Pôst23 / I. Kráčať proti prúdu

 • V skratke:
  Katechéza projektu Spolu kráčať Pôstnym obdobím vychádza z evanjelia Prvej pôstnej nedele o pokúšaní na púšti (Mt 4,1-11); možno ju využiť aj ako námet na homíliu, najmä ak sa farnosť zapája do projektu. Pred úvodnou modlitbou  treba, samozrejme, všetkých privítať, krátko predstaviť projekt a ak sa treba aj účastníkov. Nasleduje čítanie evanjelia, vzdajte úctu Pánovmu slovo tým, že sa všetci prítomní postavia. Môžete tiež pripraviť stolík s obrusom, prípadne aj kvetmi a po prečítaní evanjelia naň uložiť otvorenú knihu Písma. V prvej časti katechézy uvažujeme nad znakmi, ktorými sa Ježiš prejavuje ako skutočný človek. Prepojením s prefáciou (druhá časť) ukážeme, že zápasom s pokušeniami v púšti nás Ježiš učí odolávať zvodom hriechu. Napokon (tretia časť) charakterizujeme jednotlivé pokušenia a Ježišovu odpoveď na ne. Stretnutie uzavrieme pozvaním k štúdiu evanjelia počas týždňa (úloha) a modlitbou. 
 • Kľúčové slová: Pokušenie, odolávanie zvodom hriechu, učenie sa, Ježišove emócie.
 • Evanjelium: Mt 4,1-11
 • Na stiahnutie:
  • Metodika s poznámkami pre vedúceho (PDF)
  • Prezentácia (PPTX)
  • Interpretácia obrazu (WEB)

Modlitba

Ďakujeme ti, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo on štyridsaťdenným pôstom posvätil túto dobu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťazstva vo večnosti.
Preto s anjelmi a svätými voláme: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Katechéza

I. Kráčať proti prúdu-Prez od používateľa DKU DCZA

Ak si Boží Syn…

K Ježišovi pristúpil pokušiteľ a povedal mu: Ak si Boží Syn, urob toto, urob tamto… Určite mu nešlo o to, aby sa vyhladovaný Ježiš najedol alebo aby si užil trochu moci a slávy. Ťažko povedať, o čo mu ide. No jedným si môžeme byť istí: nebude to nič dobré. Možno chce len Ježiša vyprovokovať, aby sa prejavil. Pretože diabol si možno zďaleka nie je taký istý tým, kto je Ježiš.

Boží Syn? Diabol tam v púšti nevidí Božieho Syna. Vidí človeka, ktorý je unavený, hladný a smädný. A ako každý hladný muž, aj Ježiš je tým pádom zrejme aj nepokojný, nervózny… Ježiš je skutočný človek so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem hriechu. Pretože hriech ku človeku v skutočnosti nepatrí. Tak to pripomína II. vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et spes:
„Stal jedným z nás, bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu“ (GS 22). 

Pôstna liturgia nám to bude pripomínať častejšie:
Mt 4,2 - „Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.“ Evanjelium Prvej pôstnej nedele v tomto roku nám ukazuje Ježiša, ktorý pociťuje hlad tak, ako my všetci.
Jn 4,6-7 - „Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!“ Ježiš je unavený a smädný, budeme počuť na Tretiu pôstnu nedeľu. Ako každý človek, keď prejde kus cesty pešo v horúčave.
Jn 11,33-34a - Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Ježiš je rozrušený, takže prítomní to počujú aj v jeho hlase. Vnútorne sa chveje, bolesť a plač Lazarovej sestry Márie a ostatných ho nenechajú bez pohnutia.
Jn 11,35 - „Ježiš zaslzil,“ čítame ďalej v príbehu Piatej pôstnej nedele. On plače. 
Mt 26,37 - „I doľahli naňho smútok a úzkosť.“ Ježiš je smutný, ba prežíva pocit úzkosti tak silný, že žiada učeníkov, aby boli pri ňom.
Mt 26,39 - Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ Dokonca v modlitbe prosí, aby bol od toho všetkého uchránený. On prežíva strach ako každý normálny človek. To všetko nám liturgia pripomenie v dráme pašií na Palmovú nedeľu.
Mt 27,46 - Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Ježiš sa cíti opustený dokonca aj Otcom, prežíva úzkosť osamelosti. Ako by kričal: „Prečo si ma v tom nechal samého?!“ Aj toto zvolanie zaznie v pašiách tej istej nedele, ktorá má iný názov Nedeľa utrpenia Pána.

