O nás

Štatút Diecézneho katechetického úraduŠtatút Školského dekana


Diecézny katechetický úrad je nástrojom, prostredníctvom ktorého partikulárna cirkev organizuje katechetickú činnosť, stará sa o katechézu a podporuje ju (DPK 417). Náš úrad zriadil otec biskup Tomáš Galis dekrétom zo dňa 01.04.2008 ako svoju výkonnú inštitúciu, cez ktorú riadi a usmerňuje katechetickú činnosť v Žilinskej diecéze (VDK 265).

Direktórium pre katechézu charakterizuje úlohy úradu v siedmych okruhoch: Na celoštátnej úrovni diecézny katechetický úrad spolupracuje s národným katechetickým úradom (u nás KPKC) a rozvíja vzťah spolupráce s ostatnými úradmi a centrami. Na úrovni partikulárnej cirkvi analyzuje situáciu katechézy v diecéze a hodnotí jej stav v kontexte procesu evanjelizácie (DPK 419), koordinuje katechézu s diecéznou pastoráciou, vypracúva katechetický projekt diecézy a operačný program projektu a angažuje sa vo formácii katechétov (DPK 417-425).

Diecéza je však „oveľa viac než len organická a hierarchická inštitúcia; je to predovšetkým […] putujúci a evanjelizujúci ľud“ (EG 111). Tomuto ľudu na ceste chceme v jeho katechetickej službe poskytovať starostlivú podporu.

  • Farnostiam radi ponúkneme metodické materiály a usmernia k príprave na sviatosti, pomoc pri formácii animátorov, pomôcky a inšpirácie pre farskú katechézu, či konzultácie pre zodpovedných a spolupracovníkov v katechéze.

  • Učiteľom a zodpovedným za školské vyučovanie náboženstva poskytujeme praktickú, odbornú, administratívnu a duchovnú podporu. Pre žiakov organizujeme projekty a súťaže. Zabezpečujeme pravidelné dekanátne rekolekcie, duchovné cvičenia, duchovné obnovy a metodické dni pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Pripravujeme tiež pomôcky a metodické materiály a poskytujeme osobné konzultácie.

  • Spoločenstvám katolíckych škôl ponúkame formačné projekty a duchovné obnovy pre žiakov a pedagógov.

  • Pre spoločenstvá a skupiny kresťanov, pripravujeme tematické a príležitostné katechézy, prednášky či duchovné obnovy.

A samozrejme, že si radi necháme poradiť. Ak máte nejaký nápad alebo inšpiráciu pre našu službu, budeme radi, ak sa ozvete.