Modlitba za návštevu pápeža Františka na Slovensku

„Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich... Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú." Pápež František prichádza na Slovensko rozsievač v službe Slova. Prosme Pána, aby pripravil pôdu našich sŕdc.


Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz

Pozývame vás k modlitbe na tento úmysel. Vyberte jeden z 57 dní, prihláste sa a v svoj deň pridajte modlitbu za našu krajinu, aby návšteva Svätého Otca priniesla bohatú úrodu. Je na vás, ktorý čas dňa a aký spôsob modlitby zvolíte, či sa rozhodnete pre ruženec alebo modlitbu Božím slovom, či sa budete modliť v spoločenstve alebo osamotene. Pre vašu inšpiráciu sme pripravili na každý deň osobitý úmysel. (Úmysly sú zverejnené v závere článku.) Svoju modlitbu môžete podporiť aj pôstom či drobným odriekaním.  A nezabudnite pozvať aj ďalších bratov a sestry vo viere. 

Prosme počas týchto dní o príhovor všetkých svätých, ktorí pochádzajú z územia našej vlasti, všetkých svätých, ktorí sú na území Slovenska pochovaní, všetkých našich svätých predkov, aby návšteva Svätého Otca znamenala novú explóziu milosti, lásky a svätosti, nový vzrast odporu voči zlu a hriechu, čas veľkých víťazstiev v boji za pokoj a spravodlivosť. Nech je zvelebený Boh!

Prihlasovanie. Pre prihlásenie sa otvorte príslušný formulár (JÚL, AUGUST, SEPTEMBER), označte svoj dátum a odošlite. Netreba zadávať žiadne osobné údaje ani sa registrovať. Po odoslaní bude vaše prihlásenie zaevidované, v tabuľke sa zobrazí do piatich minút. Prehľad o počte prihlásených nájdete v nasledujúcej tabuľke s kalendárom.

Úmysly modlitieb

  • Júl 2021

18.07. Za dar rozoznania pre pápeža Františka, aby našiel správne skutky a účinné gestá, ktoré sa dotknú mnohých sŕdc pri jeho návšteve na Slovensku. 

19.07. Za dar múdrosti pre pápeža Františka, aby pravdy viery ohlasoval jasne a účinne.

20.07. Za politikov, aby pápeža Františka počúvali srdcom a chápali, čo im cez neho Boh hovorí.

21.07. Za našu prezidentku, aby pri návšteve pápeža spoznala pravdivý obraz kresťanstva.

22.07. Za členov našej vlády a nášho parlamentu, aby im návšteva Svätého Otca a stretnutia s ním urobili srdcia citlivejšími na sociálnu náuku Cirkvi, aby tak ochotnejšie hľadali cesty, ako lepšie pomáhať  ľuďom v núdzi.

23.07. Za biskupov, aby pápeža Františka pozorne počúvali a v jeho príhovoroch i skutkoch našli správnu cestu pre ďalšie roky Cirkvi na Slovensku.

24.07. Za kňazov, ktorí odmietajú či spochybňujú autoritu pápeža Františka, aby spoznali svoj omyl a konali pokánie.

25.07. Za ducha pokánia pre všetkých, čo sú ľahostajní vo viere, aby im návšteva Svätého Otca otvorila oči srdca a aby zmenili pokáním svoje zmýšľanie i konanie. 

26.07. Za tých, ktorí očakávajú návštevu Svätého Otca len ako významnú náboženskú, spoločenskú či politickú udalosť, aby pozorne vnímali jeho slová, celým srdcom ich prijali a nadchli sa pre novú horlivosť vo viere, nádeji a láske.

27.07. Za ukončenie či zmiernenie pandémie koronavírusu, aby sa návšteva Svätého Otca na Slovensku mohla uskutočniť bez nejakých veľkých obmedzení účasti veriacich.

28.07. Za tých, ktorí vnímajú účasť na svätej omši ako povinnosť, aby im liturgické slávenia so Svätým Otcom otvorili srdce na lásku k Ježišovi, prítomnému v každom eucharistickom slávení, a na oslavu Otca skrze Syna v Duchu Svätom.

