Katechéza / Daruj Ježiša

V júli sme sa v rámci prípravy na návštevu pápeža Františka venovali téme Neboj sa prijať Ježiša (■ modlitba ■ katechéza ■). V augustovej katechéze vás pozývame urobiť ďalší krok a rozhodnúť sa Ježiša darovať svetu. Podobne, ako to robia Mária a pápež František.

Termín návštevy Svätého Otca Františka sa blíži a Cirkev na Slovensku vyzvala svoje deti k intenzívnej príprave vo farnostiach. Dúfame, že k tomu prispeje aj táto katechéza. Viac o projekte sa dočítate v časopise Naša Žilinská diecéza


Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz

O dvoch plodných návštevách

 • Ako na to? Budete potrebovať skupinku priateľov vo viere, môžete byť traja, piati, desiati,... oslovte svojich blízkych a pozvite ich na spoločné stretnutie. Katechéza vám zaberie maximálne 50 minút a je určená pre dospelých alebo mládež. Je dobré ak má každý účastník Sväté písmo, budeme pracovať s textom Lk 1,39-46. Zídu sa vám tiež obrázky z prílohy a perá pre všetkých účastníkov.
 • Metodiku s prílohami si môžete stiahnuť a vytlačiť (■ metodika ■).
 • Na začiatku všetkých privítajte, zoznámte tých, ktorí sa nepoznajú, krátko im povedzte o cieli stretnutia a  ďalej sa Už nechajte viesť nasledovnými riadkami.

V týchto dňoch žijeme v očakávaní návštevy Svätého Otca Františka. V našom dnešnom uvažovaní sa budeme inšpirovať inou návštevou, o ktorej čítame v prvej kapitole Lukášovho evanjelia. Obe sú si totiž podobné viac, než je zrejmé na prvý pohľad.

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: ‚Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.‘ Mária hovorila: ‚Velebí moja duša Pána…‘“ (Lk 1,39-46).

Jozefovými očami

Evanjelista Lukáš je v opise scény navštívenia Panny Márie pomerne stručný. Sú tu len dve postavy, Alžbeta a Mária a čitateľ je skôr v pozícii diskrétneho svedka. Celkom ako na mozaike z kláštornej kaplnky Benediktínskych sestier ustavičnej adorácie. Tam sú takými tichými svedkami dvaja muži. Zachariáš stojí za svojou manželkou, pripravený privítať vo svojom dome prichádzajúcich hostí. Jozef s pútnickou palicou v ruke zase stojí za svojou snúbenicou, ktorú podľa jednej  legendy na tejto ceste sprevádzal a chránil. Jeho pohľad je zaostrený do nekonečna, v tvári zamyslený výraz, akoby meditoval udalosť, ktorej je práve svedkom.

Urobme teraz to isté čo Jozef a zapojac svoju predstavivosť v duchu vstúpme do udalosti. Postavme sa na Jozefovo miesto a pozorujme text z jeho perspektívy. Najprv ale prosme o jeho mocné orodovanie, aby sme dostali milosť vnímať evanjeliovú stať jeho očami. Modlime sa s pápežom Františkom:

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

 • Každý si v tichosti opäť evanjeliovú stať prečíta a uvažuje o nej z perspektívy Jozefa. Pomôckou pri rozjímaní môže byť už zmienená mozaika a otázka: „Čo vidí a počuje Jozef?“ Po piatich až desiatich minútach sa prítomní podelia so svojimi postrehmi. Môžu ich vyrozprávať v Jozefovom mene, napríklad:

Mária mi medzi rečou povedala, že chce ísť na pár dní do hôr, do Ain Karim, na návštevu k tete Alžbete. Nechcela povedať viac, no bolo zjavné, že má naponáhlo. Trval som na tom, že nemôže ísť sama a že ju rád odprevadím. V robote som si zobral 10 dní voľno, osedlal som oslíka a vyrazili sme na cestu. Mária bola celý čas zvláštne mĺkva. A veľmi sa ponáhľala, akoby ju hnalo niečo, čomu ani sama nerozumie. Keď sme prišli k Zachariášovmu domu, Alžbeta bola práve na dvore. Mária sa k nej rozbehla a vyobjímala ju. Asi budem žiarliť :-) Z ich rozhovoru som pochopil, že Alžbeta je tehotná, pretože hovorila o dieťati vo svojom lone. Ale vôbec nerozumiem, čo Alžbeta myslela tým „Matka môjho Pána“ a „požehnaný je plod tvojho života“. 

