Pôst24 / I. Zbystrite zrak

Pôstne katechézy, cyklus Pôstny plán
 • Úvod ▪ I. ▪ II. ▪ III. ▪ IV. ▪ V.
 • Pôstne katechézy: rok A ▪  B ▪ C
 • Na stiahnutie: metodika (PDF) ▪ obrazy (PDF) ▪ prezentácia I (PPTX)
Evanjelium Prvej pôstnej nedele nás každý rok vedie do púšte, čím sa naznačuje veľavravná podobnosť medzi púšťou a pôstom. Púšť poskytuje len málo prostriedkov a pútnik je tak nútený maximálne využiť to, čo má k dispozícii. Šetrí sily, potravu a vodu, váži každý krok, dopredu plánuje najvhodnejšiu trasu, prispôsobuje sa okolnostiam. Markovo rozprávanie o Ježišovom pobyte na púšti (Mk 1,12-15) je ako batoh pútnika, malý a ľahký, no pritom je v ňom všetko, čo je nevyhnutné na náročnú cestu.
 • Nasledujúce dve katechézy chcú predstaviť bohatstvo a výživnosť toho, čo nám takpovediac Marek nabalil na prvý pôstny týždeň. Sú vhodné ako podklad pre biblické stretnutie v malej skupine dospelých, námet na pôstnu duchovnú obnovu, katechézu väčšej skupiny či inšpirácia na homíliu (na tento účel je vhodnejšia prvá katechéza – Pôst očí).
 • Aplikácia pre stretnutie v malej skupine: Ako inšpiráciu pre úvodnú modlitbu môžete využiť vďakyvzdanie z prefácie Prvej pôstnej nedele: Ďakujeme ti, svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo tvoj Syn ,,štyridsaťdenným pôstom posvätil túto dobu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťazstva vo večnosti. Preto ti so zástupmi anjelov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme: Svätý, svätý, svätý...“ (RM, s. 181). Potom nasleduje evanjelium a vlastná katechéza. 

1. Pôst očí

 • Charakteristika: V katechéze sa zameriame na prvú časť evanjeliovej state Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15), v ktorej Marek v skratke popisuje Ježišov pobyt na púšti. Krátko naznačíme súvislosť s prvým čítaním (štyridsať dní, potopa ako obnova) a motív púšte priblížime ako obraz raja (Ježiš ako nový Adam). Potom sa zameriame na púšť a pôst ako príležitosť pre pôst očí (nepozerať vôbec, pozerať menej a pozerať viac), ktorého cieľom je posilňovanie duchovného zraku. Zakončíme krátkym rozborom modlitby nad ľudom Prvej pôstnej nedele. Tipy pre čítanie obrazu sú uvedené v texte.
 • Kľúčové slová: púšť, pôst, štyridsať dní, pokušenie, skúška, pôst očami
 • Cieľ: Rozhodnutie formovať v prvom pôstnom týždni svoj duchovný zrak prostredníctvom pôstu očí.
 • Prezentácia, SN_02.
Na Prvú pôstnu nedeľu čítame evanjelium o štyridsaťdňovej skúške, ktorú Ježiš podstúpil bezprostredne po krste v Jordáne. V trojročnom liturgickom cykle postupne počúvame, ako udalosť opisujú evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš. Marek je pomerne stručný a tých štyridsať dní vtesná do troch viet: „Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ 
Obsahovo sú to vety veľmi bohaté. Dozvedáme sa z nich, že Ježiša na púšť vedie, priam ženie, Duch Svätý. Že tam prežíva pokušenie ako každý človek. A že tak ako my, ani on nie je v pokušení sám, Božia pomoc, v tomto prípade anjeli, je nablízku.

Púšť

 • SN_03.
„Na púšti bol štyridsať dní“, hovorí evanjelista. To nám pripomína štyridsať dní pokánia, ktoré máme pred sebou. Ale Cirkev chce, aby sme si všimli aj inú súvislosť. Preto vyberá ako prvé čítanie rozprávanie o Noemovi. Určite si pamätáte na príbeh potopy: pršalo bez prestávky štyridsať dní a štyridsať nocí. Podľa Knihy Genezis to bol čas obnovy sveta, očistenia od všetkého skazeného a obnovenia jej tvárnosti. Presne ako čas, ktorý máme pred sebou. Rozprávanie končí Božím prísľubom, že už nikdy nezničí svet potopou. A znamením toho prísľubu je dúha.
 • TIP: Na obraze vidíme Noema s rodinou, ako prinášajú obetu potom, čo vystúpili z korába (koráb je na pozadí). Z obety stúpa dym k nebesiam. Dym križuje oblúk dúhy, vytvára tak kríž v tvare písmena T. Dúhový oblúk pozvoľna prechádza do postavy sediaceho Krista, ktorý je naplnením zmluvy medzi Bohom a ľuďmi, Božím riešením obnovy sveta.