29.07. Za jednotlivé farnosti, aby odvážne a tvorivo hľadali spôsoby, ako sa pripraviť na pápežovu návštevu Slovenska, aby svoje nápady zverejňovali a tým pomohli iným v horlivosti za uskutočnenie Pánovho diela, ktorým táto udalosť iste je.

30.07. Za účastníkov eucharistického kongresu v Budapešti, aby im slávenie záverečnej svätej omše prinieslo horlivosť v láske k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii a aby ich podnietilo k ohlasovaniu Božej lásky každému, s kým sa stretnú po návrate domov.

31.07. Za Svätého Otca Františka, aby jeho príhovor a modlitby na záver eucharistického kongresu s mocou priniesli uzdravenie mnohých sŕdc katolíkov, zranených ľahostajnosťou či nezáujmom o prijímanie Oltárnej sviatosti.

  • August 2021

01.08. Za pápeža Františka a celý jeho sprievod, aby ich Boh chránil svojou mocnou rukou pred každým vonkajším nebezpečenstvom, pred nešťastím, pred útokmi zlých ľudí.

02.08. Za priaznivé počasie počas celej cesty Svätého Otca do Maďarska a na Slovensko, aby rozmary počasia nehatili účasť veriacich na liturgických sláveniach a ostatných stretnutiach.

03.08. Za kňazov, ktorí sú unavení, sklamaní či vnútorne nespokojní, aby im stretnutia s pápežom a jeho slová vliali novú odvahu, silu, novú schopnosť povzbudzovať a viesť veriacich k svätosti života.

04.08. Za tých, ktorí organizujú celú cestu Svätého Otca, aby boli vnímaví na naše duchovné potreby a všetko organizovali tak, aby každý, kto bude pápeža počúvať a vidieť, zakúsil obohatenie vo všetkých smeroch pre svoju cestu s Ježišom.

05.08. Za pracovníkov televízie a rozhlasu, aby ochotne a tvorivo prispeli k tomu, že vďaka ich práci sa stretnutí so Svätým Otcom bude môcť zúčastniť čo najviac ľudí tiež prostredníctvom týchto médií.

06.08. Za príslušníkov polície a bezpečnostných zložiek, aby bedlivo a ochotne konali svoju službu počas celej cesty Svätého Otca na Slovensku a aby aj oni zakúsili obohatenie svojich duší z počúvania pápeža a stretávania sa s ním. 

07.08. Za zdravotníkov, ktorí budú mať službu pri stretnutiach so Svätým Otcom, aby neboli len poskytovateľmi potrebnej pomoci, ale tiež prijímateľmi milostí, ktoré im Boh pripravil skrze ich pracovnú účasť na tejto udalosti.

08.08. Za liturgickú službu pri všetkých liturgických sláveniach, aby všetky potrebné činnosti vykonávali dôsledne, podľa predpisov, no zároveň s vnútorným nastavením oslavy Boh a prijímania svojho posvätenia.

09.08. Za členov inštitútov zasväteného života, aby svojimi modlitbami, obetami a prácami prispeli k tomu, aby návšteva Svätého Otca priniesla bohaté ovocie v podobe mnohých nových povolaní k zasvätenému životu a ku kňazstvu.

10.08. Za kňazov, aby vnímali celú návštevu Svätého Otca, zvlášť jeho slová, ako povzbudenie k horlivejšiemu ohlasovaniu vykúpenia v Ježišovi Kristovi i k svojmu vlastnému horlivejšiemu posväcovaniu sa.

11.08. Za biskupov, aby ich stretnutia so Svätým Otcom inšpirovali k plnšiemu prežívaniu otcovstva, zvlášť vo vzťahu ku svojim kňazom.

12.08. Za biskupov, aby im návšteva Svätého Otca pomohla viac sa oslobodiť od úradníckeho spravovania svojich diecéz a viac kráčať cestou pastierov, ktorí voňajú po svojich ovciach.

13.08. Za deti všetkých vekových kategórií, aby im rodičia, kňazi či katechéti dokázali pretlmočiť návštevu pápeža Františka (jeho stretnutia, príhovory, liturgické slávenia) tak, aby sa i ch srdciach zapálila väčšia túžba po svätosti.

14.08. Za mladých ľudí, ktorí hľadajú svoju cestu životom, aby im pápež František vo svojich príhovoroch a stretnutiach veľmi konkrétne ukázal najlepšiu cestu životom – nasledovanie Krista.

