Modlitba / Neboj sa priať Ježiša

Námet na spoločnú modlitbu alebo adoráciu v rámci projektu prípravy na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Ďalšie materiály budú dostupné v auguste a septembri. Adoráciu budete môcť sledovať aj online 18.07. na tejto stránke.
MODLITBAPREZENTÁCIA ■ KATECHÉZA

"Som rád, že môžem oznámiť, že od 12. do 15. septembra, keď Pán Boh dá, pôjdem na Slovensko, aby som prišiel na pastoračnú návštevu," uviedol pápež František v príhovore 4. júla. "Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa za nich." (TK KBS)

Príchodu vzácnej návštevy zvyčajne predchádza príprava ľudí, miesta či programu. Inak tomu nie je ani v prípade návštevy Svätého Otca Františka, ktorá by sa podľa dostupných informácií mohla uskutočniť v septembri tohto roku. Žiaľ, ani podrobnosti vzhľadom na komplikovanú pandemickú situáciu, stále nepoznáme. Návšteva je príliš vzácna na to, aby sme dlhšie otáľali. Pozývame vás nastúpiť cestu duchovnej prípravy. Veríme, že vám pomôže aj tento námet na spoločnú modlitbu. Viac o projekte sa dočítate v júlovom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza.
  • Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi, hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu (18,20). Pozvite na modlitbu svojich blízkych alebo priateľov, pripravte miesto modlitbového stretnutia (biely obrus, svieca, kríž alebo ikona) a Sväté písmo (vyhľadajte stať Mt 1,18-24).
  • Modlitba má štyri časti. Začnite prežehnaním a úvodom, čítaním z evanjelia prosbami a zamyslením s modlitbou prijatia Krista.
  • Zakončite modlitbou Otče náš a prežehnaním. Priestor medzi jednotlivými časťami môžete umocniť piesňou alebo tichým rozjímaním. Môžete tiež využiť prezentáciu s obrazom Guido Reniho.
  • Texty možno použiť aj na adorácii v kostole. V tom prípade diakon alebo kňaz zaužívaným spôsobom vyloží Najsvätejšiu Sviatosť na poklonu a na záver udelí Eucharistické požehnanie.

Úvod

Návšteva Svätého Otca na Slovensku je jednou z udalostí Roku Svätého Jozefa, ktorý trvá do 8. decembra 2021. Nechajme sa pri modlitbe viesť týmto mlčanlivým mužom, ktorý je obľúbeným svätcom pápeža Františka. A ako keď Jozef držal v náručí Ježiša a adoroval jeho tvár, adorujme aj my toho istého Krista prítomného medzi nami.

Žalm 100, 2-5

Ant.: S plesaním predstúpme pred Pánovu tvár.

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár.
Ant.: S plesaním predstúpme pred Pánovu tvár.

Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Ant.: S plesaním predstúpme pred Pánovu tvár.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno.
Ant.: S plesaním predstúpme pred Pánovu tvár.

Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
Ant.: S plesaním predstúpme pred Pánovu tvár.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ant.: S plesaním predstúpme pred Pánovu tvár.

Čítanie z evanjelia (Mt 1,18-24)

  • Po chvíli ticha nasleduje čítanie z evanjelia.

Počúvajme slová svätého evavjelia podľa Matúša.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Prosby

  • Každá prosba pozostáva z dvoch častí, z krátkeho zamyslenia a vlastnej prosby. Každú časť môže predniesť niekto iný.

1. Uzdravenie rán

Môžeme snáď len vytušiť, aký boj sa odohrával v Jozefovi, keď sa ukázalo, že jeho snúbenica počala z Ducha Svätého. Čo sa odohrávalo v jeho srdci skôr, než k nemu vo sne prehovoril Pánov anjel?

Pane, ty poznáš srdce každého z nás, vidíš do vnútra svojich synov a dcér. Vieš o našich zraneniach, neistote a sklamaniach. Vieš o ranách, ktoré spôsobili tvojim deťom tvoje deti. Vieš o popraskanej viere bezpečne ukrytej za fasádou nábožnosti. Zatiaľ. Vieš o všetkom, čo nám vnútorne bráni prijať ťa.
Odpusť nám, Pane, našu ľahostajnosť, zlyhania a hriechy, ktorými sme pohoršili či zranili niekoho z tvojich synov a dcér. Uzdrav ich i naše rany, ako si uzdravil tie Jozefove a priprav tak naše srdcia na prijatie posolstva, s ktorým prichádza tvoj služobník František. Amen.

