktorým je hlbšie prenikanie do podstaty Vianoc.
 • Katechéza je rozčlenená do troch etáp. Úvod do témy môže byť realizovaný formou vianočnej piesne, počas ktorej žiakom rozdáme biblické listy.

1. Práca s biblickým listom

 • V prvej etape pracujeme s biblickým listom alebo prezentáciou. Žiaci popisujú prvú stranu biblického listu (SN_02). Jeden z nich číta text evanjelia Lk 1,1-14. (text prevzatý zo svätej omše na slávnosť Narodenia Pána)
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

2. Práca s obrazom

 • V druhej etape pracujeme s obrazom (SN_03-04). Pretože v obraze majú mnohé prvky symbolický význam, je potrebné, aby sa katechéta pri nich pozastavil a poukázal na ich skrytý, hlbší zmysel. Samozrejme, výklad treba viesť formou dialógu, napríklad:
Milí žiaci, určite ste si všimli, že kresba je lemovaná vetvičkami vianočného stromčeka. Prečo ich výtvarník vložil do obrazu a prečo práve takým spôsobom? Vo vašich odpovediach som viackrát čítal, že pre niektorých sa Vianoce točia hlavne okolo stromčeka a čo sa nachádza pod ním. Aj to patrí k Vianociam. Ak však autor kresby ich umiestnil do okraja, je to preto, aby nezakryli to najdôležitejšie. Postava muža v ľavom dolnom rohu poukazuje na podstatu Vianoc, ktorou je narodenie Božieho Syna Ježiša Krista.
 • Podobným spôsobom rozoberáme ďalšie prvky obrazu.
Tma. Kde sa nachádza najväčšia tma? Nad Betlehemom. Prečo? Chce sa tým vyjadriť pravda, že Betlehemčania neprijali matku s dieťaťom. Zároveň táto tma predstavuje všetkých, ktorí odmietajú uveriť v Ježiša Krista.

Záhadná postava. Koho prestavuje? Starozákonného proroka. Starozákonní proroci neustále vzbudzovali v židovskom národe túžbu po Mesiášovi. Teraz táto chvíľa už prišla.

Pastieri. Na obraze sú v rôznych pozíciách: niektorí spia, niektorí sú vo vytržení, iní sa uberajú hľadať novonarodené dieťa, niektorí idú s prázdnymi rukami, iní nesú dary a každý ide svojou cestou. V nich sa môže nájsť každý z nás.

Svetlo. Najsvetlejším miestom je maštaľka a odtiaľto sa svetlo šíri ďalej. Ježiš je nazývaný Svetlom. Prichádza, aby osvetľoval a poukazoval na to, čo je dobré a zlé. Prichádza, aby bol nádejou pre svet. Druhým miestom s množstvom jasu je miesto, kde je umiestnený text Svätého písma. Božie slovo je pre nás svetlom.

Maštaľ. Je tragédiou, že sa Božie dieťa muselo narodiť v maštali. Táto skutočnosť však má aj obrazný význam. Svet v čase príchodu bol akoby jedna maštaľ, kde to „smrdelo“ zlobou, závisťou, nenávisťou, pýchou… No Ježiš nepohrdol takýmto svetom, práve naopak. Prichádza do maštale, lebo ju chce premieňať na niečo krásne. Tak je to aj s dnešným svetom i s mojím vnútrom.

3. Boh medzi nami

 • SN_05-07. V tretej etape nasmerujeme pozornosť žiakov ešte na dve myšlienky:
  • Prečo prišiel Boh na túto zem? Odpoveď je na zadnej strane listu. Tí ktorí sa majú radi, chcú byť spolu.
  • On prišiel a ja by som mal odísť? Čo znamená zostať? Odpoveď dáva pracovný list. Zaujímať sa nielen o jeho narodenie, ale aj o celý jeho život i dielo.
 • Ďalej pokračujeme prácou s pracovným listom.

Záver

 • SN_08. Pozornosť žiakov opäť sústredíme na obraz z prvej strany:
Predstavte si, že ste na mieste niektorého betlehemského pastiera a stojíte rovno pred narodeným Ježišom. Čo by si mu povedal alebo čo by si mu ponúkol?
 • Ich slová sú modlitbou.

Zdroj

ŠELINGA, J., Rozsievač vyšiel rozsievať. Nitra: Diecézne katechetické centrum, 1995.
Upravené a publikované s láskavým súhlasom autora.