15.08. Za manželov, zvlášť za tých, ktorí nevnímajú Ježišovu prítomnosť v ich sviatostnom manželstve, aby v návšteve Svätého Otca videli a našli smerovky, ktoré im pomôžu hlbšie a pevnejšie prežívať sviatostné manželské puto, v ktorom je Kristu veľmi účinne prítomný.

16.08. Za rodiny, aby sledovaním pápežovej návštevy posilnili svoju vzájomnú jednotu, aby pozorne počúvali, čo im hovorí, a tvorivo hľadali spôsoby, ako povedané uskutočňovať v živote – s Ježišom uprostred.

17.08. Za starých ľudí, ktorí možno už len čakajú na smrť, aby ich pápežova návšteva a pozornosť voči nim povzbudila žiť až do konca, žiť aktívne primerane svojim schopnostiam a možnostiam, aby tak ďalším generáciám odovzdávali múdrosť, ktorú prežitými rokmi nadobudli.

18.08. Za opustených, aby v pápežovej návšteve vnímali, že Boh prichádza aj k nim, že nie sú na ceste života sami. A tiež za ľudí okolo nich, aby si všimli ich opustenosť a hľadali spôsoby, ako Ježiša v nich milovať a sprevádzať. 

19.08. Za príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, aby pozornosť Svätého Otca voči marginalizovaným aj im vliala novú nádej, že ich reč, spôsob života či kultúra nie sú prekážkou na plnohodnotný život v spoločnosti a najmä v Cirkvi.

20.08. Za členov cirkví, ktoré nie sú v plnom spoločenstve s Rímom, aby aj oni našli v pápežových slovách a skutkoch povzbudenie pre horlivejšie prežívanie svojej viery, ochotnejšie hľadanie pravdy a vytrvalé vydávanie svedectva a svojom živote s Kristom.

21.08. Za neveriacich, aby ich návšteva Svätého Otca a jeho slová i skutky podnietili k uvažovaniu nad zmyslom života a k úprimnému hľadaniu pravdy.

22.08. Za rozvedených, aby aj v návšteve pápeža Františka vnímali, že Cirkev má o nich vždy záujem, že nie sú na okraji, odsúdení na duchovné živorenie. Nech ich tento čas povzbudí hľadať cesty, ako sa plnšie a s novou nádejou zapájať do liturgického i pastoračného života miestnej cirkvi.

23.08. Za tých, čo napriek svojmu krstu žijú vo voľných zväzkoch, aby im slová pápeža Františka pomohli pochopiť zmysel a dôležitosť sviatosti manželstva a aby sa rozhodli prijať ju po dobrej príprave a potrebnej zmene zmýšľania.

24.08. Za väzňov, aby im prítomnosť pápeža a jeho blízkosť vliala silu trpezlivo znášať svoj trest a nájsť aj vo väzenských podmienkach cestu, ako naplno žiť s Kristom a ohlasovať ho svojim spoluväzňom.

25.08. Za „spokojných“ veriacich, pre ktorých je viera väčšmi zvykom či tradíciou než skutočným každodenným životom, aby im prítomnosť pápeža na Slovensku prebudila svedomie, často pokrivené či nesprávne sformované, a aby zatúžili hľadať cestu života s Ježišom v hojnosti.

26.08. Za veriacich, pre ktorých je jediným prejavom viery účasť na nedeľnej svätej omši, aby im stretnutie s pápežom (aj prostredníctvom médií) otvorilo oči, roznietilo v nich záujem o plnší kresťanský život a o hľadanie ciest, ako tento život žiť.

27.08. Za horlivých veriacich, aby ich stretnutie s pápežom podnietilo oveľa viac sa zaujímať o ľudí vo svojom okolí a hľadať cestu, ako aj im sprostredkovať spásonosné stretnutie s Ježišom.

28.08. Za horlivých veriacich, aby pozorne počúvali Svätého Otca a v jeho slovách našli inšpirácie pre ochotnejšie ohlasovanie radostnej zvesti o vyslobodení z hriechu a moci zla.

29.08. Za horlivých veriacich, aby vnímali tiež konanie Svätého Otca a jeho záujem o ľudí na okraji, a nech ich to podnieti konať podobne – hľadať ľudí bez viery, bez nádeje, bez lásky a svojím konaním im zjavovať bezhraničnú Božiu lásku.

