Birmovanci / Knihy a homílie pre birmovancov

■ I. časť  ■ II. časť  ■ III. časť  ■ IV. časť ■


Uvedené publikácie môžu poslúžiť ako doplnenie farských kurzov prípravy na birmovku. Zoznam má charakter náčrtu a nenárokuje si na úplnosť.

Obsah tretej časti

Poučenie o sviatosti birmovania

Pomerne obsažná knižka Poučenie o sviatosti birmovania sa od svojho vzniku v roku 1988 dočkala viacerých vydaní, posledné v roku 2010. Vznikla v reakcii na potrebu „príručky o birmovaní pre samých birmovancov, aby sa mohli primerane pripravovať na túto sviatosť a aby poznali obnovené obrady“. Autor rozlišuje vzdialenú a bezprostrednú prípravu na birmovku. Predmetom vzdialenej prípravy je poznanie základných článkov viery, poznanie a život podľa Desatora a poznanie prameňov duchovného života (sviatosti) a čerpanie z nich. Obsahom bezprostrednej prípravy je prehĺbenie vedomostí o Duchu Svätom a sviatosti birmovania a duchovný a sviatostný život. Uvedená príručka je v službe bezprostrednej prípravy birmovancov.

Prvú časť príručky tvorí šestnásť katechéz o Duchu Svätom a jeho činnosti. Birmovanci sa postupne zoznamujú s pôsobením Ducha Svätého v tajomstve Krista, v živote Bohorodičky, v Cirkvi, vo veriacich a vo svete. Ozrejmujú si vzťah Ducha a milosti posväcujúcej i pomáhajúcej. A nechýba ani podrobný rozbor darov a ovocia Ducha Svätého. Jedna katechéza je venovaná hriechom proti Duchu Svätému. V druhej časti sú všeobecne predstavené sviatosti, zvlášť krst a birmovanie, opäť vo vzťahu k Duchu Svätému. Nasleduje obrad birmovania s vysvetlením niektorých častí a dve katechézy o svätej omši a o svätom prijímaní, ktoré sú predstavené ako prirodzená odpoveď veriaceho na prijatú milosť birmovania. 

Katechézy majú vcelku jednotnú štruktúru. Po náukovej časti nasleduje krátky odsek na zapamätanie, úryvok zo životopisu svätca, alebo piesne, modlitba a odkazy na biblické čítania k téme, zostavené v poradí prvé čítanie, žalm, evanjelium. Tým sa naznačuje možnosť využiť uvedené texty pri slávení Božieho slova. Biblické čítania sú vybrané z Obradu birmovania a sú zaradené v druhej časti publikácie. Nechýbajú ani otázky na skúšku pre birmovancov, základné modlitby, obrad zmierenia či modlitba vďaky za birmovanie. Publikácia je inšpiratívna po obsahovej stránke svojím spracovaním katechéz o Duchu Svätom a jeho činnosti a ich prepojením s liturgiou. Naopak, v koncepcii chýba dôraz na farské spoločenstvo a úplne absentuje aj príprava birmovancov na poslanie Kristových svedkov.

  • Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava: SSV, 1989

Dobrodružstvo s Duchom Svätým

S výnimkou samotného slávenia birmovania biskupi vstupujú do formácie kandidátov birmovania len minimálne. O to vzácnejšie je, keď biskup píše priamo birmovancom, ako to robí Viliam Judák vo svojej knihe Dobrodružstvo s Duchom Svätým. Kniha sa celkom príznačne miesto úvodu začína hymnom k Duchu Svätému a Listom birmovancom, čím sa naznačuje celý charakter publikácie: biskup s otcovskou autoritou a v službe Ducha píše birmovancom, deťom Cirkvi, za ktorý je pred Pánom zodpovedný. Podtitul knihy je trochu záhadný: Putovanie k sviatosti birmovania a moja cesta po nej. Snáď naznačuje biskupov zámer dať mladým niekoľko rád na ceste k birmovaniu a uviesť ich hlbšie do dobrodružstva s Božím Duchom. Kniha však nie je nejakou príručkou či sprievodcom a nemá ani mystagogický charakter vo vlastnom zmysle slova. Nesnaží sa dopĺňať či dokonca nahrádzať niektorú z existujúcich foriem prípravy. A možno je to naozaj tak trochu ozvena jeho osobnej skúsenosti cesty po birmovaní, dobrodružstva so Svätým Duchom.