2. Prijatie Cirkvi

„Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého,“ povzbudzuje anjel Jozefa. Prijať matku a dieťa.

Pane, ty poznáš aj náš strach a obavy, často nie neopodstatnené. Občas sa bojíme o budúcnosť, o Cirkev a jej dcéry a synov. No pápež František upriamuje našu pozornosť aj na tých, ktorí sa boja Cirkvi a jej detí. Žiaľ, niekedy nie celkom bez dôvodu.
Pomáhaj nám, Pane, prekonávať náš strach prijímať Matku Cirkev a jej deti. Amen.

3. Naplnenie výzvy

„Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“

Pane, pápež František nie je jediný ani prvý z tvojich poslov, ktorý k nám prichádza. Listy, deklarácie, posolstvá, príhovory… To všetko sú semienka. Je na nás, či a ako ich využijeme.
Premeň, Pane, naše srdcia na úrodnú pôdu, aby tvoje slovo, ktoré medzi nami zaseje, prinieslo bohatú úrodu. Nech si osvojíme prístup svätého Jozefa, ktorý „urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“ Amen.

Neboj sa prijať

  • Pieseň alebo chvíľa ticha.

Neboj sa prijať Ježiša

Neviem, čo prežívaš. Možno tvoje srdce naplnilo podozrenie, že Boh nie je verný. Pretože život nie je voči tebe spravodlivý, pretože si prežil stratu alebo odmietnutie. Pretože svet je plný zla a Boh akoby s tým nič nerobil. Pretože… Napriek všetkým týmto pocitom ťa prosím, neboj sa ho prijať.

Možno mu teraz nerozumieš. Modlíš sa, ale tvoje modlitby zostali bez odpovede. Aj tak mu uver a rozhodni sa pre Ježiša.

Možno aj teba prenikla bázeň a cítiš sa nehodný pre svoju povahu, slabosti, hriechy alebo preto, čo (o tebe) hovoria iní... V skutočnosti však otázka neznie, či si pre Boha dosť dobrý. Ide o to, či mu dovolíš, aby ťa postupne, v malých krokoch a vždy len s tvojím súhlasom premieňal na takého, akého si ťa vysníval už pri stvorení. Neboj sa prijať Ježiša tak, ako ho prijal Jozef.

Neboj sa prijať Nevestu

Pápež František prichádza nie len v mene Ježiša, ale i v mene jeho nevesty. Apoštol Pavol pripomína, že Cirkev je nevesta, ktorú Kristus miluje „a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil“ (Ef 5, 25-26). Jozefova nevesta, Mária, nemala medzi mnohými dobré meno, pretože spočiatku len málokto uveril, že počala z Ducha Svätého. Meno Ježišovej nevesty, Cirkvi, je tiež niekedy poškvrnené, ale na rozdiel od Márie nie vždy bezdôvodne. Nasleduj Jozefov príklad, neboj sa prijať Kristovu nevestu.

Neboj sa prijať Telo

V starobylom kristologickom hymne vyznávame o Ježišovi, že „on je hlavou tela, Cirkvi“ (Kol 1, 18) a každý veriaci je údom tohto tela. Keď Jozef prijal Máriu, svoju manželku, prijal zároveň aj svoje miesto v rodine. Nasleduj jeho príklad, prijmi svoje miesto v Kristovom tele, ktorým je Cirkev.

Ďakujem, Ježiš, že ma miluješ, že si zomrel za moje hriechy a pre moju spásu. Úprimne sa kajám zo svojich hriechov a prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Prijímam Kristovu nevestu Cirkev ako svoju rodinu a miesto, kde chcem žiť svoju vieru. A prijímam svoje miesto v Cirkvi vďačný za to, že spolu s ostatnými bratmi a sestrami môžem vytvárať Telo Kristovo. Teraz ti teda, ako tvoje dieťa, odovzdávam celý svoj život. Amen.


Katechéza DKU ZA ■ Foto GUIDO RENI ■ www.dkuza.sk 2021


Príprava na návštevu pápeža Františka: Katechézy S Jozefom a Máriou k Ježišovi I Daruj Ježiša I Námety na modlitbu Neboj sa prijať Ježiša I Ako prijať návštevu pápeža I Modlitbová reťaz

Komentáre