30.08. Za bezradných, ktorí chcú žiť lepšie, no nevedia ako, nemajú na to sily, cítia sa vo svojom úsilí osamotení, aby im pápežova návšteva pomohla nájsť živé spoločenstvá, ktoré svoju vieru prežívajú v službe miestnej cirkvi vydávaním svedectva, charitou, evanjelizáciou, modlitbou, štúdiom Svätého písma, slávením sviatostí... 

31.08. Za všetkých, ktorí sa počas pápežovej návštevy budú presúvať po cestách, na železniciach, aby ich Boží anjeli chránili pred každým zlom, aby boli voči sebe navzájom ohľaduplní a ústretoví, aby sa počas tých dní nestala nijaká autohavária.

  • September 2021

01.09. Za zomierajúcich v čase príprav na návštevu Svätého Otca, aby zomreli v stave posväcujúcej milosti a mohli sa hneď po smrti prihovárať za požehnaný priebeh celej cesty.

02.09. Za zomrelých, ktorí sú pochovaní na území Slovenska, aby im Pán všetkým udelil milosť zmazania trestov za hriechy, nech môžu čo najskôr oslavovať Boha vo večnosti a vyprosovať u neho hojnosť milostí pre všetkých, ktorí budú na Slovensku žiť v čase pápežovej návštevy.

03.09. Za kresťanov v celom svete, aby im návšteva Svätého Otca na Slovensku, sledovanie jeho príhovorov a stretnutí pomohlo prehĺbiť ich vieru, nádej a lásku, aby sa tak upevnilo spoločenstvo celej Cirkvi.

04.09. Za tých katolíkov v celom svete, ktorí z akýchkoľvek dôvodov odmietajú pápežovu autoritu, aby im Boží Duch aj cez tieto dni osobitnej pápežovej pozornosti voči Slovensku pomohol pochopiť, čo znamená Ježišova prosba, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier a vrátiť sa do plného spoločenstva Cirkvi.

05.09. Za zdravie pre pápeža Františka, aby mohol túto návštevu absolvovať celú bez vážnejších zdravotných problémov.

06.09. Za nové vyliatie Ducha na Cirkev na Slovensku počas pápežovej návštevy, aby sme boli horlivejší v službe biednym, odvážnejší pri ohlasovaní hojného vykúpenia, vnímavejší na potreby iných a štedrejší v dávaní.

07.09. Za vyliatie Ducha Svätého, aby Svätý Otec v moci ohlasoval Božie diela, aby sa diali divy a znamenia, ktoré budú potvrdzovať pravdivosť jeho slov.

08.09. Za tých, ktorí sa cítia zranení či zradení Cirkvou, aby čas pápežovej návštevy na Slovensku bol pre nich časom zmierenia, milosrdenstva, odpustenia i uzdravenia, žeby sa tak obnovilo ich začlenenie v Cirkvi a boli znovu pevnými „kameňmi“ v stavbe Cirkvi.

09.09. Za veriacich, aby v rámci bezprostrednej prípravy na stretnutia so Svätým Otcom konali pokánie, prijali sviatosť zmierenia, zmierili sa s hnevníkmi, hojne obdarovali núdznych, odpustili dlhy, vrátili, ak niekomu niečo dlhujú, aby tak mohli sláviť pápežovu návštevu s veľkou radosťou vyplývajúcou z čistého srdca.

10.09. Za pápeža, aby ho Pán stále znova obdaroval duchom modlitby, žeby nám tak vyprosil bohaté ovocie, ktoré Boh pre nás na tieto dni pripravil. A za nás samých, aby sme boli otvorení na každý dobrý dar, ktorý nám Pán chce dať, a na každé dielo, ktoré chce uskutočniť v našej vlasti.

11.09. Za milosť stíšenia a pokorného i ochotného počúvania v dňoch, ktoré nám daroval Boh.

12.09. A napokon za tých, ktorí sa o návštevu Svätého Otca nezaujímajú, sú voči nej ľahostajní a myslia si, že ich sa to netýka, aby sa ich predsa len táto návšteva dotkla a pomohla im raz zakúsiť šťastie večného života s Ježišom doma v nebi.