Birmovanci / Metodické materiály pre katechézu

■ I. časť  ■ II. časť  ■ III. časť  ■ IV. časť ■


K príprave na prijatie sviatosti birmovania je v súčasnosti dostupné pomerne veľké množstvo pomôcok a metodických príručiek. V nasledujúcom prehľade poskytneme charakteristiku niektorých z nich.

V prvej časti predstavíme príručky, ktoré obsahujú len podnety pre birmovaneckú katechézu, do druhej budú zaradené komplexné programy, obsahujúce aj námety na stretnutia vo veľkých skupinách, slávenie Božieho slova, liturgické prvky či zapojenie do charitatívnych projektov. Materiály, zaradené v oboch častiach, zvyčajne disponujú aj teoretickou časťou s podnetmi pre animátorov a katechétov. V tretej časti sú zaradené publikácie pre birmovancov, ktoré slúžia na doplnenie prípravy a predmetom štvrtej časti je charakteristika vybraných evanjelizačných kurzov, využívaných v príprave na sviatosť birmovania.

Uvedené metodické materiály sa odlišujú rozsahom, cieľmi i použitými metódami. Ich zoradenie nemá vyjadrovať hodnotenie. Kritériom pre usporiadanie je podobnosť či príbuznosť materiálov, ako je tomu pri sérii Youcat, všeobecné rozšírenie v slovenských farnostiach, prípadne jazyková príslušnosť.

Obsah prvej časti

Príprava na birmovanie so sériou Youcat

V pestrej palete materiálov k príprave na sviatosť birmovania je pomerne zaujímavým dvojdielo z dielne augsburgského Youcat tímu. Prvým je kniha pre birmovancov, ktorá v slovenčine vyšla pod názvom Youcat – Príprava na birmovku, druhým Youcat – Sprievodca prípravou na birmovku, určený pre animátorov, žiaľ, v slovenčine a češtine zatiaľ nedostupný. Projektu Youcat sa dostáva významnej podpory zo strany najvyšších cirkevných autorít. Youcat – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých vyšiel s predhovorom pápeža Benedikta, Docat – Sociálna náuka Cirkvi s predhovorom pápeža Františka. Možno sa preto domnievať, že aj publikácie k príprave na birmovku zo série Youcat predstavujú, hoci neoficiálne, model a témy, ktoré považuje Cirkev vo formácii birmovancov za kľúčové.

Youcat – Príprava na birmovku

Kniha Youcat – Príprava na birmovku obsahuje dvanásť kapitol. Tie tematicky sledujú štruktúru základného ohlasovania, ktoré sa začína rozprávaním o Božom zjavení a pokračuje témou hriechu. V troch nasledujúcich kapitolách poukazuje na Krista a jeho vykupiteľské vtelenie, utrpenie a zmŕtvychvstanie ako východisko z bludného kruhu hriechu. Potom je predstavený Duch Svätý, modlitba a Cirkev ako domov a Boží ľud. Predposledné dve kapitoly sú venované Eucharistii a sláveniu zmierenia a napokon posledná kapitola približuje priebeh slávenia birmovania.

Jazyk publikácie je jednoduchý, blízky mladému človeku, štýl je pútavý, grafické spracovanie na vysokej úrovni. Nechýba množstvo odkazov na biblické state, na články z Katechizmu pre mládež a na ďalšie publikácie zo série Youcat

 • MEUSNER, B., BAER, N. Youcat – Príprava na birmovku. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2013, ďalej aj „Kniha pre birmovancov“ alebo „Youcat birmovka“.

Youcat - Firmkurs Begleitbuch

Druhá publikácia obsahuje metodický materiál pre animátorov. Témy a ich usporiadanie sú identické s knihou pre birmovancov. Na začiatku každej kapitoly sa nachádza úvod, predstavujúci teologickú bázu témy. Tá slúži na hlbšie uvedenie animátora do problematiky. Nasleduje samotná metodika s uvedením témy, cieľa, stupňa náročnosti a pomôcok, ktoré treba dopredu pripraviť. Pre každú tému sa ponúkajú dve varianty, odlíšené stupňom náročnosti. Náročnosť je vyjadrená v troch stupňoch: „skôr jednoduché, skôr náročné a niekde medzi tým“. Pri niektorých spracovaniach tém je uvedená aj kategória. Animátor sa tak môže ľahšie rozhodnúť, či uprednostní spracovanie, ktoré zamerané viac kognitívne, kreatívne alebo emocionálne. Nechýba ani množstvo grafických pomôcok, námetov na didaktické hry, častá je práca s video ukážkami. Pomôcky sú uvedené na konci každej metodiky.

V knihe sa neuvádza, pre akú vekovú skupinu sú metodiky určené, niektoré zdroje uvádzajú vek 12-16 rokov. Ak však porovnáme spracovanie a náročnosť s náročnosťou a spracovaním metodických materiálov pre vyučovanie Náboženskej výchovy, javia sa vhodné skôr pre mladších birmovancov, 8.-9. ročník základných škôl. Viaceré aktivity by mohli na stredoškolákov pôsobiť skôr infantilne. Na druhej strane sa však predpokladá, že birmovanec aktívne používa Sväté písmo a Youcat nie len ako študijný materiál, ale tiež ako pomôcku pre svoj každodenný život.

