Prvopiatkové katechézy / III. Obraz

Prvopiatkové katechézy pre dospelých

 • Charakteristika: V katechéze z cyklu prvopiatkových katechéz pre dospelých priblížime niektoré aspekty uctievania obrazu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, predstavíme modlitbu zasvätenia rodín a krátko spomenieme aj prisľúbenia Božského Srdca svätej Margite. Materiál možno využiť pri katechéze dospelých v menšej skupine, prípadne ako inšpiráciu pre prvopiatkovú homíliu.
 • Kľúčové slová: obraz, uctievanie obrazov, zasvätenie rodiny, prísľub
 • Na stiahnutie: 
 • Liturgické texty: Evanjelium Jn 15,9-17 (LV 767/6).

Postup pre katechézu v malej skupine

1. Uvedenie a modlitba

 • SN_02. Katechézu uvedieme modlitbou Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Invokácie v prezentácii nie sú v uvedené v presnom poradí. Ak použijete prezentáciu, účastníci ich môžu prednášať jednotlivo a v náhodnom poradí. Potom nasleduje úvod. 
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sú ako mozaika. Obraz Krista, odpoveď na otázku, kto je Ježiš, je vyskladaná z množstva jednotlivých, zdanlivo spolu nesúvisiacich, výpovedí. Každá z nich je ako kamienok mozaiky, spolu dávajú celistvý obraz. Dnes budeme uvažovať nad tým, prečo uctievame obraz Najsvätejšieho Srdca.

2. Evanjelium

 • Prečítame evanjeliovú stať Jn 15,9-17; Lekcionár V., s. 767; SN_02.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

3. Katechéza

 • SN_04-05. Po prečítaní evanjelia vložia účastníci Ježišove slová do úst ľudí na fotografiách podľa príkladu na snímku č. 4. Možné riešenie je na nasledujúcom snímku. Aktivitu netreba nijako vysvetľovať. Nie je samozrejme samoúčelná, jej význam sa odhalí v úvode vlastnej katechézy.

Katechéza alebo inšpirácia pre homíliu

Úvod

 • SN_06.
Obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V starých dreveničkách ho nájdete najčastejšie v kuchyni, obyčajne nad stolom. Niekedy bývajú obrazy naklonené smerom k stolu, aby tí, čo sedia okolo, lepšie videli. Kuchyňa bola miestom, kde sa žilo a priestor okolo stola bol miestom stretnutia rodiny. Keď si rodina postavila dom, zadovážili sa obraz Božského Srdca. Priniesli ho do kostola a kňaz ho požehnal. Potom ho otec zavesil na čestné miesto v dome a v mene rodiny predniesol modlitbu zasvätenia. Časom pribudli zarámované fotografie členov rodiny, zavesili ich na tú istú stenu, ale oddelene, aby bolo jasné komu aká úcta patrí. Ľudia sa v minulosti nefotili tak často ako my dnes, fotografií bolo len pár. Svadobná, fotky rodičov, možno už zomrelých… 

Páči sa mi tá myšlienka: obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na čestnom mieste, obklopený rodinnými fotografiami. Naši predkovia tak podvedome vyjadrili, že Ježiš je súčasťou rodiny a oni ho túžia ctiť, poslúchať a nasledovať tak, ako si ctia svojich rodičov a ako nasledujú ich životnú múdrosť. 

Uctievanie obrazov

Keď na čestné miesto vystavíme fotku človeka, je to jeden z našich spôsobov, ako mu prejavujeme úctu a lásku. Podobne môžeme „účinne preukazovať vrúcnu lásku, ktorú má [Cirkev] k svojmu Božskému Zakladateľovi“ (Haurietis aquas, 3). Neprejavujeme úctu obrazom samotným, ale tomu, koho zobrazujú. „Preto, lebo  sú obrazmi, ktoré  nás vedú až k Vtelenému Bohu. Takže pohyb duše, ktorá má pred sebou obraz ako taký, sa nezastavuje pri ňom, ale smeruje až k tomu objektu, ktorý ten obraz predstavuje“ (Haurietis aquas, 103). 
 • SN_07.
Prečo uctievať v rodine Najsvätejšie Srdce Ježišovo? Pápež Pius XII. hovorí, že „kult k Ježišovmu Srdcu v sebe ponúka lásku Božiu predovšetkým ako objekt adorácie, vďakyvzdávania a nasledovania“ (Haurietis aquas, 107). Ak máme obraz Najsvätejšieho srdca Ježišovho dennodenne pred očami, pomáha nám to adorovať Božiu lásku, rásť vo vďačnosti za ňu a nasledovať jej príklad.

