Jozef Možiešik / Katechumenátny model ako východisko pre katechizáciu žiadateľov a ručiteľov krstu

Spolu s prvými skúsenosťami s obnoveným katechumenátom sa už krátko po Druhom vatikánskom koncile v teologickej reflexii objavujú úvahy o možnostiach rozšírenia katechumenátu na ďalšie cieľové skupiny katechézy Cirkvi, prípadne o využití niektorých jeho formačných prvkov. Paralelne s tým zaznamenávame v katecheticko-pastoračnej praxi pokusy o adaptáciu prvkov katechumenátu v katechéze a v prostredí laických hnutí, ako Neokatechumenátna cesta či Hnutie Svetlo-Život, vznikajú úspešné modely deuterokatechumenátnej formácie.

Katechumenát je inštitúcia, ktorú Matka Cirkev v prvých storočiach vytvorila a po ostatnom koncile obnovila ako účinný nástroj formácie dospelých konvertitov, ich privádzania ku krstnému vyznaniu a iniciácie do tajomstva a života viery. Tento nástroj bol vytvorený za účelom dosahovania špecifického cieľa, ktorý nie je úplne totožný s cieľmi každého katechetického úsilia Cirkvi. Podobne hoci niektoré cieľové skupiny, na ktoré sa zameriava katechéza Cirkvi, vykazujú spoločné znaky s cieľovou skupinou katechumenátu, predsa je tu odlišnosť, ktorú treba brať do úvahy. Napokon i každodenná skúsenosť dokazuje, že používanie nástroja na činnosť, na ktorú nie je určený, nezriedka znižuje jeho účinnosť, ba môže byť i na škodu veci.

Katechumenát ako vzor každej katechézy

Ako teda adekvátne a efektívne využiť bohatstvo krstného katechumenátu v katechetickej službe? Prvým krokom k zodpovedaniu tejto otázky je potvrdenie tézy, ktorá jej dáva legitimitu: Krstnému katechumenátu prináleží dôležitosť sekundárneho prameňa každej katechézy. Zaiste prameňom katechézy Cirkvi je Božie zjavenie. V ňom nachádza svoj zdroj posvätná liturgia i prax Cirkvi, z ktorých čerpá katechéza. Katechumenát je špecifickým miestom stretnutia Božieho slova, liturgie a života Cirkvi. Hodnotu katechumenátu ako vzoru a inšpiračného zdroja každej katechézy potvrdzuje Cirkev vo svojich oficiálnych dokumentoch. Ich prehľad a vývoj problematiky je charakterizovaný v prvej kapitole.

Cieľ a dynamizmus katechumenátneho modelu

Ďalším krokom je určenie spôsobu uchopenia katechumenátu vo vzťahu k ostatnej katechéze. V dokumentoch Cirkvi je možné sledovať dve hlavné línie. Prvá uvažuje o katechumenáte ako o nástroji a zvažuje možnosti jeho rozšírenia na rozličné skupiny pokrstených. V tomto prípade je cieľom predovšetkým zavŕšenie procesu kresťanskej iniciácie pokrstených. V druhej línii sa uvažuje o vzťahu katechumenátu k ostatnej katechéze v zmysle jej vzoru a inšpirácie. Takýto spôsob uchopenia problematiky sa stal napokon smerodajným a Cirkev vo Všeobecnom direktóriu pre katechizáciu potvrdila dôležitosť krstného katechumenátu ako vzoru každej katechézy.  

Vybrané prvky katechumenátneho modelu

Katechumenát je účinným a stáročiami overeným nástrojom formácie a iniciácie dospelých konvertitov, nie však nástrojom katechizácie ostatných skupín v Cirkvi. Jeho využitie v katechetickej činnosti sa nezakladá ani na jednoduchom imitovaním formy či preberaním obsahu. Preto tretí krok k zodpovedaniu stanovenej otázky spočíva v určení kľúčových zdrojov vo vnútri katechumenátneho projektu, ktoré sa majú stať vzorom každej katechézy.

Všeobecné direktóriom tu poskytuje isté nasmerovanie, keď požaduje, aby katechumenát inšpiroval ostatné formy katechézy v ich cieľoch a dynamizme. Ich analýze je venovaná pozornosť v druhej kapitole. Téma katechumenátu ako vzoru katechézy po krste je ďalej prehĺbená v tretej kapitole, venovanej vybraným prvkom, ktoré ju majú obohatiť.

Obsahová stránka katechumenátneho modelu

Hoci je katechumenátna katechéza rozložená na niekoľko rokov, jej obsahovej stránke Cirkev nevenuje žiaden oficiálny dokument. Protagonisti katechumenátu majú k dispozícii Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, čo je dielo vysoko inšpiratívne, ale jedná sa o knihu liturgickú. Takýto prístup však neznamená, že Cirkev nepovažuje obsah katechézy za dôležitý. Odzrkadľuje skôr celkové chápanie katechumenátu. Ten je totiž v mnohom podobný výchove detí v rodine. Aj jednu aj druhú výchovu sprevádzajú rituály, ktoré ju v jednotlivých etapách posilňujú a potvrdzujú. No obsah je odovzdávaný vzhľadom na konkrétnu situáciu, ako ju prináša život. Žiadna matka totiž svoje najmladšie deti nevychováva systematicky podľa vopred stanovených plánov a osnov. Napriek tomu je Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života nezastupiteľným prameňom pre katechizáciu. Hoci zväčša len stručne alebo v náznakoch, predsa sa v ňom nachádza bohatstvo odkazov na obsahovú stránku katechumenátnej katechézy, čo môže opäť poslúžiť ako prameň inšpirácie v katechizačnom úsilí Cirkvi. Analýze textov Obradu uvedenia dospelých do kresťanského života a ďalších liturgických textov so zreteľom na obsah katechézy je venovaná štvrtá kapitola.

Katechizácia žiadateľov krstu, ručiteľov a krstných rodičov

Posledný krok sa nachádza v rovine aplikácie. Na podklade výsledkov predchádzajúcich analýz a reflektujúc požiadavky na prípravu žiadateľov o krst detí, ručiteľov krstu dospelých a krstných rodičov je v piatej kapitole načrtnutých niekoľko poznámok a námetov k ich formácii. Kapitola má ambíciu prispieť k adaptácii katechumenátneho modelu v pastoračno-katechetických projektoch prípravy ručiteľov a žiadateľov krstu na ich poslanie.Použitý zdroj:

  • MOŽIEŠIK, Jozef. Katechumenátny model ako východisko pre katechizáciu žiadateľov a ručiteľov krstu. Licenciátska práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2018. Publikácia je dostupná aj na Diecéznom katechetickom úrade v Žiline.