Turíce / Oheň Ducha Svätého

Katechéza z cyklu "Rozsievač vyšiel rozsievať", J. Šelinga
 • Kľúčové slová: Duch Svätý, oheň, jednota, sila a odvaha svedčiť
 • Čas: 45 min. 
 • Cieľová skupina: starší žiaci ZŠ a študenti SŠ
 • Cieľ: Priblížiť žiakom tretiu Božskú osobu - Ducha Svätého a poukázať na jeho dielo v nás.
 • Pomôcky: Sväté písmo, biblický list, pracovný list, prezentácia, obrázok siluety ohňa, obrázok pahrebiska, papierový plamienok pre žiakov.
 • Na stiahnutie:
  • metodika, pracovný a biblický list (PDF)
  • prezentácia (PPTX, CANVA)
  • pôvodná verzia katechézy (PDF)

Etapa č. 1

 • Na tabuľu nakreslíme alebo pripevníme siluetu ohňa. Alternatívou sú snímky prezentácie (SN_02-03). Vedieme so žiakmi diskusiu o ohni, jeho účinkoch a poslaní.
„Čo je to oheň?“ Je to ťažká otázka, na ktorú aj my dospelí sotva môžeme dať uspokojivú odpoveď. Skôr môžeme odpovedať na otázku: „Aké je poslanie ohňa, aké sú jeho účinky, alebo k čomu slúži?“
 • SN_04. Odpovede žiakov zapisujeme k obrázku ohňa. Možné odpovede: dáva svetlo, očisťuje, môže spájať, dáva teplo, je zdrojom energie...
Oheň je aj symbolom, obrazom Svätého Ducha. Prečo?
 • SN_05. Prečítame si text zo Svätého písma.
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle ztrhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavil sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. (Sk 2,1-3)

Etapa č. 2

Nie je ľahké dať odpovedať na otázku: Kto je to Duch Svätý. Skôr môžeme hovoriť o jeho poslaní a o jeho účinkoch vo svete, v Cirkvi i v srdciach ľudí.
Lenže aj napriek tomu je potrebné dať aspoň základnú katechizmovú definíciu.
 • TIP: So staršími žiakmi sa môžeme témou zaoberať podrobnejšie. Pozorné preštudovanie schémy na druhej strane biblického listu nám môže pomôcť odpovedať na obe otázky.
 • SN_06. Pracujeme s druhou stranou Biblického listu.
Kto je to Duch Svätý? Boh nie je samotár. Je „rodinou“ troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. A pritom je jeden. Otec dáva ľuďom svojho syna Ježiša. Ježiš prijíma všetko od Otca a zároveň spláca celú jeho lásku tým, že úplne plní jeho vôľu.

Kto je to teda Duch Svätý? Duch Svätý je všetka láska prúdiaca medzi Otcom a Synom. Duch Svätý dovoľuje Otcovi a Synovi poznať sa dokonale a súčasne byť jedno. Táto láska je taká mohutná, že sa zosobňuje v tretiu božskú osobu - Ducha Svätého.

Rodina, to sú ľudia, ktorí sa zhromažďujú okolo jedného otca, jednej matky. V rodine sa dobre poznáme, v rodine spoločne rastieme. To neviditeľné puto, ktoré rodinu spája, voláme aj duch rodiny. Boží Duch je niečím podobným. Je to on, ktorý zjednocuje všetkých ľudí do jednej rodiny, do Cirkvi. Samozrejme, že je tu podstatný rozdiel. Duch Svätý nie je anonymnou silou. Je osobou, ktorú kresťania vzývajú a ku ktorej si vytvárajú vzťah.

Kto je to Duch Svätý?
 • SN_07. Hľadajte jasnejšie obrazy alebo definície, ktoré by odpovedali na túto otázku.
Duch Svätý je tretia božská osoba. Je opravdivým Bohom, pochádza od Otca i Syna ako zosobnenie ich lásky.

Etapa č. 3

Aké je poslanie Ducha Svätého? Toto poslanie môžeme spoznať, ak si pozorne prečítame texty Svätého písma z pracovného listu (Sk 2,1-8; 2,22-23.32; 3,1-8).
 • Správnosť odpovede si môžu žiaci overiť doplnením vhodného slova v riešených úlohách pod textami Svätého písma v pracovnom liste.
Rovnako aj dnes pôsobí Duch Svätý v jednotlivcoch, v Cirkvi, vo svete. Jeho pôsobenie je tajomné, avšak isté.

1. Duch Svätý im dal schopnosť porozumieť jeden druhému

 • SN_08. Prečítame si text zo Svätého písma: Príchod Ducha Svätého (Sk 2,1-8) a doplníme, akú schopnosť dal Duch Svätý ľuďom. Následne to aplikujeme na súčasný svet (SN_09).
V prostredí, v ktorom žijeme, sa často stretávame s ľahostajnosťou, neúprimnosťou, závisťou, nenávisťou… Veľmi ťažko nachádzame spoločnú reč, cestu jeden k druhému. A napriek tomu sú medzi nami ľudia, ktorí dokážu zbúrať všetky bariéry a vytvoriť mosty a tak sa zjednocovať s inými.
 • Túto skutočnosť môže katechéta potvrdiť vlastnou skúsenosťou, môžu o nej rozprávať žiaci, alebo môžeme použiť iný vhodný príbeh. Pýtame sa žiakov, či sa už stretli s ľahostajnosťou ľudí, závisťou a pod. a naopak, či videli ľudí, ktorí v takýchto situáciách spájali, chceli porozumieť, hľadali riešenia.
Schopnosť zjednocovať a zbližovať ľudí je dielom Ducha Svätého v nás.

2. Duch Svätý im dal silu stať sa nebojácnymi svedkami

 • SN_10. Prečítame si text zo Svätého písma: Prvá Petrova reč zástupom (Sk 2,22-23.32) a doplníme do vety kým sa stali. Následne to aplikujeme na súčasný svet (SN_11).
Každý z nás sa neraz stretáva s rôznymi druhmi pokušenia: nepriznať sa k Ježišovi, k viere alebo podviesť, oklamať, ukradnúť, zbabelo utiecť… Zachovať sa čestne, ako to od nás žiada Ježiš, prináša neraz pohŕdanie a výsmech mnohých. A predsa sú medzi nami ľudia, ktorí dokážu stáť na strane pravdy.
 • Aj túto skutočnosť môže katechéta potvrdiť vlastnou skúsenosťou, môžu o nej rozprávať žiaci alebo môžeme použiť iný vhodný príbeh. Pýtame sa žiakov, či sa už stretli s takýmito pokušeniami? Napríklad keď im v obchode vydala pani predavačka viac ako mala, alebo keď chceli pred rodičmi zatajiť kde naozaj boli a pod. Zvádzali boj v sebe, a nakoniec sa rozhodli byť čestní, povedať pravdu…
Odvaha a sila svedčiť o Ježišovi a zachovať sa vždy čestne je dielom Ducha Svätého v nás.

3. Duch Svätý im dal moc uzdravovať

 • SN_12. Prečítame si text zo Svätého písma: Uzdravenie chromého (Sk 3,1-8) a doplníme akú moc im dal Duch Svätý. Následne to aplikujeme na súčasný svet (SN_13).
Každý z nás stretáva veľa „bezvládnych“ ľudí. Sú to tí, ktorí nemajú chuť a azda ani silu učiť sa, pracovať a možno aj žiť. Sú naozaj chorí. No vždy sa nájdu ľudia, ktorí svojim slovom, gestom, pohľadom alebo činom dokážu oduševniť iných.
 • Túto skutočnosť môže katechéta potvrdiť vlastnou skúsenosťou, môžu o nej rozprávať žiaci alebo môžeme použiť iný vhodný príbeh. Pýtame sa či poznajú takých ľudí, alebo sami sú tí, ktorí vedia pomôcť, poradiť, potešiť, všímajú si druhých, ktorí pomoc potrebujú.
Mať slová, gestá, činy, ktoré iným dodávajú chuť učiť sa, pracovať a žiť, je dielom Ducha Svätého v nás.

Záver

 • Žiaci dostanú malý papierový plamienok, na ktorý napíšu prosbu k Duchu Svätému. Katechéta pripevní na tabuľu kresbu znázorňujúcu pahrebisko. Žiaci postupne čítajú svoje modlitby a plamienky s ich textami ukladajú nad pahrebu, aby sa tak „rozhorela“.
 • SN_14. Ak nie sú pre túto aktivitu podmienky, vedieme žiakov k vytvoreniu modlitby, ktorú napíšu priamo do pracovného listu.