Pôst23 / IV. Kráčať temnotou k Svetlu

 • V skratke: V úvode štvrtej katechézy z projektu Spolu kráčať Pôstnym obdobím krátko zmienime evanjelium predchádzajúcej nedele (Samaritánka). Po evanjeliu pokračujeme uvažovaním nad kľúčovými slovami nedeľnej liturgie, účastníci v tejto časti pracujú s textami nedeľných čítaní. Nasleduje zhrnutie a uvažovanie nad symbolickým významom slepoty a tmy. V závere sú účastníci postavení pred voľbu jedného z postojov, zastúpených v rozprávaní. Úloha na nasledujúci týždeň pobáda k dennému čítaniu evanjelia. Stretnutie zakončíme modlitbou.
 • Kľúčové slová: svetlo, tma, vidieť, kráčať, obrad svetla
 • Evanjelium: Jn 9,1.6-9.13-17.34-38
 • Na stiahnutie:
  • Metodika s poznámkami pre vedúceho (PDF)
  • Prezentácia (PPTX)
  • Interpretácia obrazu (WEB)
  Byť smädní alebo tápať v temnote, to patrí k životu, aj ku pôstnemu úsiliu. Podstatné je, či kráčame ku Svetlu a Prameňu. Minulotýždňové rozprávanie o stretnutí Ježiša so Samaritánkou nás povzbudzuje kráčať ku Ježišovi – Prameňu a prosiť o živú vodu Ducha jej slovami: 
  • „Pane, daj mi takej vody.“ (Jn 4,15)
  • „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4,7)
  Robíme tak v dôvere v jeho prísľub:
  • „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ (Jn 4,14)
  Cirkvi záleží na našom pôstnom kráčaní. Preto v našom mene na začiatku svätej omše prosí, „aby kresťanský ľud kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou.“
  Sústreďme sa na svoje kráčanie. V ústrety komu a čomu kráčaš? A s čím? S nábožnosťou, živou vierou, a s…

  Modlitba

  Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby kresťanský ľud kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

  Katechéza

  Kľúčovými slovami, okolo ktorých sa sústreďujú liturgické texty Štvrtej pôstnej nedele, sú svetlo, tma, vidieť a kráčať

  Svetlo a tma, vidieť a kráčať

  V  prvom čítaní sa dozvedáme, že nie je vidieť ako vidieť. Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.“ Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“ Samuel si osvojí Boží pohľad a vďaka nemu rozozná Pánom vyvoleného budúceho kráľa v mladučkom Dávidovi.

  Ten istý Dávid v Žalme 23 hovorí o tom, ako kráča životom  človeka, ktorého vedie Boh. Trúfa si ísť, aj keď nevidí, pretože všade okolo je tma. Pán je môj pastier. Vodí ma k tichým vodám. Vodí ma po správnych chodníkoch. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého.

  Druhé čítanie je plné svetla a tmy. Kým v tom prvom čítaní bolo sloveso vidieť vlastne synonymom slovesa vedieť, tu ide Pavol oveľa ďalej. Kresťania sú svetlom, deťmi svetla, ktoré prinášajú ovocie svetla, čo je protiklad skutkov tmy, ktoré sú neplodné. Svetlom pre kresťanov je Kristus. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Nemajte účasť na jalových skutkoch tmy. Všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Bude ti svietiť Kristus!
  Napokon v evanjeliu sa stretáme s fyzickou slepotou a jej uzdravením, kým na pozadí sa odohráva príbeh duchovnej slepoty ľudí, ktorí nechcú vidieť a tak zostávajú v temnote.
  IV. Kráčať temnotou k Svetlu-Prez od používateľa DKU DCZA

  Vidieť…

  Dôvody, prečo človek nevidí, môžu byť rôzne.
  1. Prvým je slepota, pri ktorej človeku z nejakých dôvodov chýba schopnosť vidieť, buď preto, že ju stratil v dôsledku choroby či úrazu, alebo nikdy nemal, nevyvinula sa u neho. To druhé je prípad aj slepca z nášho evanjelia, ktorý bol slepý od narodenia (v. 1).
  Toto nie je prvý slepec, ktorému Ježiš potrel oči slinami (por. Mk 8,23), sliny môžu symbolizovať liečivý proces. Zaujímavá zmienka o blate, ak ju dáme do súvisu s obrazom stvorenia z hliny. Potom tu máme človeka, ktorý sa narodil slepý, jeho oči nie sú vyvinuté, a Ježiš akoby symbolicky dokončuje jeho stvorenie. Tento prvok sa objavuje v ikonografii.

  2. Iným dôvodom, prečo človek nevidí, je tma – neprítomnosť svetla. V Jánovom evanjeliu sa často stretáme so svetlom ako symbolom Krista, stačí si spomenúť na prológ:

  3. A možno má človek zrak v poriadku, aj svetlo svieti, no oči zostávajú zatvorené. Pretože človek spí, to je obraz, ktorý Pavol používa v druhom čítaní: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5,14)
  Alebo sa vedome rozhodol pre temnotu, to je, zdá sa, prípad farizejov: Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“ (Jn 9,40-41)

  Slepcovi sa postupne rozvidnieva

  Ježiš napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. (Jn 9,6-7)

  Slovo Siloe v skutočnosti neznamená „poslaný“ ale „vytekanie [vody]. No v hebrejčine sa obidve slová na seba podobajú dostatočne na to, aby si mohol Ján dovoliť malú slovnú hračku. V skutočnosti uzdravenie nespôsobila voda rybníka Siloe, ale stretnutie s Kristom, ktorý je skutočný Poslaný. Rozhodnosť, s akou odpovedá na Ježišovo slovo, naznačuje použitie slovies šiel, umyl sa, vrátil sa a [videl]. Jeho telesnému uzdraveniu však Ján, na rozdiel od farizejov, ďalej nevenuje veľkú pozornosť.1 
  Dá si však záležať na tom, aby sme mohli sledovať, ako sa slepcovi postupne rozvidnieva v symbolickom zmysle. Môžeme to vidieť na tom, ako sa postupne mení jeho poznanie Ježiša.

