Pôst / Pôstny itinerár

Katechézy s evanjeliami pôstnych nedieľ v roku C

V spolupráci s Farnosťou Žilina-Hájik pripravujeme pôstne katechézy, ktoré si kladú za cieľ uvádzať do liturgie slova nedieľ pôstneho obdobia. Budeme sa zaoberať predovšetkým evanjeliami, sledujúc líniu kto je Ježiš, čo sa od neho môžeme naučiť a ako ho máme nasledovať. Zároveň sa zameriame na spojitosť s vybranými prvkami Veľkonočnej vigílie.

Stretnutia sa konajú v Kostole Božieho milosrdenstva v Žiline – Hájiku vždy v pondelok o 18:50, respektíve po svätej omši (18:00) a sprevádzať nimi bude ThLic. Jozef Možiešik, PhD. Pandemický režim v zmysle aktuálnych opatrení, informácie sa zverejňujú vo farských oznamoch na www.farnost-hajik.sk.

Témy stretnutí

Charakteristika

Evanjeliá pôstnych nedieľ v roku C majú tak trochu charakter itinerára.1 Sú akýmsi popisom Ježišovej cesty do Jeruzalema a zároveň sprievodcom kresťanského spoločenstva na ceste k Veľkej noci. Najprv Duch vodí Ježiša po púšti (Prvá pôstna nedeľa). O týždeň neskôr Ježiš berie Petra, Jakuba a Ján vrch premenenia. A keď sa s učeníkmi niekde zastaví aby si dali večeru a nabrali sily do ďalšieho putovania, učí ich v podobenstvách. Na tretiu pôstnu nedeľu im rozpráva o pánovi, ktorý prišiel hľadať ovocie na svojom figovníku. O týždeň zas o márnotratnom synovi, ktorý sa riadne nachodil kým pochopil, kde je jeho šťastie. Predposlednú pôstnu nedeľu privlečú k Ježišovi ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Ježiš ju pošle: „Choď a už viac nehreš.“ A nezastaví sa ani keď príde Palmová nedeľa, necúvne, a ide ďalej.

Kto je Ježiš

Skrze pôstne evanjeliá nás Cirkev učí, kto je Ježiš. On je skutočný človek, vyvolený Syn Otca, ktorý prináša ovocie v pravý čas, raduje sa z návratu stratených, chráni každého človeka a stoj čo stoj vytrvalo kráča ďalej.

Počúvajte ho

Boh volá z vrchu: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ (Druhá pôstna nedeľa). A tak pozorne načúvame nedeľným evanjeliám. Čo nám hovorí? Robte pokánie! „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete!“ Prehovára k našim srdciam: „Ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.“ Ak robíme pokánie, má pre nás jasné slová: „Ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 


Prináša ovocie
Podobenstvo o figovníku upriamuje našu pozornosť na ďalší rozmer nášho pôstneho úsilia, na ovocie (skutky kresťanskej lásky) a na milosť uzdravenia z hriechov.


Raduje sa z návratu stratených
Príbeh márnotratného syna je tak silný a tak podobný s naším životom, že jeho staršieho brata často úplne prehliadame. Iste, nie je na ňom veľmi čo obdivovať, ale o to mi nejde. V katechéze sa pozrieme na podobenstvo takpovediac z druhej strany, budeme sa pýtať, ako to celé malo byť. Alebo akoby to bolo, keby bol starším bratom Kristus. Veď Ježiš je naším starším bratom, hľadá stratených, je prostredníkom zmierenia.

Chráni človeka
Ježiš - skutočný človek - chráni každého človeka. Aj ženu, pristihnutú pri cudzoložstve.
Pôstny itinerár - V. Chráni človeka od používateľa DKU DCZA
Pôstny itinerár - V. Chráni človeka od používateľa DKU DCZA
Kráča ďalej
Pôstny itinerár - VI. Kráča ďalej od používateľa DKU DCZA

Spoločne kráčať

Môžeme si v evanjeliách listovať ako vo fotoalbume, obdivovať jeho cestu, rozľútostiť sa pri jeho trápení, poučiť sa o miestach a ľuďoch… Asi ako keď si človek prezerá fotky z cudzej dovolenky. Lenže pozrieť si fotky z hrebeňovky nie je to isté, ako prejsť hrebeňovku.

Alebo sa môžeme vydať na cestu, zobrať evanjelium ako sprievodcu a vykročiť po jeho stopách. Nie sami. Spolu s ostatnými...