Príručka nepopisuje model prípravy birmovancov. Z niektorých zmienok vyplýva, že autori predpokladajú prípravu v malých, 8-10-členných birmovaneckých skupinkách, ktoré sa pravidelne stretávajú na stretnutiach (Firmstunden) vždy v tej istej zostave. Nenachádzame tu ani informáciu o tom, ako dlho má takýto kurz trvať. V úvodnej kapitole knihy pre birmovancov sa však hovorí o období najmenej pol roka. Možno preto predpokladať, že stretnutia sa konajú približne dvakrát mesačne po dobu 6-7 mesiacov.

 • BAER, N. Youcat - Firmkurs Begleitbuch. Augsburg: YOUCAT Verlag, 2014.

Na cestu viery s YOUCAT-om

Zo skúsenosti z farnosti Nitra Klokočina s prípravou birmovancom s využitím Youcatu sa zrodil metodický materiál Na cestu viery s YOUCAT-om. Pomôcka pozostáva z dvanástich prezentácií, príručky pre animátorov a pracovného zošita s úlohami pre birmovancov.Modul je určený pre približne desaťčlenné skupiny birmovancov bližšie nešpecifikovanej vekovej kategórie. Katechetická jednotka (stretnutie skupiny) má trvať približne 60 minút. Doporučená intenzita stretnutí je dvakrát mesačne po dobu jedného školského roku.

Obsah Youcatu je rozdelený do dvanástich celkov, nepočítajúc stretnutia, vyhradené opakovaniu. Každá téma je spracovaná formou powerpointovej prezentácie, komentár k jej jednotlivým stránkam je dostupný v príručke pre animátora. Na každú tému nadväzuje kapitola v pracovnom zošite s domácimi úlohami pre birmovancov. Pre správne zvládnutie úloh a opakovania je nevyhnutné, aby mal každý birmovanec k dispozícii pre samoštúdium vlastný Youcat.

Rozdelenie tém sleduje klasickú katechizmovú líniu Krédo – sviatosti – Dekalóg. Korešponduje s hlavnými témami Youcatu (V čo veríme, Ako slávime kresťanské tajomstvá a Život v Kristovi), s výnimkou posledného dielu (Ako sa máme modliť), ktorý do programu zaradený nebol. Príručka pre animátora neobsahuje ciele katechetických jednotiek ani celého modulu. Absentujú tiež podnety pre modlitbu či námety na doplňujúce aktivity, ako ich poznáme z iných pomôcok tohto druhu. Samotný výber tém ani komentár k jednotlivým prezentáciám nezohľadňujú špecifiká, ktoré by sme očakávali pri príprave na prijatie sviatosti birmovania. Ako však upozorňujú samotní autori, materiál nepredstavuje kompletný model prípravy birmovancov, ale len jeden z modulov.

 • MICHALÍČEK, M. Na cestu viery s YOUCAT-om. Príručka pre animátorov. Nitra: KSNR, 2013.
 • BAGINOVÁ, M. Na cestu viery s YOUCAT-om. Úlohy. Nitra: KSNR, 2013.
 • Prezentácie: Youcat. [online] [cit. 10.5.2019]. Dostupné na internete: www.dkunitra.sk

Spoločne objavujeme dar

Spoločne objavujeme dar. Za týmto názvom sa ukrýva u nás i v Českej republike asi najznámejšia trojdielna metodická pomôcka pre prípravu mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Základnú víziu vyjadruje už samotný názov. Príprava na birmovanie je vyjadrená obrazom putovania či objavnej cesty, na ktorú sa mladý človek vydáva, opúšťajúc pohodlné bezpečie známeho prostredia. Putuje cestou života, nie nepodobný pútnikovi, ktorý zdoláva náročné horské chodníky a objavuje dovtedy neznáme zákutia a výhľady. Príprava na birmovanie je jedným z úsekov tohto putovania, etapou, ktorou mladý človek nemá a nemôže prechádzať sám. Aj preto kladie dôraz na spoločné objavovanie daru. Autor predpokladá prípravu birmovancov v malých skupinách, s výrazným zaangažovaním animátorov. Tretím slovom názvu je dar. Tých darov, objavovaných počas spoločnej cesty prípravy, je v skutočnosti nepočítane. Objavenie daru Písma, Cirkvi, svedectva... Nesmieme však zabúdať, že adresátmi publikácie sú zodpovední za prípravu birmovancov. Darom, ktorý majú oni objaviť, sú birmovanci samotní. „Aj keď často pochybujeme o pravdivosti úmyslu tých, ktorí prejavia záujem o sviatosť birmovania, nemožno poprieť skutočnosť, že sú pre Cirkev veľkým darom. Je teda na nás, ako s týmto darom naložíme.“

Celý katechetický projekt je členený do viacerých etáp, korešpondujúcich s biblickým príbehom emauzských učeníkov. Témy prvej, atropologickej etapy reflektujú situáciu dospievajúcich, ich vnútorný svet, vzťahy, nádeje i ohrozenia. Autor tu vidí paralely s učeníkmi, ktorí sa vydávajú na cestu rozčarovaní, neistí, zarmútení, plní otázok a hľadajúci zmysel. Etape je venovaný prvý diel príručky. Etapa pozostáva z ôsmich tém, venovaných dospievaniu, zmyslu života, životnému projektu, slobode, vplyvu prostredia i médií a, samozrejme, vzťahom.

Druhá etapa je venovaná kľúčovému stretnutiu v živote kresťana. U emauzských učeníkov to bolo stretnutie s Neznámym, ktorý im vysvetľoval Písmo, stretnutie, pri ktorom im horeli srdcia. Etape je venovaný druhý diel príručky. Birmovanec spoznáva dlhú cestu hľadania Boha, pod falošnými nánosmi odkrýva jeho pravý obraz. Pri bližšom pohľade na niektoré okamihy biblických dejín je vťahovaný do dramatického zápasu Boha o človeka. Birmovanec novým spôsobom objavuje Krista, ktorý prináša odpovede na jeho bytostné otázky.