Raj

 • SN_04.
„Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali“, pokračuje evanjelista. A nám to pripomína prvého človeka, ktorý sa ocitol v podobnej situácii. Adam žil v raji medzi divou zverou a bol tam v bezpečí. Ježiš je nový Adam, ktorý na rozdiel od toho prvého, ustojí skúšku a zostáva verný.
 • TIP: Centrálnou postavou nášho obrazu je Ježiš. Sedí na kameni a kamene sú aj všade okolo neho. Ale Ježiš nevidí kamene (má zatvorené oči). Žije v eschatologickej perspektíve. A tak môže byť pre neho aj púšť rajom (por.: Marek. Komentár k Novému zákonu I. Trnava: DK, 2013, s. 82).
My vidíme púšť s diablom, divou zverou a anjelmi. Aj Ježiš vidí diabla, divú zver a anjelov. Ale tam, kde sa pred naším pokriveným zrakom rozprestiera len kamenistá púšť, Ježiš vidí raj.

Zrak

 • SN_05.
V pustatine nie je veľa vecí, ktoré by človek mohol obdivovať. Ježiš tam strávil niečo vyše mesiaca a znova a znova sa musel rozhodovať, na čo zameria svoju pozornosť, či na Satana, divú zver, alebo anjelov. 
Je na nás, čomu budeme venovať v pôstnom období svoju pozornosť. Satanovi, ktorý hľadá hocakú skulinku, len aby ľudí rozoštvával proti Bohu i voči sebe navzájom? Tým, čo sa správajú menej ako ľudia, a viac ako divá zver? Alebo tomu, čo je Božie? Satan sľubuje všetko, ale nedáva nič. Iba „anjeli mu posluhovali.“

Vôbec – menej – viac

V prvý pôstny týždeň je výbornou príležitosťou dopriať pôst svojim očiam. Postiť sa očami znamená nepozerať vôbec, pozerať menej a pozerať viac.
 • TIP: Jednotlivé body môžete, najmä pri katechéze pre veľkú skupinu, rozviesť podrobnejšie ako spytovanie svedomia.
Nepozerať vôbec, to je jasné dištancovanie sa od hriechu. Ak ste tak ešte neurobili, zrieknite sa každého hriechu očí. Čo to znamená? Na jednej strane to môže byť zvedavosť, na druhej zatváranie očí pred povinnosťami alebo zodpovednosťou. Pozeranie toho, čo nie je určené pre naše oči. Alebo len v nesprávny čas, napríklad cez pracovnú dobu alebo vtedy, keď sa treba venovať trebárs manželke alebo deťom.
Pozerať menej znamená zrieknuť sa toho, čo je dobré a vytvoriť tak priestor pre to, čo je lepšie. Môžete sa napríklad zrieknuť pozerania (TV, počítač, mobil, internet, noviny) ako obetu za niekoho, kto sa tej veci zrieknuť nedokáže, pretože prepadol neresti. Alebo sa jej zrieknuť nemôže, pretože je to jeho práca ako je to v prípade informatika, ktorý proste nemôže len tak na týždeň vypnúť počítač. 
Pozerať viac. Náš pôst očí môže spočívať aj v tom, že budeme pozerať viac. Pozerať viac do knihy Svätého písma alebo nejakej kvalitnej literatúry, obetujúc to za tých, ktorí čítať nebudú. Pozrieť si kvalitný film s duchovným posolstvom. Všímať si viac ľudí, ktorí sú väčšinou na okraji našej pozornosti, všímať si ich potreby a prispieť k ich naplneniu.

Požehnanie

 • SN_06.
Stráviť mesiac v púšti alebo trebárs len týždeň bez mobilu alebo televízora, to nie je prechádzka ružovým sadom. Teda pre nejakého nomáda mesiac na púšti nepredstavuje žiaden problém, rovnako ako by týždeň bez televízora nerobil problémy našim prarodičom. Ale my žijeme v inom svete ako oni a mnohé naše radosti i pokušenia sú odlišné od tých, ktoré tešili či pokúšali ich.

Ak sa rozhodnete v tomto týždni pre pôst očí (nepozerať vôbec, pozerať menej a pozerať viac), pravdepodobne sa nezaobíde bez nechute, komplikácií, súžení a pokušení. Matka Cirkev si je toho vedomá a preto na záver svätej omše na Prvú pôstnu nedeľu žehná svojim deťom slovami:

„Prosíme ťa, Pane, nech zostúpi na tvoj ľud hojné požehnanie, aby v súžení rástla naša nádej, v pokušení sa upevňovali naše čnosti, a tak sme získali večnú spásu“ (RM, s. 184). 

