Pôst24 / V. Vykročte

Pôstne katechézy, cyklus Pôstny plán
 • Úvod ▪ I. ▪ II. ▪ III. ▪ IV. ▪ V.
 • Pôstne katechézy: rok A ▪  B ▪ C
 • Na stiahnutie: metodika (PDF) ▪ obrazy (PDF) ▪ prezentácia V (PPTX)
V evanjeliu Piatej pôstnej nedele sme svedkami zaujímavej epizódy. Ježiš v modlitbe prosí: „Otče, osláv svoje meno!“ Evanjelista hovorí, že ako odpoveď zaznel hlas z neba: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Ale zástup čo stál okolo to počul inak. Niektorí hovorili, že Ježiš sa rozpráva s anjelom. A iní počuli len zahrmenie. Aj to je znak, že pôst uší je naozaj dôležitý. Verím, že k pôstu očí, uší a rúk ste v uplynulom týždni pridali aj pôst svojich úst. Teraz sú na rade naše nohy.
 • Aplikácia pre stretnutie v malej skupine: Druhá katechéza predpokladá prácu s biblickými textami, je vhodné, aby mali účastníci k dispozícii aspoň Evanjelium podľa Jána. Katechéza končí pozvaním k liturgickým službám počas veľkonočného slávenia. Predpokladá sa rozdelenie si konkrétnych služieb (žalmisti, lektori, komentátori, obetné dary…), preto treba už pred stretnutím pripraviť príslušné texty a pomôcky.

1. Pôst nôh

 • Charakteristika: Pôst nôh je charakterizovaný v líniách horizontálneho a vertikálneho pohybu, ktorý je zreteľný v evanjeliovej perikope.
 • Kľúčové slová: pôst, nohy, zastaviť sa, kráčať, vyzdvihnúť
 • Cieľ: Venovať pozornosť cieľom, ku ktorým sa uberáme, prehodnotiť vlastné smerovanie
 • Prezentácia, SN_02.
Evanjelium Piatej pôstnej nedele je plné pohybu a môže tak byť inšpiráciou pre pôst našich nôh. Hovorí o pohybe od jedného k druhému, i o pohybe zhora nadol a zdola nahor. 

Horizontálny pohyb

 • SN_03.
Ten prvý pohyb, ktorý si môžeme všimnúť, je horizontálny, vodorovný, pohyb od jedného k druhému a napokon k Ježišovi: „Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.“ Prečo kráčať k Ježišovi?

1. Aby sme videli…

 • SN_04.
Tak, ako sme na Druhú pôstnu nedeľu kráčali na vrchol hory Premenenia, aby sme počuli, dnes kráčame, aby sme videli. Ako tí Gréci, ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Objavujú v sebe túžbu a smerujú k jej naplneniu. 
Chceš vidieť Ježiša? Prehodnoť v tomto týždni, kam smerujú tvoje kroky. Tam, kde je Kristus, alebo tam, kde sa s ním nepočíta? Príď do kostola, najlepšie každý deň, na 10 minút. Príď na spoveď, ak si sa ešte nezmieril s Bohom a ľuďmi, tak teraz je ten najvyšší čas.

2. Aby sme mu hovorili o…

 • SN_05.
„Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.“ Aj oni kráčajú ku Ježišovi. Preto, aby mu povedali o tých, ktorí ho hľadajú.
Gréci chceli vidieť Ježiša. To chcú vlastne všetci ľudia. Tak to učí Cirkev: „Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo človek je stvorený Bohom a pre Boha. Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie, ktoré neprestajne hľadá.“ (KKC 27) Ale nie každý tú túžbu správne identifikuje. Tvoji blízki, tvoji kolegovia v práci, i ten nemožný sused…, majú v sebe túžbu po Bohu. Hoci si ju možno pomýlili s túžbou po majetku, s hrabivosťou, alkoholom, zvrátenými vzťahmi alebo hracími automatmi... 
Tak či onak, choď k Ježišovi a hovor mu o nich. Urob to ako Ondrej a Filip. Príď do kostola niekedy počas dňa, postav sa pred Pána a povedz mu: Môj syn, sused, manžel... si babre život. Pane, zmiluj sa nad ním a  stvor v ňom čisté srdce, ako sme to spievali v žalme.

