Birmovanci / Evanjelizačné kurzy v príprave birmovancov

■ I. časť  ■ II. časť  ■ III. časť  ■ IV. časť ■


Pri príprave na birmovku opakovane vyvstáva požiadavka evanjelizácie, ktorá by predchádzala katechizácii. Odpoveďou na túto potrebu farností môžu byť etablované evanjelizačné kurzy Objav Krista, Alfa alebo H2O – Cesta viery. Alternatívou voči kurzu môže byť kniha pre začínajúcich kresťanov 1SLOVO VÝZVA.

Obsah tretej časti

H2O – Cesta viery

Kurz H2O je „skupinový seminár o dĺžke 10 týždňov, navrhnutý tak, aby neveriacim poskytoval príjemné prostredie, v ktorom môžu otvorene premýšľať aj možno aj piť zo živej vody – Ježiša Krista“.
Cieľovou skupinou sú mladí vo veku 20-30 rokov, no kurz možno využiť aj pre iné vekové skupiny. Druhou charakteristikou cieľovej skupiny je vzťah ku viere a náboženstvu, ktorý je skôr pasívny, kritický, až negatívny, no zároveň sa jedná o osoby, hľadajúce pochopenie a naplnenie.
Cieľovej skupine je prispôsobená aj forma kurzu. Každé stretnutie sa začína večerou, pretože práve „spoločné stolovanie odstraňuje bariéry a vytvára príjemný pocit domova“. Po jedle prichádza na rad krátky film (20-30 minút) z cyklu H2O – Cesta viery. Film pozostáva zo zväčša dramatického hraného príbehu a vyučovania. Po filme prichádza na rad diskusia. Vedúci kurzu sa snaží vytvoriť dôvernú atmosféru, v ktorej môže každý popremýšľať a vyjadriť svoj postoj k Ježišovi a jeho učeniu. Diskusia by nemala presiahnuť 45 minút. Okrem večerných stretnutí je súčasťou programu aj dvojdňový výlet pre účastníkov. Počas neho si účastníci pozrú ďalšie dve filmové epizódy (6 a 7). Výlet je koncipovaný tak, aby mali účastníci dostatok priestoru na uvažovanie v tichu a samote, no zároveň má slúžiť aj na utuženie vzťahov v skupine.
Z pomôcok sú pre kurz k dispozícii príručka pre vedúceho a účastníka kurzu4  a sada deviatich 30-minútových filmov v HD kvalite so slovenským dabingom, distribuovaných na USB kľúči. Príručka pre účastníka je akýmsi pracovným zošitom so stručnou charakteristikou jednotlivých tém, úlohami pre lepšie pochopenie a na podnietenie diskusie a s priestorom na osobné poznámky. Príručka pre vedúceho obsahuje charakteristiku kurzu, podrobný harmonogram a pokyny k usporiadaniu kurzu, jeho organizácii a k vedeniu diskusie. Ku každej téme je k dispozícii podrobný sprievodca, ktorý zahŕňa cieľ, prípravu, modlitbu a poznámky k priebehu stretnutia.
Z pokynov pre vedúceho kurzu je zvlášť sympatický princíp „akceptujte každého“. Autor zdôrazňuje, že v tejto fáze je najdôležitejšie vytvoriť atmosféru prijatia, v ktorej budú účastníci ochotní otvoriť sa Kristovmu pôsobeniu. Povzbudzuje zodpovedných prehliadať aj prípadné hrubé vyjadrovanie a cigaretové ohorky na dvore, pamätajúc, „že Ježiš bol známy ako priateľ hriešnikov“. Pravidlo, samozrejme, neplatí absolútne, najmä ak účastníkmi kurzu nie sú dospelí, ale deti na hranici dospievania.
V niektorých momentoch spracovanie odráža skôr postoje a osobnú skúsenosť autora, pochádzajúceho z protestantského prostredia, než všeobecný trend. Takáto tendencia je citeľná zvlášť pri druhej téme, kde možno vnímať jeho nepochopenie Cirkvi. To ho vedie k redukcii jej poslania len na spoločenstvo, v ktorom má každý nájsť prijatie. Tiež vykresľuje osobné predsudky v niektorých veriacich ako omyly, ktoré možno privlastniť celej Cirkvi. V našich podmienkach sa tak ľahko môže stať, že kurz bude voči Cirkvi nekonštruktívne kritickejší, než samotní účastníci.
Ako napovedá samotný názov, nosným symbolom kurzu je voda. Prvá téma (Smäd) nastoľuje otázku zmyslu života a existenciálnej prázdnoty v človeku s poukázaním na Krista. Druhá téma (Znečistený) sa s dôrazom na mylné predsudky niektorých kresťanov zameriava na všetko, čo znečisťuje či zatemňuje Kristovo posolstvo. Tretia téma (Prameň) si kladie za cieľ predstaviť Boha ako milujúceho Otca. Nasledujúca epizóda (Priezračný) je opäť návratom k téme smädu a ku Kristovi ako k tomu, „ktorý dokáže uhasiť náš najhlbší smäd“7. Na ňu nadväzuje epizóda Fatamorgána, približujúca márne pokusy hriechom zaplniť existenciálnu prázdnotu v človeku. No hriech nielenže nie je riešením pre duchovný smäd človeka. Hriech je priamo zničujúci. Téme sa z tohto uhlu pohľadu venuje epizóda Topiaci sa. Predposledné témy (Dúšok a Čistý) majú motivovať k pokániu a rozhodnutiu pre nový život s Kristom. Celý kurz sa končí záverečnou epizódou, venovanou predstaveniu osoby Ducha Svätého (Opar).
  • BRODHUEHRER, R. H2O – Cesta viery. Príručka pre vedúceho. Spišská Nová Ves: ZKSM, 2017.
  • BRODHUEHRER, R. H2O – Cesta viery. Príručka pre účastníka. Spišská Nová Ves: ZKSM, 2017.