Odolávanie zvodom hriechu

Ježiš je skutočný človek. Prečo je to dôležité? Pretože sa môžeme od neho učiť. Tak to spieva Cirkev v prefácii Prvej pôstnej nedele:

„On štyridsaťdenným pôstom posvätil túto dobu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťazstva vo večnosti.“
Čo Ježiš urobil tým, že strávil pôstom štyridsať dní v púšti?
 1. Posvätil túto dobu pokánia, do ktorej sme vstúpili Popolcovou stredou. Tento čas je teda posvätný, Boh nás cez Pôstne obdobie mimoriadne požehnáva milosťou.
 2. Zmaril úklady odvekého nepriateľa diabla. Proste diablovi zase niečo nevyšlo.
 3. Naučil nás odolávať zvodom hriechu. Toto je dôležité, pretože diabol to skúša aj na každého z nás a jeho zvody majú mnoho podôb.
Ak chceme o mesiac s čistým srdcom sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa tešiť z veľkonočného víťazstva vo večnosti, potrebujeme sa od neho učiť odolávať zvodom hriechu. 
A to znamená aj učiť sa kráčať proti prúdu, ktorým nás ťahajú alebo tlačia naše emócie: hlad, smäd, únava, vzrušenie, strach, smútok, strach…

Tri pokusy

Diabol má tri pokusy:
1. Naplň svoje potreby. Hneď, za každú cenu, bez zodpovednosti. „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ Na malých deťoch nás vyrušuje, keď musia mať všetko hneď a zaraz. Nauč sa Ježišovu odpoveď: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Nauč sa ju naspamäť a prijmi ju do svojho života.
To neznamená, že budeš hladovať. Všimni si, hneď ako diabol odišiel s dlhým nosom, „prišli anjeli a posluhovali mu.“

2. Otestuj Božie milosrdenstvo. „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ No napísané to je, ale to neznamená, že Boh sa nechá ťahať za nos. Nauč sa a prijmi za svoju Ježišovu odpoveď: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ Proste to nebudem robiť!

3. Uctievaj. „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ To, čo si diabol dovolil v tomto momente, je diabolské. Toto je cieľ, ku ktorému vždy smeruje. Žiada od Ježiša, aby ho uctieval ako boha. Diabol si nepotrpí sa liturgiu, nečaká od ľudí, že budú satanistami s ich čiernymi omšami a okultnými rituálmi. Hoci aj takých má. Lebo satanista vie, že patrí Satanovi. Ale čo ľudia, ktorí mu prakticky patria a pritom majú pocit úžasnej slobody?!
Nauč sa a prijmi za svoju Ježišovu odpoveď: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Toto mu mala povedať Eva. Toto som mu mal povedať ja, mala si mu to povedať ty. A svet by vyzeral inak. Ježiš sa živí Božím slovom („Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“) a preto ani na chvíľu nezaváha!

Úloha

1. Počas týždňa si prečítajte aspoň jedno z denných evanjelií (PO – Mt 25,31-46; UT – Mt 6,7-15; ST – Lk 11,29-32; ŠT – Mt 7,7-12; PI – Mt 5,20-26; SO – Mt 5,43-48, texty nájdete aj na stránke www.lc.kbs.sk).
Uvažujte, akému pokušeniu nás učí odolávať. Napríklad verš Mt 5,47 („Ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“) nás učí ku jednoduchému skutku lásky (pozdrav), ktorý môže byť účinnou odpoveďou na pokušenie zaujať ľahostajný alebo nepriateľský postoj. Zapíšte si zo svojho uvažovania poznámky a podeľte sa s nimi pri ďalšom stretnutí.

2. Buďte počas týždňa vnímaví na drobné pokúšania, ktorými vás zlo obťažuje, a odpovedajte na ne Ježišovými slovami.

3. Naučte sa naspamäť Ježišove odpovede: 
 1.   „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4)
 2. „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ (Mt 4,7)
 3. „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ (Mt 4,10)

Modlitba

Prosíme ťa, Pane, nech zostúpi na tvoj ľud hojné požehnanie, aby v súžení rástla naša nádej, v pokušení sa upevňovali naše čnosti, a tak sme získali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.