3. Aby sme boli s ním

 • SN_06.
Prečo svoj život nasmerovať na Krista? Nuž preto, aby sme boli s ním. Čo viac, a čo lepšie môžeme mať? Na akom lepšom mieste môžeme byť? „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník“, hovorí Ježiš. 
Nasledovať samozrejme neznamená len doslovne kráčať v niekoho šľapajách. Vôbec nie je treba, aby sme sa teraz vybrali všetci do Svätej zeme na púť po Ježišových stopách. Nasledovať znamená aj napodobňovať, správať sa podobne.

Vertikálny pohyb

 • SN_07.
Kráčanie je horizontálny pohyb, pri ktorom človek zostáva v jednej rovine. No v dnešnom evanjeliu Ježiš naznačí aj pohyb vertikálny, zhora dole a zdola hore.

1. Ježiš musí padnúť

 • SN_08.
Prvý pohyb smeruje dole. Ježiš musí padnúť. Áno, hovorí doslova o páde, ktorý je nevyhnutný. „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Iba keď zrno klesne to hĺbky, môže vyrásť do výšky.
Začalo to vtelením. Boh zostúpil, stal sa človekom. A potom zostúpil ešte viac, bol pochovaný, stal sa zrnom, ktoré padlo do zeme.
Ale pripomína to aj pády na krížovej ceste. Ježišove i naše. Koniec koncov pád ešte nie je tragédia. Zvyčajne je za ním slabosť, nepozornosť, zakopnutie… Tragédiou je, ak človek nechce vstať. 
A my? Postiť sa nohami môže pre nás znamenať padnúť na kolená, i vstať po každom páde.

2. Ježiš musí byť vyzdvihnutý

 • SN_09.
A potom je tu pohyb zdola hore. „Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“, hovorí. Túto myšlienku poznáme už z minulej nedele, z Ježišovho rozhovoru s Nikodémom: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka.“ Ježiš musí byť vyzdvihnutý vo všetkých významoch tohto slova:
 1. Vyzdvihnutý na kríž, teda ukrižovaný. V tomto zmysle tu máme ďalšiu predpoveď utrpenia.
 2. Vyzdvihnutý, teda oslávený. A to je naša úloha, vyzdvihnúť Ježiša pred všetkými ľuďmi. Ako znamenie.

3. Budeme vyzdvihnutí

 • SN_10.
Pohyb zdola hore sa týka aj nás. Ježiš dáva v dnešnom evanjeliu prísľub: „Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Nechaj sa pritiahnuť. Odhoď všetko, čo ťa priveľmi drží pri zemi. 
Nechoď, postoj, kráčaj
 • SN_11.
Keby sme tie smery pohybu zakreslili, nie náhodou by vytvorili kríž, v ktorého priesečníku je Ježiš. V piatom pôstnom týždni sa môžeme postiť nohami. Je to dobrá príležitosť prehodnotiť svoje zaužívané chodníčky a sledovať, kam nás vedú, kde sa križujú a či je v priesečníku Kristus. Každý z nás môže tak odhaliť miesta, kam viac vkročiť nechce. Pretože tam nie je Kristus.

Pôst nohami nás inšpiruje aj kráčať menej, zastaviť sa. V evanjeliu čítame o Grékoch, ktorí „pristúpili k Filipovi, ktorý bol z Betsaidy.“ Fascinuje ma, že tí cudzinci vo Filipovi spoznali človeka, za ktorým môžu prísť. Aj to je námet na pôst nôh: Zastav sa a buď človekom, za ktorým môžu druhí prísť, keď si nevedia rady. Postoj. A zaujmy pevný postoj.
Alebo urob prvý krok. Dopraj pôst svojim nohám a vykroč smerom k tým, ktorí sa ocitli na okraji, vylúčení, odmietnutí, nemilovaní a nechcení. Je jedno, či vlastnou vinou alebo nie. Zameraj sa na tých, ktorí sú na okraji a vykroč k nim s požehnaním. To znamená kráčať viac.