Tretia etapa je etapou sviatostí. Tak ako učeníci, aj birmovanci sú postupne uvádzaní do sviatostí v nádeji, že v nich spoznajú Krista. Tejto etape je venovaný tretí diel príručky. Posledná téma je venovaná sláveniu birmovania, ktoré je vyvrcholením cesty, no nie jej záverom. Autor sám vyzýva zodpovedných, aby si kládli otázku: „Čo po prijatí sviatosti birmovania?“

Hoci to autor výslovne nespomína, tak v príbehu emauzských učeníkov, ako i v jeho metodickej pomôcke možno vybadať ešte štvrtú etapu, etapu svedectva. Učeníci sa po stretnutí so Zmŕtvychvstalým, ktorého spoznali pri lámaní chleba, vrátili do Jeruzalema, aby vydali svedectvo: „Videli sme Pána.“ Podobne birmovanci sú predovšetkým v predposledných dvoch témach formovaní a motivovaní, aby v birmovaní prijali poslanie i silu k svedectvu.

Nezanedbateľným prínosom príručky je tiež pomerne bohatý katecheticko-pastoračný úvod, ktorý približuje metódy práce s birmovancami a možnosti organizácie spolupráce zodpovedných za ich prípravu.

Po formálnej stránke sú katechetické jednotky prehľadne členené podľa jednotnej štruktúry na metodické pokyny, podklady pre katechézu a pracovný list pre birmovanca. Metodické pokyny obsahujú precízne formulované ciele a prehľad pomôcok. Nasleduje Slovo pre animátora s jednoduchým teologicko-pastoračným uvedením do problematiky a samotný postup, členený podľa aktivít a s kontrolnými otázkami na záver. Podklady pre katechézu zvyčajne pozostávajú zo štyroch strán obrazov a textov, ktoré slúžia animátorovi pri výklade. Úlohy v pracovnom liste slúžia na zopakovanie a prehĺbenie preberanej témy.

Cennou pomôckou sú prílohy, uverejnené v poslednom diele príručky. Nájdeme tu napríklad stručné zásady pre tých, ktorí chcú napredovať v živote modlitby, schému spytovania svedomia pre birmovancov, návod k výberu birmovného mena, vzor listu biskupovi či niekoľko otázok na získanie spätnej väzby.

O projekte sa môžete dočítať aj v tomto článku.

 • ŠELINGA, J. Spoločne objavujeme dar I. diel. Nitra: KSNR, 2003.
 • ŠELINGA, J. Spoločne objavujeme dar II. diel. Nitra: KSNR, 2004.
 • ŠELINGA, J. Spoločne objavujeme dar III. diel. Nitra: KSNR, 2005.

Príprava na birmovku s listami Timotejovi

V roku 2002 vydala Komisia pre pastoráciu mládeže Nitrianskej diecézy útlu brožúrku pod názvom Námety na stretká pre birmovancov. Materiál má len 28 strán a márne by sme v ňom hľadali nejaké uvedenie do koncepcie, predstavenie projektu či aspoň jednoduchý úvod a záver. No napriek týmto metodologickým nedostatkom predstavuje zaujímavú a podnetnú pomôcku k príprave birmovancov. 

Veková kategória birmovancov ani veľkosť skupiny nie sú bližšie špecifikované. Podľa odporúčaných aktivít a celkovej štruktúry možno však predpokladať, že autori majú na zreteli mládež vo veku 12-17 rokov, ktorí sa pripravujú v 8 – 10-členných skupinkách. Brožúra obsahuje námety na dvanásť birmovaneckých stretnutí. Prvé témy predstavujú ideál človeka (Hodnota mladosti, Byť kresťanom, Láska a čistota), potom sa pozornosť obracia k Bohu (Boh Otec a ja, Sväté písmo), nasleduje zacielenie na Pána Ježiša Krista a jeho poslanie. Skrze Krista sú birmovanci privedení k posledným štyrom témam, zameraným na Ducha Svätého (Kto je Duch Svätý) a jeho pôsobenie v živote kresťana (Život v Duchu Svätom, Duch Svätý a dospelý kresťan, Duch Svätý a evanjelizácia skrze spoločenstvo).

Spracovanie tém si zachováva jednotnú štruktúru. Každá je výstižne uvedená citátom z Prvého alebo Druhého listu Timotejovi, zdá sa, že citáty sa majú birmovanci alebo aspoň animátori naučiť naspamäť, ale v texte to uvedené nie je. Nasleduje charakteristika problému, vyjadrená stručne jednou či dvomi vetami, ale zvyčajne veľmi výstižne. Tou istou jadrnosťou sa vyznačuje aj formulácia cieľov jednotlivých katechéz. Priebeh katechetického stretnutia je popísaný pomerne presne, absentuje len časový harmonogram. Samozrejmosťou sú didaktické hry, svedectvá, práca s biblickým textom s podnetmi pre aplikáciu a aktivity na upevnenie získanej skúsenosti alebo zážitku. Pri téme Ježiš je Pán sú birmovanci vyzvaní k osobnému prijatiu Ježiša Krista, ktoré môžu potvrdiť aj písomnou formou. Po formálnej stránke pomôcka pripomína formačné materiály Hnutia Svetlo-Život.

 • KOMISIA PRE PASTORÁCIU MLÁDEŽE NITRIANSKEJ DIECÉZY. Námety na stretká pre birmovancov. Bratislava: ZKSM 2002.