Púšť i pôst môžu človeka zlomiť, alebo ho môžu posilniť. Pán nám žehná, aby náš pôst priniesol to druhé. Aby sa zo súžení, ktoré musia prísť, zrodila nádej. Aby sa v pokušeniach, ktorým sa nedokážeme vyhnúť, formovali naše čnosti. Aby nám všetko, príjemné i nepríjemné, ľahké i bolestné, slúžilo k spáse.
Pôst2024_I.-Prez od používateľa DKU DCZA

2. Kajajte sa a verte evanjeliu

 • Charakteristika: V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15). Pozostáva z dvoch častí. Prvá je zameraná na pokánie, priblížime si v nej dynamiku pokušenia, evanjelium záchrany a poslanie zachránených byť anjelom, ktorý posluhuje. V druhej časti sa zameriame na Ježišovu výzvu „Verte evanjeliu!“ a interpretujeme ju ako pozvanie k viere, dôvere a vernosti. Zakončíme rozborom a modlitbou kolekty Prvej pôstnej nedele.
 • Kľúčové slová: pokušenie, anjel, viera, dôvera a vernosť evanjeliu.
 • Cieľ: Rozpoznať dynamiku pokušenia a rozhodnúť sa odpovedať naň vierou, dôverou a vernosťou evanjeliu.
 • Prezentácia, SN_08.
„Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ Marek tu v skratke vyjadril realitu nášho každodenného života. Žijeme medzi pokušením a milosťou, dennodenne volíme medzi Satanovou a Božou ponukou. Rozdiely poznáme: Diabol je otravný, Boh trpezlivý. Diabol manipuluje, Boh pozýva. Diabol chce ničiť, Boh zachraňuje. Od našej voľby závisí veľa, okrem iného aj to, či „divá zver“, ktorú Marek umiestnil do stredu medzi mantinely diabol - anjeli, bude naším nepriateľom alebo priateľom.

Kajajte sa

 • SN_09.
Dynamika pokušenia. Diabol opakovane skúša na ľudí stáročiami overenú taktiku. Možno ju zhrnúť v piatich bodoch:
 1. Túžba. Démon v človeku objaví túžbu. Tá môže byť hriešna (pomsta, snaha manipulovať iných a využívať...) alebo oprávnená (byť milovaný, mať radosť, byť šťastný, byť nasýtený…).
 2. Skratka. Vzápätí ponúkne človeku skratku, nahovára ho, aby naplnil svoju túžbu hneď, bez čakania, nesprávnym spôsobom alebo v nesprávnom čase. Vstupuje do našich myšlienok s poznámkami typu: „Zaslúžiš si to! Máš na to nárok. Potrebuješ to. Je to tvoje právo. Bude to vzrušujúce!“ Tento dialóg sa väčšinou deje v našom vnútri.
 3. Spochybnenie. Tretím krokom je spochybnenie toho, čo hovorí Boh či už v Desatore, v Písme, cez Cirkev alebo cez svedomie. Poznáte to: „Ale to sa netýka tejto veci. Veď na tom nie je nič zlé. Aj iní to robia. To si určite vymysleli tí farári…“ 
 4. Polopravda. Po vnesení pochybnosti už ľahko podsunie človeku svoju polopravdu.
 5. Neposlušnosť. A konečne je tu neposlušnosť. V momente, keď sa človek rozhodne konať ako bol navedený, vznikol problém. Hriech je na svete.
Sme zachránení. Taktiku poznáme a predsa toľkokrát naletíme. Znova a znova. A čo potom ľudia, ktorí nemajú toľko šťastia ako my? V druhom čítaní nám apoštol Peter pripomína, že my sme na tom veľmi dobre, lebo sme zachránení skrze krst. Nemusíme byť v pokušeniach bezbranní, môžeme a vieme stáť na Božej strane. Nemusíme sa utopiť v mori hriechov. 
 • SN_10.
Staň sa anjelom. Markove slová sú naozaj trefné: „Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ Sme zachránení, a prvou úlohou zachránených je zachraňovať, byť tým anjelom, posluhujúcim pokúšanému. Ako na to?
 1. Identifikuj obeť. Pozri sa na ľudí okolo seba. Sú šťastní alebo sklesnutí, spokojní alebo večne utrápení, radostní alebo nekonečne ufrflaní? Živia sa chlebom od Boha (áno, aj na svätom prijímaní sa to dá spoznať), alebo uverili diablovi, že musia vlastnými silami zmeniť na chlieb kamene?
 2. Staň sa anjelom, ktorý posluhuje. Nie učiteľom (nepoučuj), nie organizátorom (neorganizuj druhým život), ani lekárom (nesnaž sa ho dať do poriadku vlastnými silami), ale služobným anjelom. Ty druhého človeka nemôžeš zmeniť! Nevieš to a nemáš na to silu, veď vlastnými silami nedokážeš zmeniť ani seba. Zmení ho Boh v spolupráci s ním. Ty mu buď anjelom v Božích službách. Ako byť slúžiacim anjelom? Tak, že mu pomôžeš s tým, čo nevie, nevládze, či nechce konať. Nevenuje sa svojim deťom? Urob pre ne niečo ty. Nevie si odrieknuť alkohol? Zriekni sa alkoholu na celé pôstne obdobie a obetuj to Pánovi za neho. Tvoje deti prepadli pokušeniu mať aj za cenu znesvätenia nedele? Choď na púť. Putuj do vzdialeného chrámu, obetuj čas a námahu. A keď tam budeš, pros Pána, aby im nezapočítal tento hriech.
 3. Záväzok. Keď sa rozhodneš, čo spravíš, urob to rozhodnutie verejným záväzkom. Nie preto, aby si sa chvastal, na to sme boli upozornení už v čítaniach Popolcovej stredy. Ale preto, aby si ho dodržal. 
 • TIP: V našom kostole sme mali na to Fialovú knihu. Bol to veľký zošit vo fialovej väzbe, položený na stolíku v strede kostola. Kto chcel prijať pôstny záväzok, napísal tam, svoje meno a priezvisko (alebo aspoň iniciálky) a popísal svoj pôstny záväzok. A každý týždeň sme sa pri adorácii modlili za ľudí, ktorých mená tam boli zapísané.

Verte evanjeliu

 • SN_11.
Ježiš v púšti nezostal. Obstál v pokušení, Duch Svätý ho viedol ďalej, do Galiley. Matúš by povedal, do Galiley pohanov, do temného kraja smrti, medzi ľud, čo kráča vo tmách (Mt 4,12-17).
Marek je opäť veľmi stručný: „Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo,“ hovorí Ježiš. Teraz je ten najlepší čas na obrátenie a pokánie, lepší už možno nikdy nebude. Nepremárnime ho. 

A ako ho máme využiť? „Kajajte sa a verte evanjeliu,“ pokračuje Ježiš. O pokání ešte počuť budeme, no pouvažujme nad tým, čo znamená veriť evanjeliu. Môžeme to vyjadriť aj trojicou slov: veriť, dôverovať, byť verný. Verte evanjeliu, buďte v tom verní, dôverujte mu...
 1. Veriť tomu, čo evanjelium hovorí nie je ťažké. Stačí len evanjelium poznať a prijať ako pravdu. Spoznávajte evanjelium. Pôstne obdobie je vynikajúci čas na prečítanie evanjelia. Nezaberie štyridsať dní, len pár hodín. Ak si to rozložíte na celý pôst, tak len pár minút denne.
 2. Druhým krokom je dôvera evanjeliu. Dôveruj mu, teda nechaj sa ním viesť. Napríklad evanjeliá pôstnych nedieľ. Postupne nás zavedú na rôzne miesta a do rozličných situácií. Dnešné nás vedie na púšť, budúcu nedeľu vystúpime na vrch Tábor, ďalšiu nedeľu nás evanjelium zavedie do chrámu, potom k Nikodémovi a napokon ku Grékom, ktorí hľadajú Ježiša. A všade tam nás Pán k niečomu vyzve. „Kajate sa a verte“, hovorí dnes. „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho“, budeme počuť budúcu nedeľu. Dôverujte evanjeliu a urobte, čo hovorí. Ako Noe z dnešného prvého čítania, ktorý „urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh“ (Gn 6,22).
 3. A do tretice je tu vernosť evanjeliu, teda dôvera, ktorá je stabilná, má charakter čnosti, trvalého návyku.
 • SN_12.
Cirkev to vyjadrila aj v dnešnej kolekte: „Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdňového Pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a s jeho pomocou napredovali čnostným životom na ceste k spáse“ (RM, s. 180).

Prosíme o milosť teda o dar Ducha Svätého. Sme totiž realisti a je nám jasné, že náš plán presahuje naše schopnosti. A aký je náš plán? Hlbšie vniknúť do Kristovho tajomstva, teda viac spoznávať, aby sme tak obnovili našu vieru, dôveru a vernosť. Nechceme totiž ustrnúť, túžime napredovať s ľahkosťou dobrých zvykov, čnostným životom na ceste k spáse.

Obrázky

    • Liturgické obrazy pre katechézu. Šaštín: Saleziánske katechetické stredisko, III/5.