Modlitba / Ako prijať návštevu pápeža

Termín návštevy Svätého Otca Františka sa blíži a Cirkev na Slovensku vyzvala svoje deti k intenzívnej príprave vo farnostiach. Dúfame, že k tomu prispeje aj tento námet na modlitbu. Viac o projekte sa dočítate v časopise Naša Žilinská diecéza.


Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz I Verzia pre tlač

Pred pár dňami sa v médiách objavila informácia o celkových nákladoch na návštevu pápeža Františka na Slovensko. V situácii akú prežívame je určite každý cent dôležitý, a ak je naša krajina pripravená vložiť toľko prostriedkov do niekoľkodňovej návštevy jediného muža, znamená to, že si od nej aj veľa sľubujeme. Dúfame, že Svätý Otec prinesie na Slovensko veľa. No sme schopní zúžitkovať všetko, čo prináša? Aby to tak bolo, aby sme včas dozreli na dary, s ktorými František prichádza, potrebujeme viac, než len schopných organizátorov. Vyprosujme pre ľud tejto krajiny milosť, aby sme vedeli pápeža prijať s úctou, pozorným načúvaním a ochotou k svedectvu. Prosíme vás o modlitbu na tento úmysel.

  • Pozvite svojich blízkych alebo priateľov, pripravte miesto modlitbového stretnutia (biely obrus, svieca, kríž alebo ikona) a Sväté písmo (vyhľadajte state Lk 1,46-55 a Lk 1,39-46).
  • Začnite prežehnaním a chválospevom Magnifikat, potom prečítajte evanjelium, zamyslenie a prosby. Zakončite modlitbou Otče náš a prežehnaním. Priestor medzi jednotlivými časťami môžete umocniť piesňou alebo tichým rozjímaním.
  • Texty možno použiť aj na adorácii v kostole. V tom prípade kňaz alebo diakon zaužívaným spôsobom vyloží Najsvätejšiu Sviatosť na poklonu a na záver udelí Eucharistické požehnanie.

Magnifikat (Lk 1, 46-55)

Volajme spolu s Máriou: Velebí moja duša Pána.

Velebí * moja duša Pána
a môj duch jasá * v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. * Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, * a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie * s tými, čo sa ho boja.

Velebí moja duša Pána.

Ukázal silu svojho ramena, * rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov * a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami * a bohatých prepustil naprázdno.

Velebí moja duša Pána.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, * lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, * Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.


Velebí moja duša Pána.

Evanjelium (Lk 1,39-46)

  • Po chvíli ticha alebo piesni nasleduje čítanie z evanjelia.

V týchto dňoch žijeme v očakávaní návštevy Svätého Otca Františka. V modlitbe za túto udalosť sa povzbuďme inou návštevou, o ktorej čítame v prvej kapitole Lukášovho evanjelia. Obe sú si totiž podobné viac, než je zrejmé na prvý pohľad.

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: ‚Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.‘ Mária hovorila: ‚Velebí moja duša Pána…‘“

Zamyslenie

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa…“ Prečo sa Mária tak ponáhľa do Ain Karim? Možno, preto isté, prečo sa pápež František rozhodol prísť na Slovensko.

Vonkajším motívom oboch návštev je služba. Mária sa v rozhovore s anjelom predstaví ako „služobnica Pána“ (Lk 1,38), pápeži už od šiesteho storočia používajú titul „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích). Mária sa vybrala do Ain Karim, aby poslúžila Alžbete, František prichádza na Slovensko, aby poslúžil Matke Cirkvi v našej krajine.

Vnútornou pohnútkou cesty Bohorodičky i Svätého Otca je Duch Svätý, ktorý sleduje svoj vlastný zámer. Boží Duch vedie Máriu i Františka, aby darovali svetu Ježiša. Ak nastávajúce udalosti uchopíme týmto spôsobom, je šanca, že z nich získame viac než z návštevy inej, akokoľvek významnej osobnosti.

Ako prijať návštevu pápeža Františka či už budeme fyzicky na niektorom zo stretnutí, alebo budeme s ním spojení prostredníctvom médií? Môžeme sa učiť od Alžbety. Táto žena nám dáva príklad úcty, pozorného načúvania a svedectva.

Úcta. Alžbeta prijíma Máriu s postojom úcty. Vidíme to už zo spôsobu, akým ju oslovuje: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Podobne prijmime aj pápeža Františka, nie len, ako vzácnu osobnosť, celebritu či politického predstaviteľa. Ako požehnaného, ktorý prichádza v mene Pánovom a so všetkou úctou, ktorá k tomu patrí.

