Pôst23 / Spolu kráčať Pôstnym obdobím

Pokánie sa nám zvyčajne javí skôr ako niečo súkromné. Veď aj Ježiš nás povzbudzuje ku pôstu v skrytosti, ako to čítame v evanjeliu Popolcovej stredy: "Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia." (Mt 6,16) No to neznamená, že pôst je niečo privátne, je to skôr výstraha pred pokrytectvom. Pretože voči ktorému pokrytectvu nie je nikto imúnny.
Na druhej strane Pôstne obdobie je časom pokánia, ktoré má verejný charakter. Cirkev nás pozýva, aby sme ho prežívali spoločne. Pretože len ak kráčame spolu, môžeme na navzájom podopierať, povzbudzovať, i chrániť pred nástrahami, ktoré ku pôstnemu putovaniu patria.

Pôstne katechézy sú ponukou pre farnosti, ktoré chcú svoje pokánie prežívať spoločne. Pre  fungujúce spoločenstvá i pre ad hoc vytvorené skupiny vo farnostiach môžu byť príležitosťou na päť stretnutí nad evanjeliami pôstnych nedieľ, na spoločné uvažovanie, modlitbu, či zdieľanie.
Ku každej katechéze je k dispozícii metodický materiál s pokynmi pre vedúceho, prezentácia s poznámkami, námet na úlohu do ďalšieho týždňa a tip na čítanie v podobe interpretácie obrazu alebo ikony, vyjadrujúcej posolstvo evanjelia príslušnej pôstnej nedele.

Vykročiť (Popolcová streda)

  • V skratke: Uvedenie do Pôstneho obdobia a projektu Spolu kráčať Pôstnym obdobím. Katechéza sa inšpiruje evanjeliovou staťou Popolcovej stredy (Mt 6,1-6.16-18); možno ju využiť aj ako námet na homíliu, najmä ak sa farnosť zapája do projektu. V prvej časti hovoríme o zmysle nenápadného pokánia „v skrytosti“ ako prevencie pred skĺznutím ku pokrytectvu. V druhej časti naproti tomu poukážeme na verejný charakter spoločného napredovania v pokání v Pôstnom období. Zámerom je povzbudiť veriacich ku stretávaniu sa nad evanjeliami pôstnych nedieľ pri katechéze v malej skupinke.
  • Kľúčové slová: Pôstne obdobie, verejné pokánie, spoločenstvo, spoločné kráčanie, pokrytectvo.
  • Evanjelium: Mt 6,1-6.16-18. 
  • Metodika s poznámkami na stiahnutie (PDF).
"Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti."
Ježiš nám radí, aby boli náš pôst a odriekanie nenápadné. Je to prevencia pred pokrytectvom, chorobou, ktorá zvlášť zasahuje dobrých a zbožných. "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali," hovorí Ježiš. A tak pôst prežívame skôr ako niečo súkromné, skryté pred ostatnými.
A pasívne. Zvykli sme si chápať pôst ako vzdávanie sa niečoho, nenápadné odriekanie sa. "Vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti," čítame v evanjeliu na Popolcovú stredu.

Na druhej strane pôst nie je to isté, ako Pôstne obdobie, hoci prvé k druhému samozrejme patrí. Vlastný názov liturgického obdobia, do ktorého sme vstupujeme Popolcovou stredou, je Quadragesima, čo by sme mohli z latinčiny preložiť ako Štyridsiatnica. Pôvodný názov nekladie dôraz na pôst, ale na počet dní.
Pôstne obdobie je časom verejného pokánia. Popolom sa nepoznačíme v skrytosti svojho bytu, necháme sa ním posypať verejne v kostole pred očami všetkých. Pri vychádzaní z kostola si popol z čela neoprášime, aby ho nebolo vidieť. Necháme ho tam. 
Nie preto, aby ľudia obdivovali, že robíme pokánie. Preto, aby nás v našom úsilí podporili, prípadne sa ním inšpirovali. A preto, že je to pravda: sme hriešni a potrebujeme pokánie.

Pôstne obdobie je časom kráčania. Evanjeliá pôstnych nedieľ to ilustrujú veľmi dobre. 
Na Prvú pôstnu nedeľu čítame, že po krste Duch, ktorý na Ježiša zostúpil v podobe holubice, ho vyviedol na púšť. Marek hovorí, že ho tam dokonca hnal. A Lukáš tvrdí, že Duch Svätý po púšti Ježiša vodil. Ježiš kráča púšťou. 
■ Na Druhú pôstnu nedeľu Ježiš kráča na Vrch premenenia.
■ Na Tretiu si unavený z cesty sadne ku studni v meste Sychar, aby sa tam stretol so Samaritánkou.
■ O týždeň neskôr pošle slepca: "Choď, umy sa v rybníku Siloe," čo v preklade znamená: Poslaný. "On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci."
 Na Piatu pôstnu nedeľu bude kráčať ku Lazárovmu hrobu, aby ho vyzval: "Lazár, poď von!"
■ A na Palmovú nedeľu budú zástupy kričať: "Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!"

A napokon Pôstne obdobie je časom spoločného kráčania. Od Druhej pôstnej nedele už nie je Ježiš sám, vždy putuje s inými. Na Vrch premenenia kráča len s Petrom, Jakubom a Jánom. Do Sycharu už prichádza s partiou učeníkov a Samaritánka ku nemu privedie celé mesto. A Palmovú nedeľu vstupuje do Jeruzalema sprevádzaný zástupmi. Najbližšie bude sám až v hrobe.

Nekonajte dobré skutky, nedávajte almužnu, nemodlite sa a nepostite ako pokrytci, hovorí Ježiš. Robme dobré skutky, dávajme almužnu, modlime sa, postime a kráčajme Pôstnym obdobím ako kresťania. Spolu.