Získaj si svojho birmovanca

Zo Spoločenstva pri Dóme svätého Martina vzišla príručka pre animátorov birmovancov Získaj si svojho birmovanca. Útla, ale sympatická brožúrka má ambíciu poslúžiť zodpovedným za prípravu birmovancov a poskytnúť im základnú orientáciu v problematike. Autor vychádza z cieľa birmovania, ako ho približuje Katechizmus, a vedie animátora, aby si položil otázku, či je birmovanec pod jeho vedením intímnejšie zjednotený s Kristom, má živšiu dôvernosť s Duchom Svätým a či sa v ňom prebudilo vedomie príslušnosti k Cirkvi a k farskému spoločenstvu. V prvej kapitole uvádza niekoľko poznámok vlastnostiam, ktoré by nemali animátorovi chýbať, ako blízkosť pri Bohu, priateľský prístup k birmovancom a modlitba za nich, pokora, ochota odpúšťať a zmysel pre tímovú prácu. Nasleduje kapitola s názvom Omyly v príprave na birmovku, v ktorej je animátor vystríhaný pred niektorými bežnými stereotypmi, ktoré prípravu okliešťujú, a nereálnymi očakávaniami, ktoré do nej vnášajú veľkú mieru frustrácie. Autor sa neobmedzuje len na pomenovanie problematických prístupov, ale ponúka aj adekvátne riešenie.

Príručka neobsahuje metodický materiál na stretnutia v rámci prípravy, len niekoľko všeobecných usmernení k témam a priebehu stretnutí. Na stránke projektu je však od toho istého autora uvedených 28 námetov na stretnutia s birmovancami. Štruktúra stretnutí je jednoduchá. Na začiatku sú vždy tri-štyri úvodné otázky, ktoré majú rozprúdiť diskusiu na vybranú tému. Nasleduje krátke vysvetlenie, podopreté biblickými textami. V závere je uvedené zadanie praktickej domácej úlohy pre birmovancov. Zoradenie tém je náhodné, spirituálne témy sú nepravidelne striedané s témami ladenými antropologicky.

Tweetuj s Bohom

Medzi materiálmi, odporúčanými pre prípravu na sviatosť birmovania, sa objavuje aj publikácia Tweetuj s Bohom. Cieľovou skupinou publikácie sú mladí, ktorí sa zaujímajú o katolícku vieru, a tí, ktorí ich sprevádzajú. Tiež katechumeni a tí, ktorí znovu objavujú svoju vieru, a vôbec každý, kto chce osviežiť svoje poznanie viery. Nájdu v nej 200 zaujímavých otázok, ktoré na Twitteri autorovi položili mladí z Holandska. Autor na ne odpovedá stručne, limitovaný tweetom, ktorý nepresiahne 140 znakov. V knihe k tweetom pripája ďalšie vysvetlenie zo Svätého písma, Katechizmu či Youcatu. Otázky a odpovede sú rozvrhnuté do štyroch častí na tweety o Bohu, Cirkvi, živote vo vzťahu s Bohom a o viere a morálke. Kniha je bohato členená a pomerne rozsiahla, takže mladí v nej ľahko nájdu odpovede na viaceré otázky, ktoré ich ťažia.

Súčasťou projektu je aj mobilná aplikácia a webová stránka, na ktorej je dostupný kreatívny manuál pre vedúcich skupín, katechétov a kňazov pre prácu s knihou v pastorácii mladých či v príprave na prijatie sviatostí. Nechýba ani podnetný návod, ako použiť publikáciu pri príprave na birmovanie.

Príprava na sviatosť birmovania s tweetmi je rozvrhnutá do štrnástich stretnutí plus úvodné stretnutie s rodičmi a zoznamovacie stretnutie so záujemcami o prípravu. Šieste stretnutie je praktické, pozostáva z dobrovoľníckej služby v domove dôchodcov alebo v nejakej charitatívnej organizácii. Posledné dve stretnutia prichádzajú na rad po slávení birmovania. Trináste má skôr charakter oslavy a vzájomného zdieľania, na záver sa odporúča spoločná modlitba a požehnanie. Záverečné stretnutie je venované Krédu. Ostatné stretnutia majú vcelku jednotnú štruktúru. Ku každému z nich manuál uvádza cieľ, odkaz na príslušné tweety, podnet pre činnosť alebo aktivitu a námet na záverečnú modlitbu. Odporúčané témy: Boh, stvorenie a ty, Písmo a Tradícia, Mária a svätí, Veľké príbehy Svätého písma, Hriech a diabol, Veľký Boží plán, Sviatosti, liturgia a modlitba, Povolanie, Duch Svätý a sviatosť birmovania, Odpustenie, Modlitba a Naša viera zhrnutá v Apoštolskom vyznaní viery. Záverečná modlitba má zakaždým inú podobu (žalmy, ruženec, adorácia…). Birmovanci sú tak hlbšie uvádzaní do modlitbovej praxe.

Príprava na birmovanie Pražského pastoračného strediska

Pražské pastoračné stredisko vydalo pomôcku pre vedúcich prípravy na birmovanie z autorskej dielne Aleša Opatrného. Okrem teoretickej časti je súčasťou publikácie popis piatich materiálov, odporúčaných na prípravu birmovancov. Tri z nich sú určené pre zrelých, v živote Cirkvi zorientovaných katolíkov v skôr dospelom veku, ktorí sa pripravujú na birmovanie. Popis je len veľmi stručný, autor však prikladá zoznam doporučenej literatúry k samoštúdiu. Samotná príprava má pozostávať len z niekoľko mála stretnutí skôr diskusného charakteru.