Kurz Alfa

Kurz Alfa vytvoril v roku 1977 Charles Marnham, duchovný anglikánskej farnosti Holy Trinity Brompton v Londýne, ako základný biblický kurz pre svojich farníkov. V roku 1990 sa vedenia kurzov ujal miestny kaplán Nicky Gumbel. Koncepciu prepracoval tak, aby ponúkala základy kresťanskej náuky a mohla byť zacielená predovšetkým na neveriacich a vzdialených od Cirkvi. V súčasnosti prebiehajú kurzy vo viac než 150 krajinách sveta. Materiály sú dostupné v 112 jazykových mutáciách8 vrátane slovenčiny a češtiny. Kurz presiahol hranice Anglikánskej cirkvi a má výrazne naddenominačný charakter, vrátane kurzov v katolíckom prostredí.9 V súčasnosti už existuje aj prepracovaná séria videí pre mládež Alpha Youth10, zatiaľ však bez slovenskej alebo českej jazykovej podpory. Zaujímavosťou je skúsenosť s realizáciou kurzov vo väzniciach.
Kurz Alfa tvorí osem príhovorov na kľúčové témy kresťanskej viery. Každé stretnutie sa začína spoločným jedlom, ktoré dáva účastníkom kurzu príležitosť vzájomne sa zoznámiť. Po večeri nasleduje príhovor prostredníctvom video prednášky, na ktorý nadväzuje diskusia v skupinkách. Cieľom je prebrať tému večera, klásť otázky a vyjadrovať rôzne názory. Večeri, prednáške i diskusii je vyhradené po 40 minút. Súčasťou stretnutie je aj modlitba chvál. Tematicky sú príhovory zamerané na ohlásenie základných právd viery, vyjadrených niekoľkými otázkami (Kto je Ježiš, prečo zomrel, ako získať vieru, prečo a ako sa modliť a čítať Bibliu). Súčasťou kurzu je aj takzvaný Alfa deň s prednáškami o Duchu Svätom a jeho pôsobení a s modlitbou za vyliate Ducha na prítomných. Po Alfa dni pokračujú stretnutia témami praktického kresťanského života (Ako byť naplnený Duchom Svätým a ako prežiť čo najlepšie zvyšok života a odolať zlému). Nechýba ani téma svedectva (Prečo a ako hovoriť s inými o viere?) a Cirkvi.
Z pomôcok sú dostupné príručka pre účastníkov, pre vedúcich a pomocníkov, návod na prípravu kurzu a príručka pre vedúceho kurzu pre mládež. Video príhovory kurzu sú dostupné online v slovenčine na webovej stránke projektu. Pri organizovaní kurzov Alfa pre mladších účastníkov vystávala potreba prispôsobenia. Odpoveďou na ňu je program Alfa pre mládež, ktorý zohľadňuje rôznosť vekových kategórií, celkovú úroveň a zameranie účastníkov, i možnosti organizátorov kurzu. Témy stretnutí, ktoré sú obsahovo zhodné s Alfou pre dospelých, predstavuje tromi spôsobmi, nazvanými podľa typickej črty Alfa-Tech, Alfa-Active a Alfa-Lite.
Alfa-Tech hojne využíva multimediálne technológie a k vyučovaniu pristupuje technickým štýlom. Predpokladá sa, že účastníci sú schopní pracovať s abstraktnými pojmami a diskutovať o nich podobným spôsobom, ako na kurze pre dospelých. Cieľovou skupinou je mládež vo veku 15-18 rokov, skôr hĺbavejšie typy, ktoré sú už pevnejšie ukotvené v živote kresťanského spoločenstva. Spracovanie obsahuje množstvo odkazov na filmové ukážky a videoklipy. Počíta sa aj s prípravou vlastných ankiet a klipov. Cieľovou skupinou alfa-Active je mládež vo veku 11-14 rokov. Mladí sú interaktívne zapájaní do vyučovania prostredníctvom aktivít a hier aktivít. Diskusia v skupinkách je nahradená scénkami a množstvom úloh. Napokon verzia Alfa-Lite predstavuje zjednodušený model, v ktorom sa kladie dôraz na spoločné objavovanie kresťanstva prostredníctvom krátkych príbehov, ilustrujúcich vybrané témy. Verzia je vhodná pre malé skupinky a pre situácie, keď nie je možné z časových dôvodov zabezpečiť plnú verziu kurzu. Po šiestom stretnutí nasleduje takzvaný Alfa víkend, ktorý je venovaný témam o Duchu Svätom.
Jednotlivé témy sú, čo sa týka obsahu, v príručke načrtnuté len v základných bodoch. Predpokladá sa, že zodpovední vychádzajú z prednášok pre dospelých, ktoré sú dostupné formou krátkych filmov i knižne.
  • Alfa kurz – príručka. Pezinok: Familiaris, 2009.
  • Alfa kurz – príručka pre vedúcich. Pezinok: Familiaris, 2011.
  • Ako rozbehnúť Alfa kurz. Pezinok: Familiaris, 2009.
  • BRANT, J. Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho. [s.l.]: [s.n.], [s.d.].
  • GUMBEL, N. Alfa. Otázniky života. Pezinok: Familiaris, 2009. 