Počúvanie. Alžbeta pozorne načúva. Je vnímavá na každé slovo, s ktorým sa na ňu Mária obráti. Vrátane zdvorilostného pozdravu. Počas pápežovej návštevy zaznie veľa slov, pozdravy, formálne príhovory, spontánne reakcie, vopred pripravené posolstvá i rôzne komentáre novinárov a známych osobností. Potrebujeme pozorne načúvať, aby nám v tej zmäti hlasov neuniklo ani jediné Slovo. „Alžbetu naplnil Duch Svätý.“ Duch Svätý nie je len kľúčom k pochopeniu motívov návštevy pápeža, ale aj k správnemu uchopeniu jeho slov a gest. V tom sa budeme my kresťania líšiť od niektorých novinárov či komentátorov. Vyprosujme si dar Ducha, aby sme boli dobrou pôdou pre Slovo, ktoré bude pápež František na Slovensku rozsievať.

Svedectvo. „Vtedy zvolala veľkým hlasom.“ Alžbeta načúva, no v správnom čase je ju aj počuť. Príchod Svätého Otca je časom, keď má byť zvlášť počuť kresťanov. Apoštol Peter, ktorého nástupcom je aj súčasný pápež, povzbudzuje: „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1Pt 3, 15). Má nás byť počuť. Ale, čo máme hovoriť? Alžbeta má bezpochyby mnoho vecí, na ktoré by sa mohla posťažovať. Akokoľvek je vďačná za dar tehotenstva, je to aj bremeno. Určite má starosť o Zachariáša, ktorý tak náhle onemel. A asi nie je nadšená z toho, že v celom kraji verejne prepierajú jej súkromie. No Alžbeta miesto toho hovorí Márii: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Nepremrhajme požehnaný čas návštevy ponosovaním sa. Využime ho na vydanie svedectva o Kristovi, ktorého skúsenosť nám chce pápež František sprostredkovať.*

Prosby

  • Každá prosba pozostáva z dvoch častí, z krátkeho zamyslenia a vlastnej prosby. Každú časť môže predniesť niekto iný.

1. Úcta

Úcta je dôležitá. Manželia si v deň sobáša sľubujú, že budú jeden druhého milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Pri vysviacke sa biskup pýta svätenca: „Sľubuješ mne a mojím nástupcom úctu a poslušnosť?“ Úcta nie je nejakým falošným alebo zakomplexovaným poklonkovaním sa mocným ľuďom. Skutočná úcta nám pomáha prijímať toho druhého, ako toho, kto má čo povedať, má čo dať, hoci by bol chudobný, biedny, vzdialený a podobne. 

Pane, daj nám milosť prijať pápeža Františka s úctou, v láske a poslušnosti a urob nás schopnými naplno využiť dary, ktoré nám cez neho prinášaš. Pane, daj nám dar úcty.

2. Počúvanie

Počúvanie je dôležité. Alžbetu naplnil Duch Svätý len čo začula Máriin pozdrav. Pri návšteve pápeža Františka zaznie mnoho pozdravov, príhovorov a komentárov. Načúvajme pozorne.

Pane, daj nám milosť načúvať slovám pápeža Františka, ako Alžbeta načúvala slovám Márie a dieťa v jej lone sa zachvelo. Pane, daj nám dar načúvania.

3. Svedectvo

Alžbetu naplnil Duch Svätý a ona hlasne svedčila o Božej milosti, ktorá sa jej dotkla.

Daj nám Pane svojho Ducha a urob z nás svojich svedkov. Pane, daj nám dar svedectva.

  • Pridajte svoje vlastné prosby. Môžete sa inšpirovať aj úmyslami, ktoré nájdete v tomto článku.

Modlitba

  • Stretnutie môžete ukončiť modlitbou pápeža Františka:**

Panna a Matka Mária, ty, ktorá si vedená Duchom prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery, celkom odovzdaná Večnému, pomôž nám povedať naše „áno“ v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým, aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi.

Ty, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, takže zaplesal v lone svojej matky. Ty, rozochvená jasotom, ospievala si Pánove obdivuhodné skutky. Ty, ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou a prijala si radostnú útechu vzkriesenia, zhromaždila si apoštolov v očakávaní Ducha, aby sa zrodila Cirkev, ktorá evanjelizuje.

Vypros nám novú horlivosť vzkriesených, aby sme všetkým zaniesli evanjelium života, ktoré víťazí nad smrťou. Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty, aby sa ku všetkým dostal dar nepominuteľnej krásy.

Ty, Panna načúvania a kontemplácie, Matka lásky, nevesta večnej svadby, oroduj za Cirkev, ktorej si najčistejšou ikonou, aby sa nikdy neuzavrela a nezastavila vo svojej vášnivej snahe budovať kráľovstvo.

Hviezda novej evanjelizácie, pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve,  o službe, o horlivej a štedrej viere,  o spravodlivosti a o láske k chudobným,  aby radosť evanjelia  došla až do končín zeme  a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo.

Matka živého evanjelia,  prameň radosti pre maličkých,  oroduj za nás.

Amen. Aleluja.WWW.DKUZA.SK 2021

Poznámky: