Katechéza / Tri kľúče

Katechéza na slávnosť sv. Petra a Pavla alebo záver školského roku
 • Charakteristika: Katechéza vychádza z textu Mt 16,13-19 a možno ju použiť na záver školského roku alebo na slávnosť sv. Petra a Pavla. Kvôli prepojeniu so záverom školského roku predstavíme formáciu apoštolov ako trojročnú Ježišovu školu a jeho otázku „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ ako záverečný test. Ježiš  nedáva apoštolom známky ale kľúče. V našom prípade sú to kľúč prijatia (krst), odpustenia (sviatosť zmierenia) a lásky (eucharistia). Deti si uvedomia, že prijatie, odpustenie (nie len to sviatostné) a láska sú kľúče, ktoré otvárajú nebeské kráľovstvo. Motivujeme ich, aby tieto kľúče používali aj cez prázdniny a tým otvárali nebo pre seba i pre druhých. Pri katechéze môžete využiť prezentáciu s kvízovými otázkami a doplňovačkami a pracovný list.
 • Kľúčové slová: Prijatie, odpustenie, láska, kľúč, prázdniny.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 16,13-19; prezentácia SN_02.
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“  „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Katechéza

Dnešné evanjelium vyzerá trochu ako skúška alebo záverečný test na konci školského roku. Apoštoli chodili do Ježišovej školy tri roky. A každý rok sa naučili niečo nové. Presne ako naši žiaci. Poďme sa pozrieť, čo sa naučili apoštoli v Ježišovej škole a čo sa my môžeme naučiť od nich.
 • SN_03. Podľa snímku v prezentácii deti najprv odpovedajú na otázku, za koho pokladali Ježiša jeho súčasníci (Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov). Potom určia, kým Ježiš nie je.
KAT-3kluce-Prez od používateľa DKU DCZA

Jedna z prvých vecí, ktoré sa učili bolo to, kto je Ježiš. Pretože ľudia si o Ježišovi mysleli všeličo. Za koho pokladali Ježiša je ho súčasníci?
Mnohí si ho mýlili s Jánom Krstiteľom, alebo s prorokmi, s Eliášom a Jeremiášom. Peter a ostatní sa naučili, že Ježiš nie len jeden z prorokov, o ktorých čítali vo Svätom písme.
 • SN_04. Deti usporiadajú slová Petrovej odpovede (Ty si Záchranca, Syn Boží.), potom z písmen zložia synonymum slova záchranca (Mesiáš). 
Peter záverečnú skúšku zložil správne. Keď mal odpovedať na otázku „Kto je Ježiš?“, použil tri slová: Boží, Záchranca a Syn. Usporiadajte ich.
Vlastne Peter nepovedal: „Ty si Záchranca, Syn Boží.“ Namiesto slova Záchranca použil iné s podobným významom. Zložte to slovo z písmen.
 • SN_05. Podľa obrázkov doplnia chýbajúce slovo vo verši: Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. 
Žiaci dostávajú za svoje domáce úlohy, písomky a úlohy známky. Čo Ježiš sľúbil Petrovi? 

Kľúč prijatia

 • SN_06. 
Peter odpovedal správne. Už vie, že Ježiš je úplne iný ako Ján Krstiteľ, Eliáš alebo prorok Jeremiáš. Naučil sa, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn. 
Od Ježiša nedostal jednotku, ale prvý kľúč, kľúč prijatia. Hovoríme mu aj krst. Je to moc prijať do Cirkvi všetkých, ktorí túžia po nebeskom kráľovstve. 
Keď kňaz niekoho pokrstí, prijíma ho medzi kresťanov a otvára mu prvé dvere nebeského kráľovstva. Keď ty prijímaš druhých takých, akí sú, tiež otváraš nebo. Pre nich, i pre seba.
 • SN_07. Najprv vyberú správny záver Ježišovho výroku (sveta), potom podľa obrázkov odpovedajú na otázku: Kde je Ježiš? Nasleduje zhrnutie. 
Keď Ježiš hovoril učeníkom, že bude s nimi navždy, až do skončenia sveta, asi ešte nerozumeli, ako by to mohol urobiť. Neskôr sa ale naučili, že Ježiš je prítomný v kríži, vo Svätom Písme, v Eucharistii, i v Cirkvi.

Kľúč odpustenia

 • SN_08. Deti doplnia číslovky do citátu o odpustení.
Tak získali učeníci kľúč odpustenia. Peter sa naučil, že odpúšťanie je veľmi dôležité. Tak dôležité, že treba odpustiť tomu istému človeku hoci aj 77 krát za deň. 
Odpustenie je dôležité, pretože je ďalším kľúčom, ktoré otvára nebeské kráľovstvo. Kňaz používa kľúč odpustenia pri slávení sviatosti zmierenia (spoveď) a tým nám otvára nebo. Aj ty máš kľúč odpustenia, i keď trochu iný. Používaj ho. Vždy keď ty odpustíš druhému, otvára sa pre teba i pre neho nebeské kráľovstvo. 
 • SN_09. Tu deti doplnia chýbajúce písmená. Ježiš je v každom človeku, zvlášť v tom, kto je chudobný, chorý, hladný, cudzinec alebo väzeň. 

Kľúč lásky

 • SN_10.
Ježiš chce, aby sme sa naučili vidieť ho vo všetkých ľuďoch, zvlášť v tých, ktorí majú ťažkí život, v hladujúcich, migrantoch, v utečencoch, v chorých… Hovorí nám „Vy im dajte jesť.“ On dal ľuďom všetko, čo mal. A nám prikázal: „Toto robte na moju pamiatku.“ Keď to robíme, používame vlastne kľúč lásky.
Kňaz používa tento kľúč pri svätej omši, keď cez neho Ježiš premieňa chlieb na svoje telo. Ale kľúč lásky, ktorý otvára nebo, máš aj ty. Nezabúdaj.

Kľúče od prázdnin

 • SN_11.
Školský rok, počas ktorého sme sa naučili veľa nového, je za nami. A pred nami sú prázdniny. Zoberte si na prázdniny tri kľúče a otvárajte nimi nebeské kráľovstvo. 
Zober si kľúč prijatia a prijímaj druhých takých, akí sú. Nezabudni na kľúč odpustenia, pripomenie ti to aj modlitba Otče náš, kde hovoríme: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame.“ A budeš potrebovať aj kľúč lásky, vďaka nemu budeš mať dosť síl deliť sa s tými, ktorí sa nemajú tak dobre ako ty. A objavíš Ježiša aj tam, kde by si ho možno ani nečakal.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4931
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5382
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6873