Väčšiu pozornosť venuje autor zvyšným dvom pomôckam. Cieľovou skupinou prvej z dvojice pomôcok sú mladí v tínedžerskom veku. Predpokladajú sa u nich vžitá prax prijímania sviatostí pokánia a Eucharistie, pravidelná modlitba i dostatočné náboženské vedomosti.

Program je rozvrhnutý do 21 stretnutí v malých skupinkách birmovancov. Každé stretnutie je rovnomerne rozdelené na dve časti, katecheticko-formačnú a modlitbovo-formačnú. Každá časť trvá približne 45 minút. Spoločným motívom katechéz sú služba birmovancov v Cirkvi a ich miesto v spoločenstve.

Katechetická časť začína krátkou modlitbou, reflektujúcou tému stretnutia. Formou i dĺžkou sa modlitba podobá omšovej orácii. Nasleduje samotná katechéza, ktorá čerpá svoj obsah z Katechizmu a z liturgických obradov krstu, birmovania a pokánia. Počas katechézy má viackrát zaznieť Božie slovo. Úryvky vyhľadávajú a prednášajú samotní birmovanci, čím sa učia zároveň úcte k Písmu i orientácii v Biblii. Po katechéze nasleduje diskusia. Animátor musí ustrážiť, aby sa nevzdialili od témy.

V modlitebno-formačnom bloku je dôležité, aby sa o modlitbe nehovorilo, ale aby sa prítomní naozaj modlili. Ten, ktorý modlitbu vedie, ju začne oslovením Boha, krátkym vzývaním, chválou a klaňaním sa. Predmetom chvály by mali byť prvky, ktoré sa objavili v katechéze. Každý z účastníkov sa má zapojiť svojou vlastnou modlitbou chvály. Vedúci modlitby napokon ukončí chvály vhodnou piesňou a prejde k prosbám. Napokon zakľúči Modlitbou Pána. Uvedenú schému je vhodné niekoľkokrát zameniť za iné formy, napríklad za modlitbu Liturgie hodín s pridaním vlastných prosieb.

Témy katechéz možno zhrnúť do štyroch okruhov: 

 • identita – kto som, prečo som katolík, Cirkev, do ktorej patrím, hľadanie osobného povolania;
 • viera – kto je Ježiš, čo je to spása, Panna Mária a svätí, kríž a vzkriesenie, eschatológia, Sväté písmo;
 • morálka – kresťanský život, hriech a odpustenie, Desatoro; 
 • liturgia – liturgia Veľkého týždňa, Eucharistia, liturgia birmovania, slávenie pokánia.

Cieľovou skupinou druhej pomôcky sú birmovanci, ktorí majú len veľmi slabé základy viery. Trvanie prípravy sa odhaduje na jeden rok. Počíta sa s aktívnym prístupom záujemcu o birmovanie a so samoštúdiom, doplňovaným výkladom a rozhovorom.

Autor špecifikuje dvanásť tém, ku každej uvádza niekoľko poznámok a zoznam literatúry. Na formáciu identity sú zamerané úvodné témy (viera, človek, život viery), ktoré majú skôr antropologický charakter a sú príspevkom k ľudskej formácii birmovancov. K nim treba pripočítať aj témy špecificky kresťanskej formácie, ktoré sa objavujú v treťom bloku prípravy (Písmo, Duchovný život, Otázky životného stavu, Voľba povolania, Život v Duchu Svätom, Život v Cirkvi – zodpovednosť a poslanie). Krédu a morálke sú síce vyhradené len dve témy (základná náplň viery, ako žijú kresťania), zato zoznam doporučenej literatúry je tu rozsiahlejší. Predstavenie sviatostí (Eucharistia, birmovanie, zmierenie) zdôrazňuje predovšetkým liturgický charakter.

Katechumenátna cesta viery

Tím pražského pastoračného strediska pripravil aj pracovný preklad pomôcky pre katechumenátnu formáciu katechumenov francúzskeho tímu katechétov, vydanú pod pseudonymom Pascal Thomas. Pomôcka vznikla ako ovocie skúsenosti s katechumenátnou formáciou v Lyone. Tvorí ju šesťdesiat kariet, akýsi itinerár cesty viery. Každá karta zároveň predstavuje jednu tému prípravného kurzu. Témy sú rozdelené do troch sérií. Prvé dve predstavujú prípravu na prijatie krstu a Eucharistie, tretia je zvlášť zameraná na prípravu na birmovanie. Poradie kariet (tém) je presne určené a nie je vhodné ho zamieňať. Niektoré karty sú určené len pre katechumena na jeho individuálnu prípravu. Väčšina však predstavuje základ k stretnutiu katechumena so sprevádzajúcim.

Hoci je pomôcka primárne určená pre dospelých, karty tretej série sa odporúčajú aj pre prípravu mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Takáto adaptácia môže byť prínosom, no na druhej strane má aj svoje úskalia.

Okrem výberu tém treba zvlášť oceniť samotnú formu. Prvým, čo má birmovanca zaujať, je slovo, určené práve pre neho, kratučký náčrt problému a otázka, ktorá núti zaujať postoj. Nasleduje svedectvo, krátko doplnené odsekom o tom, čomu veria či ako žijú kresťania. Krátko sú načrtnuté niektoré ťažkosti a problémy, s ktorými sa v súvislosti s témou dnešný človek stretá. A opäť otázky, ktoré nútia zaujať postoj, východisko, ktoré ponúka Božie slovo, a krátky biblický citát, ktorý sa má birmovanec naučiť naspamäť.