Dve návštevy

Opäť sa vrátime k evanjeliovému textu, no tentoraz ho budeme čítať z perspektívy plánovanej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Sústredíme sa na porovnanie motívov Márie a Františka a postojov Alžbety a veriacich na Slovensku. 

 • Nemusíme sa zdržiavať subtílnym porovnávaním typu „Mária cestovala na oslovi a pápež priletí lietadlom.“ Hoci pre uvoľnenie atmosféry to samozrejme nemusí byť na škodu.
 • Najskôr sa zameriame na motívy, uvažujeme, prečo sa Mária vydala na cestu do Ain Karim a pápež František na Slovensko a hľadáme prienik ich motívov. Nasleduje diskusia a zhrnutie.

V médiách sa objavilo množstvo úvah o tom, prečo sa pápež rozhodol prísť na Slovensko. Iste, lichotí nám, že našu krajinu uprednostnil pred väčšími a významnejšími. Ale aj tak. Môžeme špekulovať o vnútrocirkevných dôvodoch, konšpirovať o politických či pragmatických motívoch. A možno sa trochu priblížime k pravde. Podobne by sme mohli uvažovať nad Máriinmi motívmi. Prečo sa tak náhle vybrala do Ain Karim? Je to krátko po zvestovaní. Potrebuje sa utiahnuť? Skryť sa so svojím tehotenstvom niekam, kde bude v bezpečí, až to vyjde najavo? Je plná dojmov a v Alžbete vidí tú, ktorá pochopí? Prežíva pochybnosť a neistotu? 

Môžeme špekulovať koľkokoľvek, no s istou vieme len o dvoch motívoch. Zhodou okolností sú to tie isté, ktoré vedú aj pápeža Františka.

Vonkajším motívom oboch je služba. Mária sa v rozhovore s anjelom predstaví ako „služobnica Pána“ (Lk 1,38), pápeži už od šiesteho storočia používajú titul „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích). U Svätého Otca Františka som síce nezaregistroval, že by tento titul používal, no o tom, že je skutočne služobníkom, pochybuje azda len málokto. Mária sa vybrala do Ain Karim, aby poslúžila Alžbete. František prichádza na Slovensko, aby poslúžil Matke Cirkvi v našej krajine. To neznamená, že nemajú aj iné motívy, a je jasné, že motívu služby nemôže každý rozumieť. Ale my kresťania áno.

Vnútornou pohnútkou cesty Bohorodičky i Svätého Otca je Duch Svätý, ktorý sleduje svoj vlastný zámer, pravdepodobne ďaleko presahujúci chápanie všetkých zainteresovaných. Boží Duch vedie Máriu i Františka, aby darovali svetu Ježiša. Ak nastávajúce udalosti uchopíme týmto spôsobom, je šanca, že z nich získame viac než z návštevy inej, akokoľvek významnej osobnosti.

 • V ďalšej časti sa zameriame na postoj Alžbety k Márii a veriacich na Slovensku k pápežovi Františkovi. Nemusíme sa zdržiavať podrobnou charakteristikou, sústredíme sa len na prienik toho najdôležitejšieho a všimneme si postoje Alžbety, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre veriacich v našej krajine, na úctu, počúvanie a svedectvo.

Úcta. Alžbeta prijíma Máriu s postojom úcty. Vidíme to už zo spôsobu, akým ju oslovuje: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Podobne prijmime aj pápeža Františka, nie len ako vzácnu osobnosť, celebritu či politického predstaviteľa. Ako požehnaného, ktorý prichádza v mene Pánovom a so všetkou úctou, ktorá k tomu patrí.