Zasvätenie rodiny Božskému Srdcu

 • SN_08.
Túžbu nasledovať Ježišovu lásku ako svoj vzor veľmi pekne vyjadruje modlitba jej zasvätenia Božskému Srdcu. Je rozdelená na šesť častí, ktoré prednáša hlava rodiny. Po každej všetci prítomní zvolajú: „Najsvätejšie Srdce Ježišovo, daj, aby sme ťa vždy viac a viac milovali.“ 
Otec v mene celej všetkých verejne uznáva zvrchovanú moc Pána nad svojou rodinou a vyznáva, že od momentu zasvätenia chcú všetci členovia žiť tak, aby v rodine prekvitali čnosti. Otec prosí, aby Kristus vládol nad ich rozumom i srdcom, aby emócie rodiny boli upriamené na dobro a tiež o požehnanie pre všetky rodinné podujatia.
 • SN_09.
Zvlášť silná je prosba: „Keby niekto z nás nešťastne upadol do hriechu a zarmútil ťa hriechom, nedaj mu, Božské Srdce, zabudnúť, že si plné dobroty a milosrdenstva voči kajúcim hriešnikom“ (Modlitebník, s. 125). 
 • SN_10.
Modlitba končí prísľubom rodiny: „Keď nadíde hodina rozlúčenia, keď smrť pohrúži do smútku našu rodinu, my všetci, či už budeme zo sveta odchádzať, alebo ešte zostaneme na zemi, ochotne prijmeme tvoje večné rozhodnutie. Bude nás tešiť myšlienka, že príde deň, keď ťa celá naša rodina, spojená v nebi, bude velebiť za tvoje dobrodenia“ (Modlitebník, s. 125). Naň rodina odpovedá krásnym vyznaním viery: „Najsvätejšie Srdce Ježišovo, tebe dôverujeme.“ 

Modlitbu ako osnovu zasvätenia rodín Božskému Srdcu schválil pápež Pius X. v roku 1908 a i po 116 rokoch je to výborný spôsob, ako viesť svoju rodinu k adorácii, vďakyvzdávaniu a nasledovaniu Kristovej lásky.

Prísľub

 • SN_11.
V úvode sa autor modlitby sa odvoláva aj na zjavenia Ježiša Margite Márii Alacoque. Z nich poznáme aj prisľúbenia ctiteľom Božského srdca. Deviaty sa týka úcty k obrazu Najsvätejšieho Srdca v rodinách: Domy, v ktorých si obraz môjho Srdca zavesia a uctia, odmením požehnaním.

Sme vďační za tento prísľub. Hoci to samozrejme nie je hlavný dôvod prečo vzdávame úctu Najsvätejšiemu srdcu. Pápež Pius XII. pripomína, že hlavným motívom „zasvätenia sa službe Bohu nemá byť nejaký osobný prospech pre telo alebo dušu, časný či večný, ale samotná dobrota Boha, ktorému sa usilujú vzdávať hlbokú úctu skutkami lásky, adorácie a náležitého vďakyvzdávania… Kult k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vo svojej podstate nespočíva vo vonkajších zbožných úkonoch, ani nesmie byť oduševňovaný v prvom rade nejakou nádejou z vlastných výhod,  aj keď tieto dobrodenia Božský Spasiteľ potvrdil prostredníctvom osobných  prísľubov“ (Haurietis aquas, 112).
Jednoducho neprejavujeme úctu a lásku Kristovi, pretože niečo za to získame. Láska predsa nepozerá na to, či niečo dostane, zameriava sa na to, čo môže dať. 

Záver

 • SN_12.
Uctievame Najsvätejšie Srdce preto, aby sme, ako to hovorí v dnešnom evanjeliu, zostali v jeho láske. Zachovávame jeho prikázania, lebo napodobňujeme to, ako Kristus zachováva prikázania svojho Otca. Snažíme sa milovať sa navzájom tak, ako on miluje nás. Nenazýva nás sluhami, ale priateľmi. Jeho obraz v našich príbytkoch nie je obrazom vzdialeného neosobného panovníka. Je to obraz člena rodiny, ktorému chceme dať to najčestnejšie miesto.

Fotografie

 • Sacred Heart at the centre of a rose window, Parish of the Immaculate Conception, São Paulo, Brazil, https://commons.wikimedia.org.
 • www.canva.com