Katechéza / On je živý

Veľkonočná katechéza o stretnutí so živým Kristom.

 • Kľúčové slová: stretnúť, spoznať, ohlasovať, živý Kristus 
 • Cieľová skupina: 4-9 ZŠ; 1-2 SŠ
 • Čas: 45 minút 
 • Cieľ: Žiaci analyzujú evanjeliové texty o stretnutí so Zmŕtvychvstalým, porovnávajú ich a odhaľujú štruktúru stretnúť – spoznať – ohlasovať. 
 • Pomôcky: Sväté písmo, prezentácia (PPT), metodika a pracovný list (PDF)

Katechéza

 • Žiakov rozdelíme na štyri skupiny, každá dostane Sväté písmo a pracovný list s tabuľkou. Vysvetlíme im, čo je ich úlohou. Čas na vypracovanie 15 minút.

Prečítajte si v skupine vybraný úryvok zo Svätého písma a podľa textu vyplňte tabuľku v pracovnom liste. Odpovedzte na otázky:

 1. KTO? Pomenujte postavy, ktoré v príbehu vystupujú. Ak sú uvedené, napíšte ich mená, ak uvedené nie sú, pomenujte ich všeobecne, napríklad apoštoli.
 2. KDE? Uveďte konkrétne miesto, kde sa stretnutie odohráva.
 3. KEDY? Zapíšte, kedy (čas, deň, časť dňa) sa stretnutie sa odohráva.
 4. Ako PRED? Popíšte, ako sa jednotlivé postavy príbehu cítili pred stretnutím s Ježišom. Napíšte, čo prežívali.
 5. ZA KOHO? Viacerí Ježiša najprv vôbec nespoznali. Za koho ho pokladali?
 6. KEDY? Chvíľu trvalo, no napokon spoznali, že Ježiš žije. Napíšte, v ktorom momente alebo podľa čoho to zistili?
 7. Ako PO? Napokon uveďte, ako sa cítili po stretnutí so živým Kristom a čo potom (u)robili.

 • Vybrané texty:
  • Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne (Jn 20,11-18)
  • Ježiš a Tomáš (Jn 20, 24-29)
  • Ježiš a emauzskí učeníci (Lk 24, 13-35)
  • Ježiš sa zjavuje apoštolom (Lk 24,36-49)
 • Po uplynutí vyhradeného času každá skupina odprezentuje výsledky svojej práce. Ich odpovede v tabuľke porovnávame s odpoveďami v prezentácii (SN_02-05). Ak niečo chýba, doplníme. 

 • Nasleduje diskusia, pri ktorej sa sústredíme najprv na spoločné črty a potom na rozdiely medzi staťami.

Spoločné znaky 

 • SN_05. Žiaci pomocou tabuľky a vyhľadajú spoločné znaky. Sú to:

 1. Stretnutia so živým Kristom.
 2. Všetky sa udiali v nedeľu (prvý deň týždňa alebo o 8 dní).
 3. Na začiatku neveria, sú sklamaní, nahnevaní, plačú, nechápu, nerozumejú, alebo nevedia čomu veriť.
 4. Ani pri stretnutí hneď Ježiša nepoznajú, pokladajú ho za niekoho iného (záhradník, pocestný, duch).
 5. Znak, podľa ktorého ho spoznajú, je dôverné oslovenie, lámanie chleba, to, že pred nimi je jedlo, môžu sa ho dotknúť a podobne.
 6. Keď uveria, že je živý, idú a ohlasujú to všetkým okolo, s odvahou vyznajú, že Ježiš je živý Pán.

Rozdiely

 • SN_05. Pomocou tabuľky vyhľadajú rozdiely medzi príbehmi.

 1. Príbehy sa odlišujú  miestom stretnutia (pri hrobe, na ceste, v dome).
 2. Tiež ho rôzne nesprávne identifikujú. Pre Magdalénu je záhradníkom, Emauzskí ho pokladajú za pocestného, učeníci si najprv mysleli, že je duch.
 3. Drobné rozdiely sú aj v tom, za akých okolností ho spoznali, niektorí pri osobnom oslovení, ďalší pri lámaní chleba, iní keď dostali možnosť dotknúť sa ho.

