Evanjelium pre detské oči / Rok A

Katechéza sa uskutočňuje zmyslami, pretože sluch, hmat, zrak či čuch sú "oknami do sveta". Preto má v nej každý z našich zmyslov svoje nezastupiteľné miesto. No spomedzi všetkých má v katechéze mimoriadny význam zrak. Preto musíme pamätať na úlohu obrazu v katechéze.
 (Šelinga, J., Obraz a jeho úloha v katechéze, s. 2)

S láskavým dovolením oddelenia pre pastoráciu rodín a mládeže arcidiecézy Kolín nad Rýnom vám ponúkame súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle A (všetky roky: ABC). Obrázky sú vhodné pre menšie deti. Stiahnuť a vytlačiť si ich môžete kliknutím na príslušný obrázok. Viac o projekte nájdete na stránke www.bibelbild.de.

Slávenie

Evanjelium

Obrázok

 1. Adventná nedeľa

 Mt 24, 37-44

1. Advent

 2. Adventná nedeľa

 Mt 3, 1-12

2. Advent

 3. Adventná nedeľa

 Mt 11, 2-11

3. Advent

 4. Adventná nedeľa

 Mt 1, 18-24

4. Advent

 Narodenie Pána

 Lk 2, 1-14

Weihnachten

 Neviniatka

 Mt 2, 13-15.19-23

2. Weihnachtstag

 Nový rok

 

Neujahr

 2. nedeľa po Narodení Pána

 Jn 1, 1-18

2. Sonntag nach Weihnachten

 Zjavenie Pána

 Mt 2, 1-12

Erscheinung des Herrn

 Krst Pána

 Mt 3, 13-17

Taufe des Herrn

 2. nedeľa v Cezročnom období

 Jn 1, 29-34

2. Sonntag im Jahreskreis

 3. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 4, 12-23

3. Sonntag im Jahreskreis

 4. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 5, 1-12a

4. Sonntag im Jahreskreis

 5. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 5, 13-16

5. Sonntag im Jahreskreis

 6. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 5, 20-22a.33-34a.37

6. Sonntag im Jahreskreis

 7. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 5, 38-48

7. Sonntag im Jahreskreis

 1. pôstna nedeľa

 Mt 4, 1-11

1. Fastensonntag

 2. pôstna nedeľa

 Mt 17, 1-9

2. Fastensonntag

 3. pôstna nedeľa

 Jn 4, 4-15.19b-26.39a.40-42

3. Fastensonntag

 4. pôstna nedeľa

 Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38

4. Fastensonntag

 5. pôstna nedeľa

 Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45

5. Fastensonntag

 Palmová (Kvetná) nedeľa (Procesia)

 Mt 21, 1-11

Palmsonntag | Palmprozession

 Palmová (Kvetná) nedeľa

 Mt 27, 11-54

Palmsonntag | Eucharistiefeier

 Zelený štvrtok Pánovej večere

Jn 13,1-15

GrĂĽndonnerstag

 Piatok utrpenia Pána

Jn 18,1-19,42

Palmsonntag | Eucharistiefeier

 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 Jn 20, 1-9

Fest der Auferstehung des Herrn

 2. Veľkonočná nedeľa

 Jn 20, 19-31

2. Sonntag der Osterzeit

 3. Veľkonočná nedeľa 

 Lk 24,13-35

Ostermontag

 4. Veľkonočná nedeľa

 Jn 10, 1-10

4. Sonntag der Osterzeit

 5. Veľkonočná nedeľa

 Jn 14, 1-12

5. Sonntag der Osterzeit

 6. Veľkonočná nedeľa

 Jn 14, 15-21

6. Sonntag der Osterzeit

 Nanebovstúpenie Pána

 Sk 1, 1-11

Christi Himmelfahrt - Apostelgeschichte

 Nanebovstúpenie Pána

 Mt 28, 16-20

Christi Himmelfahrt Matthäus-Evangelium

 7. Veľkonočná nedeľa

 Jn 17, 1-11a

7. Sonntag der Osterzeit

 Zoslanie Ducha Svätého

 Jn 20, 19-23

Pfingsten

 Najsvätejšej Trojice

 Jn 3, 16-18

Dreifaltigkeitssonntag

 11. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 9, 36 - 10,8

11. Sonntag im Jahreskreis

 12. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 10, 26-33

12. Sonntag im Jahreskreis

 13. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 10, 37-42

13. Sonntag im Jahreskreis

 14. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 11, 25-30

14. Sonntag im Jahreskreis

 15. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 13, 1-23

15. Sonntag im Jahreskreis

 16. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 13, 24-43

16. Sonntag im Jahreskreis

 17. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 13, 44-52

17. Sonntag im Jahreskreis

 18. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 14, 13-21

18. Sonntag im Jahreskreis

 19. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 14, 22-33

19. Sonntag im Jahreskreis

 Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

 

Aufnahme Mariens in den Himmel

 20. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 15, 21-28

20. Sonntag im Jahreskreis

 21. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 16, 13-20

21. Sonntag im Jahreskreis

 22. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 16, 21-27

22. Sonntag im Jahreskreis

 23. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 18, 15-20

23. Sonntag im Jahreskreis

 24. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 18, 21-35

24. Sonntag im Jahreskreis

 25. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 20, 1-16a

25. Sonntag im Jahreskreis

 26. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 21,28-32

26. Sonntag im Jahreskreis

 27. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 21, 33-44

27. Sonntag im Jahreskreis

 28. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 22, 2-10

28. Sonntag im Jahreskreis

 29. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 22, 15-21

29. Sonntag im Jahreskreis

 30. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 22, 34-40

30. Sonntag im Jahreskreis

 31. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 23, 1-12

31. Sonntag im Jahreskreis

 32. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 25, 1-13

32. Sonntag im Jahreskreis

 33. nedeľa v Cezročnom období

 Mt 25, 14-30

33. Sonntag im Jahreskreis

 34. nedeľa v Cezročnom období / Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

 Mt 25, 31-46

34. Sonntag im Jahreskreis / Christkönig

Mt 1, 18-24Mt 2, 1-12Mt 2, 13-15.19-23Mt 3, 1-12Mt 3, 13-17Mt 4, 1-11Mt 4, 12-23Mt 5, 1-12aMt 5, 13-16Mt 5, 20-22a.33-34a.37Mt 5, 38-48Mt 9, 36 - 10,8Mt 10, 26-33Mt 10, 37-42Mt 11, 2-11Mt 11, 25-30Mt 13, 1-23Mt 13, 24-43Mt 13, 44-52Mt 14, 13-21 Mt 14, 22-33Mt 15, 21-28Mt 16, 13-20Mt 16, 21-27Mt 17, 1-9Mt 18, 15-20Mt 18, 21-35Mt 20, 1-16aMt 21, 1-11Mt 21,28-32Mt 21, 33-44Mt 22, 2-10Mt 22, 15-21Mt 22, 34-40Mt 23, 1-12Mt 24, 37-44Mt 25, 1-13Mt 25, 14-30Mt 25, 31-46Mt 27, 11-54 Mt 28, 16-20Lk 2, 1-14Lk 24,13-35Jn 1, 1-18Jn 1, 29-34Jn 3, 16-18Jn 4, 4-15.19b-26.39a.40-42Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38Jn 10, 1-10Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45Jn 13,1-15Jn 14, 1-12Jn 14, 15-21Jn 17, 1-11aJn 18,1-19,42Jn 20, 1-9Jn 20, 19-23Jn 20, 19-31Jn 21, 1-14Sk 1, 1-11