Štýl prezrádza skutočne otcovský prístup. A tak sa striedajú náukové časti s povzbudeniami, jemne naznačená kritika s motiváciou k preberaniu zodpovednosti za život viery. Výber tém je pomerne široký: Boh a Cirkev, Sviatosť birmovania, Sviatosť birmovania je vesta, Človek obdarený a povolaný, Kristus v tvojom živote, Sviatosť birmovania: sviatosť svetla a sily, Dary Ducha Svätého, Ovocie Ducha Svätého, Povolaní k životu, Na ceste k vnútornému bohatstvu, Človek na kolenách, Sme povolaní milovať, Osobnosť birmovného rodiča… Niektoré sú spracované veľmi podrobne, iné majú skôr zámer naznačiť smer, a to všetko bez ambície podať vyčerpávajúci prehľad. Jednoducho úvahy otca, s ktorými sa chce podeliť so svojimi duchovnými deťmi.

  • JUDÁK, V. Dobrodružstvo s Duchom Svätým. Trnava: SSV, 2016.

Poznaj a ver

Kniha Františka Gerčaka Poznaj a ver má ambíciu poslúžiť širokej škále čitateľov, kňazom, rodičom, katechétom a v neposlednom rade aj mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania. Má byť akousi príručkou, „pomôckou na ceste k poznaniu viery a tým aj k Bohu“.

V prvej časti autor schematicky približuje jednotlivé sviatosti, zachovávajú jednoduchú štruktúru: najprv ponúkne krátku charakteristiku, potom nasleduje definícia sviatosti, priebeh slávenia podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi a náčrt historického vývoja. Následne sa zameriava na matériu, formu, účinky, vysluhovateľa a konečne na prijímateľa sviatosti. Druhú časť tvorí súbor 360 otázok a odpovedí k téme sviatostí. Tretia časť obsahuje množstvo tajničiek a osemsmeroviek, ktoré môžu poslúžiť k lepšiemu zapamätaniu si vybraných hesiel a poučiek. Na príslušnom mieste nájdeme aj zopár vtipov s náboženskou tematikou a pomerne podrobný popis a ilustrácie vybraných liturgických predmetov.

  • GERČAK, F. Poznaj a ver. Sviatosti. Bardejov: 2002.

Radosť z Boha

Český kňaz a prírodovedec Marek Vácha je autorom útlej knižky pre birmovancov, vydanej pod titulom Radost z Boha. Autor v sebe nezaprel dlhoročného skauta a podtitul Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě je skutočne na mieste. Vácha je skúsený publicista a píše pútavým štýlom. Na stopäťdesiatich stranách sa postupne dotýka veľkých tajomstiev našej viery. Pristaví sa pri téme Písma, Cirkvi, modlitby, poslania a svedectva a nevyhýba sa ani smrti. No najviac pozornosti venuje sviatostiam a Dekalógu.

Hneď v úvode Vácha upozorňuje čitateľov, že kniha nie je prerozprávaným katechizmom, birmovanci sa z nej vlastne nedozvedia nič, čo už nezaznelo na hodinách náboženstva a že nie je pre prípravu birmovancov dostačujúca. Myšlienku ďalej nerozvíja a z textu nie je zrejmé, v čom vidí nedostatočnosť. Po obsahovej stránke je totiž dielko veľmi hodnotné a autor nielenže stručne zhŕňa učenie Cirkvi k vybranej problematike, ale aj ho aktualizuje pre situáciu mladého človeka a spôsobom sebe vlastným niektoré aspekty prehlbuje. Vedomie nedostatočnosti publikácie snáď tkvie v tom, že je to kniha a tá nikdy nenahradí spoločenstvo. Môže poskytnúť informácie, zaujať i motivovať. Ale nemôže byť miestom stretnutia sa formovaného s Kristom, prítomným v spoločenstve Cirkvi. Kniha tiež nemôže pripraviť na iniciáciu či nahradiť iniciačný rituál.