Novú kartu dostáva birmovanec na záver stretnutia, aby mal dosť času na čítanie a uvažovanie nad novou témou. Vždy dostane len príslušnú kartu. Na stretnutie má tak možnosť prísť už pripravený. Samotné stretnutie so sprevádzajúcim trvá hodinu až hodinu a pol a jeho obsahom sú otázky, uvedené v karte. Stretnutie má teda výrazne dialogický charakter. Tu však narážame aj na hlavné úskalie pomôcky. Výlučne dialogická forma je vhodnejšia skôr pre individuálne sprevádzanie dospelých, než pre skupinové stretnutia mládeže. Pre prípravu mládeže by sa preto žiadalo doplnenie ďalších prvkov, podporujúcich prácu v skupine.

Birmovanie ako posila pre život

Birmovanie ako posila pre život je ústredná téma kreatívneho kurzu Stark fürs Leben,, zostaveného tímom Katolíckej mládeže Rakúska. Pomôcka pozostáva z príručky pre animátorov a Firmboxu s pracovným zošitom a ďalšími pomôckami pre birmovancov. Súčasťou projektu sú aj ďalšie články, inštruktážne videá či grafické pomôcky, dostupné na internete.

Príručka pre animátorov, či presnejšie pre sprevádzajúcich, disponuje pomerne rozsiahlym úvodom, ktorý má, spolu s ôsmou kapitolou a slovníkom, hlbšie uviesť čitateľa do problematiky prípravy na birmovanie, prípadne zodpovedať na možné otázky. Jadrom pomôcky je sedem tém, určených pre sedem stretnutí v rámci prípravy na birmovku.

Ústrednou témou je sila, posila či posilnenie, ktoré birmovaním vstupuje do života pokrsteného. Birmovanec nemá byť posilňovaný novými vedomosťami. Príprava ho má skôr disponovať pre prijatie sily Ducha Svätého. Tomuto princípu zodpovedá charakter materiálu, jeho zameranie ako i nároky, ktoré sa kladú na sprevádzajúcich.

Na birmovancov nepôsobia ako animátori, pretože je to Duch Svätý, ktorý ich svojím pôsobením oduševňuje. Neplnia ani úlohu katechétov, pretože ich poslaním nie je vyučovať vo viere. Do prípravy vstupujú v pozícii sprievodcov, ktorí majú birmovancom len pomôcť odhaliť, čo už sami poznajú z vlastnej skúsenosti. Tým istým princípom sa riadi aj metodický materiál. Ako sa dozvedáme z úvodu, kľúčové je zažiť, zážitky majú birmovancovi pomôcť pochopiť, čo do jeho života birmovanie prináša. Vzťah má vždy prednosť pred obsahom.42 A skutočne. Jednotlivé témy sú v tomto zmysle spracované skutočne bravúrne. Ku každej téme nepreberné množstvo výstižných zážitkových aktivít s podrobným popisom i s doplňujúcimi tipmi. Ciele však nikdy neprekračujú úroveň zážitku. Birmovanci zažívajú, preciťujú a objavujú v sebe, no bez hlbšieho ukotvenia zážitkov samotných.

Prvá téma je podľa očakávania venovaná zoznamovaniu v skupine a definovaniu vnútorných pravidiel pre stretká. Nasleduje kapitola venovaná životu vo vzťahoch. Zameriava sa jednak na posilnenie tímového ducha v skupinke, jednak na ocenenie hodnoty každého birmovanca. Konečne v tretej kapitole sa objavuje Boh. Vlastne stráca, pretože témou je rozlúčka s detskými obrazmi Boha, podporená citátom od Karla Rahnera: „To, čo si 80% katolíkov pod pojmom Boh predstavuje, vďaka Bohu vôbec neexistuje.“ Alternatívou voči opúšťaným detským obrazom Boha sú obrazy biblické, mužské či ženské, v závislosti od skupiny. Nasleduje kapitola, venovaná sprevádzajúcemu, posilňujúcemu a oduševňujúcemu Božiemu Duchu. A po nej sme už pri birmovaní, sviatosti posilnenia pri dospievaní. Obsahová stránka je výstižne vyjadrená v úvodnom citáte: „Pri birmovke som čakal Ducha Svätého. A prišla puberta.“ Témou búrlivého dospievania pokračuje aj ďalšia kapitola. A konečne siedma kapitola je venovaná téme sviatostí, symbolov a zvlášť symbolike pri birmovaní.

Z prehľadu je zrejmé, že príprava je zameraná skôr antropocentricky a má skôr psychologizujúci charakter. Cieľovou skupinou je mládež vo veku 12-17 rokov, ponuka aktivít umožňuje výber najvhodnejších pre zvolenú vekovú kategóriu.

 • BACHLECHNER A., WECHNER, H. Stark fürs Leben. Die Box zur Firmvorbereitung. Innsbruck: Tyrolia, 2018.
 • BACHLECHNER A., WECHNER, H. Stark fürs Leben. Innsbruck: Tyrolia, 2018.

Program Stark!

Kurz Stark! Mich firmen lassen je spojením osvedčených metód prípravy birmovancov s novými komunikačnými prvkami, ktorý si kladie za cieľ obnovu kontaktu mladých s vierou a s Cirkvou. Cieľovou skupinou kurzu je mládež vo veku 15-16 rokov. Metodické materiály sú vhodné pre prípravu birmovancov v malých skupinkách, ktoré sa stretávajú dvakrát mesačne po dobu zhruba šiestich mesiacov. Možno ich však pomerne flexibilne adaptovať aj na prípravu v rámci jednodňových či víkendových stretnutí.