 • Zhrnieme diskusiu a navrhneme aplikáciu pre každodenný život.

Naozaj veríme v živého Krista vtedy, keď sme ho stretli, spoznali a keď hlásame druhým, že on žije.

 • Môžeme zostať na SN_05, alebo prejsť na SN_06. Pokračujeme v uvažovaní nad tým, kde môžeme Krista stretnúť, ako ho spoznať a ako ohlasovať.

Stretnúť Ježiša

Kde môžeme stretnúť Krista? Pri hrobe ako Magdaléna. Keď stratíme blízkeho človeka, prežívame smútok. Hrob môže predstavovať aj tmu v duši, samotu, ťažké chvíle, alebo aj život v hriechu. Môžeme ho stretnúť v záhrade ako Mária Magdaléna, na krásnom mieste, i doma ako apoštoli a Tomáš. Alebo na ceste ako Emauzskí učeníci. 

Aj nám sa stáva, že v týchto situáciách a miestach Ježiša nespoznávame, hoci je pri nás. Niekedy je to preto, že sme veľmi zahľadení do seba samého, do svojho smútku, bolesti, alebo naopak radosti, ktorú prežívame. Ježiš pre nás zostáva skrytý v druhých ľuďoch, v pocestných (to môžu byť ľudia, ktorých vidíme prvý krát, možno v autobuse, na ulici). Alebo v záhradníkovi, človekovi, ktorého poznáme tak dobre, že v ňom ani Krista nehľadáme, v kamarátovi, mame, otcovi, sestre, bratovi, starkej, šoférovi autobusu… 

Spoznať Ježiša

Dôležité je hľadať ho a byť vnímaví. Mať otvorené srdce a myseľ. Môže nás osloviť osobne, napríklad v modlitbe. Alebo cez iných ľudí. Ako Máriu Magdalénu, ktorú oslovil cez mladíka v bielom. Môžeme ho spoznať v Eucharistii, pri svätej omši, ako  učeníci z Emauz. 

Ohlasovať Ježiša

Stretnutie s Ježišom človeka zmení. A to je niečo, čo si jednoducho nemôžeme nechať len pre seba. Musíme ísť a hovoriť o tom všetkým. Slovami, aj životom. 

 • SN_06.

Vám o Ježišovi povedali rodičia, starí rodičia, kňaz, učiteľka na náboženstve. Ale to dôležité je osobné stretnutie s Kristom. So živým Kristom. Náš život je cesta ku Kristovi a každý z nás sa nachádza v niektorej jej etape.

Niektorí sú na začiatku, neveriaci, nechápajúci, pochybujúci. To je v poriadku. Ak je to aj tvoj prípad, nezostaň na tom mieste. Začni hľadať živého Krista, aby si sa s ním mohol stretnúť.

Možno si v etape, že ho hľadáš, ale nespoznávaš ho. To nevadí, vydrž a pokračuj, pýtaj sa, maj otvorené oči a uši srdca. Zober Sväté písmo a prečítaj si evanjelium. Modli sa, choď na svätú omšu – aj emauzskí si až potom, keď im zmizol spred očí povedali, „či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma?“. Skús si všímať, kedy, pri čom ti „horí srdce“, tam ho spoznáš.

A možno si už živého Ježiša spoznal. Potom si to rozhodne nenechávaj pre seba. Choď a rozprávaj o ňom aj druhým. Ohlasuj živého Krista, lebo do neba nejdeme sami, máme so sebou priviesť celý zástup.

Modlitba

 • SN_07.

Ježišu, ty si sa dal spoznať Márii Magdaléne, apoštolom, emauzským učeníkom, dokonca aj Tomášovi, ktorý si kládol podmienky, dotknúť sa ťa. Prosím, dotkni sa aj nás, aby sme ťa videli a spoznali, že ty si skutočne živý a naplň nás svojim Duchom Svätým, aby sme mali odvahu o tebe svedčiť. Amen.