Veková kategória cieľovej skupiny nie je bližšie špecifikovaná. Vzhľadom na náročnosť však môžeme predpokladať, že autor píše pre mladého človeka, skôr hĺbavý, intelektuálny typ, s hlbokým vzťahom k prírode a zmyslom pre dobrodružstvo. Predpokladá u neho istú mieru sebadisciplíny, túžbu spoznávať i prekračovať hranice. Kniha v niektorých prvkoch vykazuje istú podobnosť s o rok skôr vydanými nevyžiadanými radami mládeži, určenými pre maturantov či vysokoškolákov v prvom ročníku. Zdá sa, že Váchovi birmovanci spadajú do tej istej vekovej skupiny. Kniha môže byť vhodným doplnením individuálnej prípravy mladších dospelých birmovancov.

  • VÁCHA, M. Radost z Boha. Brno: Cesta, 2018.

Cesta k Svetlu

Príprava na prijatie sviatosti birmovania môže byť jednou z etáp cesty učeníka, cesty k tomu, ktorý je svetlom sveta. Publikácia Jozefa Galloviča má ambíciu pomôcť birmovancovi v tejto etape „pouvažovať, prežiť, zakúsiť stretnutie s Bohom, zažiť radosť z viery“.

Kniha je zamýšľaná ako pracovný text k príprave na prijatie sviatosti birmovania birmovancov v tínedžerskom veku. Pozostáva z troch častí, prvá je zameraná antropologicky, druhá koncentruje pozornosť na potrebu žiť v spoločenstve a napokon tretia je pozvaním spoznávať Cirkev ako cestu k Svetlu. Tretia časť je najbohatšia, tvorí ju až 23 podkapitol a sú v nej zahrnuté aj témy ako hriech, odpustenie, sviatosti, neresti, Mária, Božia vôľa či nasledovanie Krista. Témy sú doplnené jednoduchými katechetickými kresbami. V závere sú birmovanci zvyčajne privádzaní k modlitbe. Pri témach sú často uvádzané zaujímavé svedectvá novoobrátených.

  • GALLOVIČ, J. Cesta k Svetlu. Čadca: Emauz, 2008.

S pápežom Františkom o krste a birmovaní

Zaujímavým príspevkom k mystagógii birmovania môže byť aj útla knižka Tvůj křst a biřmovaní z edície Katecheze do kapsy. Podľa slov autora môže poslúžiť ako pomôcka pre novopobirmovaných, aby sa prijatá milosť nestratila vo víre každodenného života. Základ publikácie tvorí deväť príhovorov pápeža Františka, ku ktorým autor pripája svoje reflexie, myšlienky, modlitby i úryvky z textov cirkevných otcov. Šesť katechéz (Ponoriť sa do Krista, Nechať sa označiť, Prekonať zlo, Prísť k prameňu, znovu sa narodiť a Obliecť si Krista) je venovaných krstu. Po vzore starovekých mystagogických katechéz je čitateľ uvádzaný do symboliky jednotlivých častí obradu a skrze ne do mystéria samotného. Téme birmovania sú venované tri katechézy. Ako naznačujú samotné názvy (Vydávať svedectvo, Niesť pečať a Neväzniť Ducha), čitateľ je na jednej strane uvádzaný do zmyslu obradu birmovania, na druhej je povzbudzovaný k vydávaniu osobného svedectva. Zvlášť sympaticky pôsobí autorovo osobné svedectvo, ktorým ilustruje spôsob, akým Duch Svätý pobáda veriaceho k svedectvu.

  • TICHÝ, R. Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka. Praha: Karmelitánske nakladatelství 2019.