Materiály pozostávajú z príručky, určenej pre zodpovedných za prípravu, a knihy pre birmovancov, respektíve Firmboxu, obsahujúceho knihu a CD pre birmovancov s obrázkami, piesňami a odkazmi na rôzne internetové zdroje.

Príručka pre zodpovedných a katechétov pozostáva z troch častí. Úvodná predstavuje ucelený pohľad na prípravu birmovancov, úlohu katechétu, rámcové podmienky (miesto, čas, náklady) a na ciele, obsahy a metódy prípravného kurzu. Pripomína sa tiež účasť na liturgii a participácia rodičov a birmovných rodičov. Nechýbajú ani odkazy na ďalšie ponuky po birmovke.

Nosná druhá časť obsahuje metodický materiál, pomôcky a nápady k desiatim témam. Zostavenie tém je klasické. Prvá je venovaná identite a skupine (Silné typy, silná skupina), nasleduje uvažovanie o Bohu (Najsilnejší), modlitbe (Mocný rozhovor) a o Ježišovi. Duchu Svätému a jeho pôsobeniu sú venované dve témy (Mocná pomoc, Mocné pôsobenie – život v Duchu). Nasleduje téma Cirkvi (Silné spoločenstvo). Je zaujímavé, že téma obrátenia (Mocný nový štart) prichádza na rad až ôsma v poradí. Po nej nasledujú sviatosti (Mocné znamenia) a birmovanie (Mocný sviatok).

Každá téma obsahuje úvodné informácie a nápady, ktoré sú akousi katechézou pre katechétov, prepojenou s praktickým pohľadom na cieľovú skupinu a životnú realitu mladých. Vlastná katechéza pre birmovancov je vždy zostavená z troch po sebe nasledujúcich krokov. V každom z nich má katechéta na výber z viacerých prvkov podľa toho, či uprednostní kreatívne, hravé, meditatívne alebo kognitívne prvky. Súčasťou každej katechézy sú aj odkazy na ďalšie materiály a nápady k téme, predovšetkým na Youcat, rôzne piesne a sociálne médiá. Pre prípadné vlastné poznámky môže katechéta využiť priestor, vyhradený na konci každej témy.

Tretia časť príručky je zostavená vo forme slovníka od A po Z s krátkym teologickým vysvetlením termínov, s ktorými prichádza katechéta v príprave do kontaktu.

 • SCHULZE HERDING, J. Stark! Mich firmen lassen. Handbuch für Firmbegleiter. München: Deutscher Katecheten-Verein e.V., 2015.
 • SCHULZE HERDING, J. Stark! Mich firmen lassen. Firmbuch. München: Deutscher Katecheten-Verein e.V., 2015.

Birmovka, ktorá spája

Birmovka spája či presnejšie Birmovka sieťuje – tak by sme mohli preložiť názov kurzu, ktorý má ambíciu ponúknuť birmovancom katechézu pre tretie tisícročie. Kurz je určený pre 13-16 ročných birmovancov. Metodické materiály sú koncipované pre stretnutia v malých skupinkách, no možno ich adaptovať aj pre iné formy prípravy. Pomôcku tvorí príručka pre vedúcich kurzu a kniha pre birmovancov.

Kurz vychádza z analýzy životnej situácie dnešnej mládeže. Mladí sa v kostole nezriedka cítia ako v paralelnom zbožnom svete, ktorý im so svojím archaickým jazykom, hudbou a disciplínou pripadá cudzí a nezrozumiteľný. Na druhej strane sami denne trávia enormný čas na internete a sociálnych sieťach, teda vo svete, ktorý akoby so svetom kostola nemal nič spoločné. Ambíciou projektu je túto priepasť preklenúť a ponúknuť prípravu na birmovanie vernú učeniu Cirkvi a komunikovanú formou, zrozumiteľnou pre dnešnú mládež.

Po formálnej stránke je kľúčovým kritériom zážitok, kurz má byť zábavný, má birmovancom sprostredkovať radostnú vieru a byť zostavený tak, aby naň mladí ešte dlho spomínali. To je dôvod, prečo sa kladie taký dôraz na inovácie a využívanie moderných technológií. Autori očakávajú, že vďaka technológiám sa birmovanci sami stanú aktívnymi subjektami prípravy. V centre pozornosti je mladý človek, ktorý má byť postupne zapájaný do života viery a z toho titulu mu, v snahe o maximálne priblíženie, Cirkev vychádza v ústrety.

Príručka pozostáva z úvodu, v ktorom sú stručne predstavení autori, obsah a metódy kurzu, vlastného metodického materiálu a slovníka použitých pojmov, zvlášť z oblasti informačných technológií. Samotný kurz je rozdelený do šiestich tematických okruhov (život, Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý, Cirkev a sviatosť birmovania). V názvoch okruhov sa opakuje motív spájania či sieťovania, čím sa zároveň naznačuje prepojenie s modernými technológiami i s ústrednou témou. Každý okruh pozostáva zo šiestich tém, námetov pre jednotlivé stretnutia. Stretnutia trvajú 1 – 3 hodiny. Samotné témy (počnúc reflexiou o živote cez telo, fitnes, kuchárske recepty, biblické texty až po módu) sú pomerne rozmanité a predstavujú zaujímavý pokus prepojiť životnú realitu mladých s problematikou birmovania. Niektoré témy sú rozsiahlejšie a možno ich do prípravy zaintegrovať ako samostatné projekty.