Kurz Objav Krista

„Kurz Objav Krista je sedemtýždňový evanjelizačný program, v rámci ktorého môžu farníci alebo členovia malého farského spoločenstva priviesť rodinu a priateľov, aby si vypočuli radostnú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom.“ Program vytvorila katolícka organizácia ChristLife ako odpoveď na potrebu novej evanjelizácie v Baltimorskej arcidiecéze. Kurz sa postupne rozšíril do rôznych kútov sveta, vrátane Slovenska. Vo viacerých črtách vykazuje kurz známky podobnosti s Alfa kurzmi. Autori vysoko oceňujú prínos Alfy pre službu novej evanjelizácie, napokon, podľa vlastných slov ju sami viac rokov využívali. Zároveň si však uvedomujú aj dôvody, pre ktoré nemá Alfa v mnohých katolíckych farnostiach dôveru. To bol napokon dôvod pre zostavenie kurz Objav Krista. Napriek povedanému Objav Krista rozhodne nie je len akousi katolíckou adaptáciou známe anglikánskeho projektu. Kurz je hlboko ukotvený v katolíckej náuke o novej evanjelizácii, reflektujúc exhortáciu Evangelii nuntiandi a, samozrejme, učenie Jána Pavla II.
Vychádzajúc zo skúsenosti, že „na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie“, ponúka kurz priestor, „kam môžu katolíci doviesť svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorí hľadajú zmysel života, aby sa stretli s Ježišom,“ a jednoduchým, príjemným a nenásilným spôsobom sa oboznámiť s jeho učením. Tí, ktorí vedome vstúpili do vzťahu s ním a cítia túžbu svoj vzťah prehlbovať, môžu pokračovať v kurze Nasleduj Krista, ktorý je zameraný na učeníctvo. Naň nadväzuje tretí kurz Odovzdaj Krista, ktorý má výrazne misijný rozmer. „Nová evanjelizácia nie je len program alebo kurz. Spočíva v budovaní evanjelizačných eucharistických spoločenstiev.“ Preto autori kurzu kladú veľký dôraz na atmosféru prijatia i na dôsledné prepojenie so životom farského spoločenstva.
Štruktúra stretnutí v rámci kurzu je podobná, ako pri kurzoch H2O a Alfa. Aj tu sa pripisuje veľký význam spoločnému jedlu. Po ňom nasleduje krátka modlitba chvál a prednáška, zvyčajne z DVD, prípadne odprednášaná lektorom. Po prednáške, pre ktorú je vyhradených približne 45 minút, a krátkej prestávke pokračuje stretnutie diskusiou v malých skupinách. Okrem siedmich večerných stretnutí je súčasťou programu aj deň duchovnej obnovy, na ktorej odznejú dve témy (Kto je Duch Svätý? a Duch Svätý a ty). Jeho súčasťou je priestor na slávenie sviatosti zmierenia, modlitba za účastníkov a spoločné slávenie svätej omše.
Témy pred duchovnou obnovou (Aký je zmysel života?, Prečo je Ježiš dôležitý?, Čo nám chce Ježiš povedať?, Prečo potrebujem Spasiteľa?, Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?) sú podobne ako pri Alfe vyjadrené otázkou. Ich náplňou je ohlásenie základnej kerygmy. Po duchovnej obnove, zameranej na Ducha Svätého, nasledujú ešte dve stretnutia (Nový život v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej cirkvi a Veriť a niekam patriť: prečo potrebujeme Cirkev) majú ambíciu motivovať k učeníctvu a životu synov a dcér Cirkvi. Cieľová skupina nie je nijako vymedzená. Prednášky sú však formulované skôr pre dospelých, než pre mládež. Napriek tomu je kurz v niektorých farnostiach využívaný aj v rámci prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania. Z pomôcok sú v slovenčine dostupné príručky pre vedúcich kurzov, pre animátorov malých skupiniek a účastníkov kurzu a sada DVD s prednáškami na jednotlivé témy.
  • Objav Krista. Ako viesť kurz. Bratislava: Slovo medzi nami – Redemptoristi 2010.