  Cesta viery tohto žobráka je cestou úžasnej sily, vzorom pre všetkých čitateľov. Najskôr identifikuje Ježiša jednoducho ako človeka (v. 11), potom pred farizejmi svedčí, že je prorokom (v. 17), neskôr spoznáva, že je Božím mužom (v. 33), a nakoniec na Ježišovu otázku "Ty veríš v Syna človeka?" odpovedá vyznaním: "Verím, Pane" (v. 38). Jeho cesta viery sa začína úplnou slepotou, aby prišla k poznaniu Ježiša ako Pána.

  Farizeji zotrvávajú v temnote

  Na druhej strane farizeji nemajú záujem zmeniť svoj pohľad. Ich názor na Ježiša sa ani po viacerých výsluchoch nemení. Stále viac sa uisťujú, že "ten človek nie je od Boha" (v. 15), že je to "hriešny človek" (v. 16). Hovoria otvorene: "Ten človek je hriešnik" (v. 24).

  A Ježiš  konštatuje: "Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva."

  Čo si vyberieš?

  Nie náhodou sa v prvých kresťanských spoločenstvách toto rozprávanie čítalo katechumenom, ktorí sa pripravovali na krst. Stavalo ich pred voľbu: 
  • Prísť ku Kristovi, aby ich pretvoril svojím dotykom, a nechať sa Cirkvou priviesť k vode krstu (opäť nie náhodou má na ikonách rybník Siloe podobu baptistéria alebo krstiteľnice, či kríža) a získať tak schopnosť vidieť. 
  • Alebo zotrvať v duchovnej slepote predchádzajúceho spôsobu života.
  Z tohto dôvodu čítame to isté rozprávanie na Štvrtú pôstnu nedeľu, pretože je to čas bezprostrednej prípravy katechumenov na krst, takzvané obdobie očisťovania a osvecovania. A ak má farnosť katechumenov, môže sa toto evanjelium čítať aj v roku B a C (podobne aj Samaritánka a Lazár).

  My sme schopnosť vidieť už krstom získali. No rozprávanie stavia pred voľbu aj nás.
  • Zvolíme si postoj slepca, ktorý poslúchne a s vierou, hoci tápajúc, kráča k očisteniu? Dnešná nedeľa má názov Laetare podľa vstupného spevu Laetare Ierusalem (Raduj sa, Jeruzalem). Ale je nedeľou radosti aj preto, že Cirkev predpokladá, že už sme sa nechali očistiť od hriechov vo sviatosti pokánia a zmierenia. Z tohto dôvodu aj pápež František pozval farnosti k iniciatíve 24 hodín pre Pána.
  • Alebo si vyberieme postoj farizejov, ktorí sú presvedčení, že všetko vedia („My vieme, že ten človek je hriešnik“ Jn 9,24)? 
  • Či si osvojíme prístup "tajných kresťanov", poviazaných strachom, ľudí citlivých a dobrého zmýšľania, ale bez odvahy, ktorých reprezentujú slepcovi rodičia? Práve oni sú adresátmi Pavlových slov: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5,14)

  Svetlo Kristovo

  Naša pôstna príprava bude zavŕšená slávením Veľkej noci. V úvode Veľkonočnej vigílie budeme nasledovať svetlo paškálu (veľkonočná svieca), ktoré je symbolom Kristovho svetla. Vstúpime do kostola, v ktorom bude svietiť len paškál a sviečka kňaza. Keď sa Kristovo svetlo zastaví v strede chrámu, zapálime si od neho svoje sviece a budeme kráčať ďalej, za Svetlom, ktorým je Kristus.

  Úloha

  1. Rozprávanie o uzdravení slepého od narodenia možno rozdeliť do siedmich scén (Jn 9,1-7; Jn 9,8-12; Jn 9,13-17; Jn 9,18-23; Jn 9,23-34; Jn 9,35-38; Jn 9,39-41; text nájdete aj na stránke www.lc.kbs.sk). Každý deň si prečítajte jednu z nich a uvažujte, aké svetlo prináša do vášho života a k akej zmene vás táto scéna nabáda. Poznamenajte si nadobudnutú skúsenosť a na ďalšom stretnutí sa môžete o ňu podeliť s ostatnými. 

  2. Pred čítaním evanjelia si zapáľte sviecu a pridajte slová z Veľkonočnej vigílie: „Svetlo Kristovo“ s odpoveďou „Bohu vďaka“.

  3. V prefácii Štvrtej pôstnej Cirkev ospevuje Kristovo dielo. Naučte sa naspamäť, prečo sa Ježiš stal človekom.
  Stal človekom, aby:
  • „Priviedol k svetlu viery ľudstvo kráčajúce v temnotách.“ 
  • „Kúpeľom znovuzrodenia udelil hodnosť Božích detí všetkým.“

  Modlitba

  Pane, zhliadni na tých, čo ťa vzývajú, a posilni slabých; oživuj svojím svetlom tých, čo kráčajú v temnotách smrti, a tých, ktorých si oslobodil od všetkého zla, priveď k najvyššiemu dobru. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.