Počúvanie. Alžbeta pozorne načúva. Je vnímavá na každé slovo, s ktorým sa na ňu Mária obráti. Vrátane zdvorilostného pozdravu. Počas pápežovej návštevy zaznie veľa slov, pozdravy, formálne príhovory, spontánne reakcie, vopred pripravené posolstvá i rôzne komentáre novinárov a známych osobností. Potrebujeme pozorne načúvať, aby nám v tej zmäti hlasov neuniklo ani jediné Slovo. „Alžbetu naplnil Duch Svätý.“ Duch Svätý nie je len kľúčom k pochopeniu motívov návštevy pápeža, ale aj k správnemu uchopeniu jeho slov a gest. V tom sa budeme my kresťania líšiť od niektorých novinárov či komentátorov. Vyprosujme si dar Ducha, aby sme boli dobrou pôdou pre Slovo, ktoré bude pápež František na Slovensku rozsievať.

Svedectvo. „Vtedy zvolala veľkým hlasom.“ Alžbeta načúva, no v správnom čase je ju aj počuť. Príchod Svätého Otca je časom, keď má byť zvlášť počuť kresťanov. Apoštol Peter, ktorého nástupcom je aj súčasný pápež, povzbudzuje: „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1Pt 3, 15). Má nás byť počuť. Ale čo máme hovoriť? Alžbeta má bezpochyby mnoho vecí, na ktoré by sa mohla posťažovať. Akokoľvek je vďačná za dar tehotenstva, je to aj bremeno. Určite má starosť o Zachariáša, ktorý tak náhle onemel. A asi nie je nadšená z toho, že v celom kraji verejne prepierajú jej súkromie. No Alžbeta miesto toho hovorí Márii: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Nepremrhajme požehnaný čas návštevy ponosovaním sa. Využime ho na vydanie svedectva o Kristovi, ktorého skúsenosť nám chce pápež František sprostredkovať.iv

Neboj sa darovať Ježiša

 • Poslednej časti sa viac zameriame na tému svedectva, darovania Ježiša svetu. Pomôžeme si pri tom čítaním symbolov ikony navštívenia. Prácu s ikonou môžete krátko uviesť:

Stretnutie v Ain Karim je stretnutím dvoch žien v požehnanom stave. Pritom ani jedna z nich nemá pre materstvo predpoklady. Alžbeta je neplodná, navyše vo veku, keď je už tehotenstvo viac než nepravdepodobné. Mária je zasa príliš mladá a navyše rozhodnutá pre život v panenstve, ako to vyjadrila v rozhovore s anjelom: „Veď ja muža nepoznám“ (Lk 1, 34). Ale Boží zámer bol, aby boli obidve plodné, aby Alžbeta dala svetu Jána a Mária Ježiša. A tak nám príbeh týchto vzácnych žien pripomína naše poslanie k plodnosti kresťanského života, úlohu darovať svetu Ježiša. Boží zámer s Cirkvou je od počiatku, aby bola plodná a znova a znova darovala svetu Krista. Ako Mária, ktorá si ho nenechala pre seba, ale už po počatí ho prináša k Alžbete.

Do 12. storočia znázorňovali ikonopisci túto buď ako formálne, až rezervované zvítanie sa (v súlade s prísnou tradíciou helenistického umenia), alebo pod sýrskym vplyvom ako stretnutie plné nežnosti. Od pätnásteho storočia umelci v tejto scéne zdôrazňujú Alžbetinu pokoru a úctu, ktorá je vyjadrená v pokľaknutí pred Máriou, ako to vidíme aj na mozaike z kláštora Benediktínskych sestier.


 • Účastníci stretnutia si pozorne prezrú ikonu. Môžu porozprávať o tom, čo ich zaujalo, prekvapilo, čo v nich vyvoláva príjemný pocit či otázky. Podobne ako evanjeliovú stať aj ikonu budeme čítať v perspektíve návštevy pápeža Františka. Zameriame sa na tri prvky: nežnosť, naliehavosť a blízkosť.