Evanjelizačná príručka 1SLOVO VÝZVA

Autorský tím Richard Štefák a Andrej Kmeťo zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina pripravil evanjelizačnú pomôcku s názvom 1SLOVO VÝZVA. Päťdesiat stranová publikácia je prílohou Nového zákona pre mládež s názvom 1SLOVO, vydania Jeruzalemskej biblie v preklade Antona Boteka, doplneného svedectvami, poznámkami, mapami a fotografiami. Príručku tvorí šesť pútavým spôsobom spracovaných kapitol so základným evanjelizačným posolstvom. Každá téma je uvedená príťažlivo vyrozprávaným svedectvom o obrátení. Nasleduje výklad témy a výzva vykonať konkrétny skutok alebo zaujať postoj. Kapitolu uzatvára krátka odpoveď na vybranú „provokačnú“ otázku. Svedectvá i odpovede sú veľmi osobné, samozrejmosťou je uvádzanie mena, veku, zamestnania či fotografie. Každá kapitola stavia čitateľa pred nové otázky a poskytuje kľúč k odpovediam v podobe biblických odkazov a citátov. Posledná kapitola je venovaná téme Duch Svätý a spoločenstvo. Autori v nej motivujú čitateľa, aby hľadal spoločenstvo, v ktorom bude jeho viera v bezpečí rásť a dozrievať. Čo však v príručke chýba, je jasný odkaz na Cirkev, vlastné spoločenstvo Kristových učeníkov.
Príručka je veľmi cenná po obsahovej i formálnej stránke. Spracovanie je dynamické, príťažlivé a vhodné pre dnešnú mládež. Možno ju odporučiť najmä farnostiam, ktoré si netrúfajú pripraviť vlastné evanjelizačné podujatie.
  • 1SLOVO. Bratislava: Christian Project Support, 2016.

Film Ježiš

Film Ježiš z roku 1979 dodnes patrí k najprekladanejším a najsledovanejším filmom v histórii kinematografie. Bol preložený do viac než 760 jazykov a videli ho 4 miliardy ľudí v 219 krajinách sveta. Jeho výnimočnosť nespočíva v špeciálnych efektoch či výnimočnom výkone hercov, ale v jeho autenticite. Ako autorom predloha poslúžilo Evanjelium podľa Lukáša. Film bol natočený a dodnes je šírený s úmyslom priniesť radostnú zvesť o Kristovi čo najväčšiemu počtu ľudí. V závere filmu je divák vyzvaný k osobnému prijatiu Krista a jeho nasledovaniu.
Napriek tomu, že film už presiahol vek štyridsať rokov, stále oslovuje všetky vekové i sociálne skupiny a jeho potenciál možno pomerne jednoducho využiť aj v službe evanjelizácie záujemcov o prípravu na sviatosť birmovania.

Všetky texty sú (bez poznámkového aparátu) prevzaté z dizertačnej práce:

  • MOŽIEŠIK, Jozef. Katechumenátny model formácie birmovancov k prijatiu zodpovednosti za život viery. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020.