Homílie o dospievaní

Napriek svojmu veku nestráca ani dnes útla knižka známeho českého kňaza Ladislava Simajchla na aktuálnosti. V materiáli síce absentuje úvod i záver, no z textu je zrejmé, že sa jedná o autorove homílie, prednesené v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Cieľovú skupinu tvorilo približne tridsať mladých ľudí vo veku dospievania. Homílie zaznievali raz týždenne vo farnosti Fryšava pod Žákovou horou a v roku 2005 vyšla v knižnom náklade vo vydavateľstve A.M.I.M.S.12 Zaujímavosťou je, že birmovanie sa vo farnosti Fryšava slávilo prvýkrát po štyridsiatich rokoch a príprava birmovancov sa konala v roku 1985, teda v období náboženskej neslobody. Napriek tomu môže byť i dnes inšpiračným zdrojom vo formácii birmovancov.
Práve formácia, či presnejšie sebavýchova je ústrednou myšlienkou všetkých príhovorov. Birmovanci sú motivovaní, aby sa prihlásili k zodpovednosti za svoj život, prostredie, v ktorom žijú, i za svoju vieru. Formačné podnety sú, v snahe o celistvú výchovu osobnosti, vyvážené, zahŕňajú ľudskú, spirituálnu i intelektuálnu dimenziu života mladého človeka. Pritom je zrejmé, že tú najdôležitejšiu prácu musia na sebe vykonať birmovanci sami.
Autor sa prejavil ako skutočný majster slova. V pomerne úzko vymedzenom priestore, ktorý poskytuje homília, a treba povedať, že sa jedná o príhovory o dĺžke približne 10 minút, ponúka poslucháčovi množstvo materiálu na uvažovanie v ďalšom týždni i motiváciu ku konkrétnym krokom. Nechýbajú ani veľmi konkrétne imperatívy či úlohy do najbližších dní.
Niektoré príhovory sú určené nielen pre birmovancov, ale pre celú farskú komunitu. V nich možno sledovať, ako autor pripravuje samotnú farnosť na slávenie birmovania i ako umne skĺbi praktické potreby a očakávania, spojené so slávnosťou, s formáciou komunity k prijatiu zodpovednosti za život viery ďalšej generácie kresťanov.
Okrem originality v zostavení a spracovaní tém treba tiež spomenúť tri praktické prvky, ktoré môžu obohatiť prípravu na birmovanie v našich farnostiach. Prvým je rozvrhnutie prípravy na birmovanie. V našich farnostiach sa príprava zvyčajne vzťahuje k vopred určenému termínu birmovania. V tomto prípade birmovanci najprv prešli osemmesačným prípravným kurzom. Po jeho ukončení nasledovala niekoľkomesačná príprava farnosti na slávenie birmovania. Počas nej sa birmovanci aktívne zúčastňovali na živote farskej komunity, vyberali si birmovného rodiča a birmovné meno.
Druhým prvkom je slávenie sviatosti zmierenia, ktorému predchádza príprava farnosti, birmovancov a ich rodín, vrátane birmovných rodičov. Farnosť bola uvedená do slávenia nedeľnou homíliou a následnou kajúcou pobožnosťou. Zdá sa, že sa nejednalo o spoveď bezprostredne pred slávnosťou, ale na záver prípravného kurzu.
Napokon chcem zmieniť ešte tretí prvok, ktorým je slávenie svätej omše najbližšiu nedeľu po birmovke. Z textu homílie vyplýva, že slúžila ako úvod do mystagógie farnosti i birmovancov do prijatých sviatostí. No autor nezanedbal ani iniciačný rozmer birmovania v sociologickom zmysle. Novopobirmovaní boli predstavení ako noví, plnohodnotní členovia komunity, na znak čoho im bol počas liturgie odovzdaný doklad o prijatí sviatosti birmovania a opätovne boli motivovaní k prijatiu konkrétnych služieb vo farnosti.

Všetky texty sú (bez poznámkového aparátu) prevzaté z dizertačnej práce:

  • MOŽIEŠIK, Jozef. Katechumenátny model formácie birmovancov k prijatiu zodpovednosti za život viery. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2020.

Komentáre