Cieľom stretnutí je, podľa slov autorov, priviesť mladých k dialógu a vzájomnému zdieľaniu sa o svojom živote a viere. Majú birmovancom pomôcť objaviť a nasledovať stopy viery vo vlastnom živote a zažiť vieru ako súčasť pokladu Cirkvi. Zdieľaním vlastných skúseností sa majú birmovanci naučiť komunikovať vieru vlastnými slovami.

Autori kurzu nezostali len pri tlačenom formáte. Súčasťou projektu je aj webstránka s množstvom interaktívneho materiálu (www.firmung-vernetzt.de). Samozrejmosťou je integrácia sociálnych médií (Facebook, Instagram, Vimeo, Twitter, Prezi, Spotify) a ich využívanie v komunikácii s birmovancami, pri realizácii stretnutí a tvorbe projektov.

Inkluzívna príprava hendikepovanej mládeže

Program Du gefällst mir je venovaný príprave na birmovanie rôzne hendikepovanej mládeže. Program je inkluzívny a predpokladá prípravu postihnutých spolu s mladými bez postihnutia vo veku 12-14 rokov. Metodický materiál je určený pre prípravu birmovancov v malých skupinkách. Pomôcka pre katechétov pozostáva z dvoch častí. V teoretickej báze sú predstavené prvky špeciálnej pedagogiky, štruktúra príručky, teológia birmovania, didaktika a metodika vedenia skupiny. Praktickú časť tvoria tri veľké tematické okruhy: Ja-ty-my, Boží Duch a Birmovanie. Témy sú spracované na vysokej úrovni, zvlášť treba vyzdvihnúť jasné definovanie cieľov katechézy. Nechýbajú ani námety na ďalšie projekty a rôzne pomôcky.

Tri veľké okruhy sú ďalej podrobnejšie rozvedené, takže sa celkovo ponúka deväť tém, medzi ktorými nechýba uvažovanie o pôsobení Božieho Ducha, znakoch a symboloch či o slávení birmovania. Základnú ideu vystihuje už samotný názov programu. Každý človek si zaslúži ocenenie. Tomuto zámeru zodpovedá aj určenie materiálu pre malé skupinky tak postihnutých, ako i zdravých birmovancov.

Moja cesta k birmovke

omerne útla príručka Mein Weg zur Firmung obsahuje 26 tém k príprave mládeže vo veku 14-16. rokov na prijatie birmovania. Príručka obsahuje metodický materiál pre prípravu v malých skupinkách. Autorka kladie do centra pozornosti birmovancov. Animátor im pomáha odkrývať ich očakávania, motivácie a túžby. Nehodnotí ich výpovede, neobjasňuje motivácie. Osvetľovanie kresťanských postojov je len okrajové. Animátor je len moderátorom, ktorý predkladá stále nové a nové podnety na diskusiu.

 • AMMERLAND, J. Mein Weg zur Firmung. Eine Arbeitsmape. Köln: Kohl-Verlag 2018.

Bod rozhodnutia

Program Decision point (Bod rozhodnutia) pochádza z autorskej dielne tímu amerického laického inštitútu Dynamic Catholic (Dynamický katolík), ktorý si kladie za cieľ obnovu Cirkvi v USA prostredníctvom znovuodkrývania dynamizmu a geniality katolíckeho života.

Program je určený pre mládež vo veku 12-18 rokov. Realizuje sa prostredníctvom 12 dvojhodinových skupinových stretnutí. Každé stretnutie pozostáva z videoprednášky, rozdelenej na 5 častí. Po každej nasleduje diskusia a ďalšie úlohy v pracovnom liste. Diskusné časti sa realizujú v malých skupinkách, prednáška môže byť spoločná pre viac účastníkov. Formou program pripomína skôr klasické frontálne vyučovanie, rezignujúc na prvky zážitkovej pedagogiky. Na druhej strane treba vysoko oceniť kvalitu spracovania videí i publikácií po obsahovej i grafickej stránke a skutočne precízne formulovanie cieľov na začiatku každej témy.

Pomôcky zahŕňajú príručku pre vedúcich kurzu, pracovný zošit pre účastníkov a sériu 72 krátkych filmov, dostupných na DVD i online. Príručka pre vedúcich kurzu disponuje pomerne bohatým úvodom, objasňujúci víziu a proces vzniku programu. Nechýbajú ani praktické poznámky a tipy pre animátorov.

Obsah programu je rozčlenený do dvanástich tém, väčšinu z nich (hriech, Ježiš, modlitba, Písmo, vzťahy, Eucharistia, Duch Svätý, Cirkev, birmovanie) nachádzame aj v iných materiáloch na prípravu birmovancov. Výrazne odlišný je však akcent, ktorý sa kladie na voľbu. V závere každej témy sú účastníci opätovne motivovaní k rozhodnutiu prijať zodpovednosť za vieru. Pozvanie k rozhodnutiu je predznamenané už prvou (Život je voľba) a opätovne zdôraznené poslednými dvomi témami (Pripravení na misiu, Svätosť je možná).

Program Decision point ponúka kvalitne spracovaný obsah prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Možno v ňom vnímať výrazný rukopis zakladateľa Dynamického katolíka a zároveň spíkra väčšiny videí Matthewa Kellyho. Napokon viaceré zaujímavé prvky z prednášok sa objavujú aj v Kellyho knihách, ktoré už boli vydané aj na Slovensku.


Všetky texty sú (bez poznámkového aparátu) prevzaté z dizertačnej práce:

 • MOŽIEŠIK, Jozef. Katechumenátny model formácie birmovancov k prijatiu zodpovednosti za život viery. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020.

Komentáre