Nežnosť. Práve nežnosť je to, čo z ikony vyžaruje veľmi intenzívne. Ženy sa navzájom dotýkajú lícami, ikonopisec zachytil udalosť v momente, keď sa zdravia bozkom pokoja. Všimnite si, že ich svätožiary a ramená vytvárajú symbol srdca. Láska je základnou podmienkou kresťanského svedectva. Nemôžeme sprostredkovať skúsenosť viery niekomu, koho nemáme radi. Nie iba preto, že aj mucha sa ľahšie chytí na kvapku medu, než na sud octu. Preto, lebo viera bez lásky je mŕtva a svedectvo bez lásky je len propagandistickou manipuláciou. Úsmev a srdečnosť pápeža Františka nám túto podmienku neustále pripomínajú.

Naliehavosť. Ďalšou vecou, ktorú chce ikonopisec zdôrazniť, je Máriina náhlivosť, znázornil ju jej vlajúcim plášťom a spôsobom držania tela. Poslanie darovať svetu Krista je naliehavé a neznesie zbytočný odklad. Nečakaj kým sa zmenia okolnosti, svet, ty, alebo druhí. Najlepší čas pre svedectvo je teraz. Cez pandémiu stratila Cirkev na Slovensku veľa času. Nie preto, že boli zatvorené kostoly. Preto, lebo sme stále čakali, kým bude lepšie. Namiesto toho, aby sme hľadali spôsob, ako svedčiť v podmienkach, v ktorých sme sa ocitli.

Blízkosť. Nemali by sme prehliadnuť ani vzájomnú blízkosť oboch žien, ktorá je tak intímna, akoby sme ani nemali pred sebou dve, ale jedinú postavu. Mária sa približuje k Alžbete a zjednocuje sa s ňou. To je náš spôsob ako darovať svetu Ježiša. Nemôžeme čakať, kým tí druhí prídu k nám, je treba, aby sme sa my priblížili k nim. Najbližšie, ako sa dá. Aj to nás učí príklad pápeža Františka. Niekoho možno zarazilo, akú veľkú dôležitosť prikladá stretnutiam s tými, ktorí sú na okraji života Cirkvi, ba dokonca nie sú ani kresťania. Svätý Otec sa chce stretnúť s Rómami, veriacimi, i neveriacim. S politikmi. Nie len s tými, o úprimnosti viery ktorých nemáme pochybnosti, ale aj s tými, ktorí sú vlažní či vzdialení. Robí krok aj smerom k Židom, našim starším bratom vo viere, aby im aj takto sprostredkoval niečo z toho daru, ktorým je pre nás Kristus. Aj takto nás učí byť Cirkvou vychádzajúcou.

 • Opäť môže nasledovať diskusia.

Modlitba

 • Stretnutie môžeme ukončiť ďalšou z modlitieb pápeža Františka:

Panna a Matka Mária, ty, ktorá si vedená Duchom prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery, celkom odovzdaná Večnému, pomôž nám povedať naše „áno“ v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým, aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi. 

Ty, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, takže zaplesal v lone svojej matky. Ty, rozochvená jasotom, ospievala si Pánove obdivuhodné skutky. Ty, ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou a prijala si radostnú útechu vzkriesenia, zhromaždila si apoštolov v očakávaní Ducha, aby sa zrodila Cirkev, ktorá evanjelizuje. 

Vypros nám novú horlivosť vzkriesených, aby sme všetkým zaniesli evanjelium života, ktoré víťazí nad smrťou. Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty, aby sa ku všetkým dostal dar nepominuteľnej krásy. 

Ty, Panna načúvania a kontemplácie, Matka lásky, nevesta večnej svadby, oroduj za Cirkev, ktorej si najčistejšou ikonou, aby sa nikdy neuzavrela a nezastavila vo svojej vášnivej snahe budovať kráľovstvo. 

Hviezda novej evanjelizácie, pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve,  o službe, o horlivej a štedrej viere,  o spravodlivosti a o láske k chudobným,  aby radosť evanjelia  došla až do končín zeme  a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo. 

Matka živého evanjelia,  prameň radosti pre maličkých,  oroduj za nás.

Amen. Aleluja. 

 • Je dôležité, aby stretnutie neskončilo len tým, že sa rozšíria naše vedomosti. Skutočným naplnením cieľa je rozhodnutie účastníkov darovať svetu Ježiša tak, ako to robia Mária a František.

WWW.DKUZA.SK 2021


Bibliografické zdroje a odkazy

Komentáre