A pri tom všetkom vstávaní a kráčaní pamätajme, že smerujeme k Veľkej noci. Tak sme sa to modlili minulú nedeľu:
„Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby kresťanský ľud kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou“ (RM, s. 219).
Pôst2024_V.-Prez od používateľa DKU DCZA

2. Nadišla hodina

 • Charakteristika: V prvej časti katechézy sa zameriame na symbol prichádzajúcej hodiny v prvom čítaní a Evanjeliu podľa Jána. V druhej premostíme k podobenstvu o zrne, ktoré padne, aby prinieslo úrodu. Posolstvo vyjadríme prostredníctvom čítania obrazu.
 • Kľúčové slová: hodina, zrno, padnúť, vyzdvihnúť
 • Cieľ: Motivovať sa pre službu pri slávení Veľkej noci

Prichádzajú dni a nadišla hodina

 • Prezentácia, SN_13.
V biblických čítaniach Piatej pôstnej nedele môžeme identifikovať ešte jeden druh pohybu, čas. „Hľa, prichádzajú dni,“ hovorí Pán v prvom čítaní. „Nadišla hodina,“ hovorí Ježiš.

1. Dni

 • TIP: Účastníci pracujú s textom prvého čítania. Hľadajú v ňom a formulujú odpovede na otázku „Čo urobí Boh?“ Po diskusii nasleduje zhrnutie.
V prvom čítaní prostredníctvom Jeremiáša hovorí Boh, že v dňoch, ktoré prichádzajú uzavrie novú zmluvu, odlišnú od tých, ktoré jej predchádzali. Jej základom nebude zákon napísaný na kamenných tabuliach, ale vložený do srdca. Srdce v biblickej kultúre nesymbolizuje emócie ako je tomu u nás, ale rozum a vôľu. V srdci biblický človek premýšľa a robí rozhodnutia. Je to zmluva, postavená na vzťahu: „Ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“

Pomaly nadchádzajú dni Veľkej noci, času uzatvorenia novej zmluvy, ktorú veľmi dobre vystihujú Jeremiášove slová. Každý z nás sa stal zmluvnou stranou krstom. Pri obnove krstných sľubov na Veľkonočnú vigíliu obnovujeme svoj zmluvný záväzok byť Božím ľudom. A slávenie (a prijímanie) Eucharistie je akoby podpis, ktorým potvrdzujeme, že túto zmluvu prijímame. Preto nám Cirkev vyslovene prikazuje prísť na sväté prijímanie aspoň raz v roku a síce vo Veľkonočnom období.

2. Hodina

 • SN_14.
„Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený,“ hovorí Ježiš. Slovo hodina sa v Jánovom evanjeliu objavuje celkovo 17 krát. Poďme sa pozrieť v akej súvislosti-
 • TIP: Účastníci pracujú s Písmom, vyhľadajú príslušné verše, prečítajú a zhrnú kontext.
A) Ešte nenadišla, ale prichádza
 • SN_15.
  • a. Jn 2,4 - „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ (Kána Galilejská, premenenie vody na víno, prvé zo znamení)
  • b. Jn 4,21-23 - „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde.“ (Samaritánka, zjavenie Ježiša Samaritánom)
  • c. Jn 5,25-28 - „Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas.“ (Ježišova reč, proroctvo o zostúpení k zosnulým)
  • d. Jn 7,30 - „Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.” (Chrám, ešte neprišla hodina umučenia)
  • e. Jn 8,20 - „Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina.” (Chrám, ešte neprišla hodina umučenia)
B) Prišla / nadišla
 • SN_16.
  • a. Jn 12,23 - „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.” (Gréci, hodina oslávenia)
  • b. Jn 13,1 - „Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi.” (Posledná večera)
  • c. Jn 17,1 - „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.“ (Veľkňazská modlitba, hodina oslávenia, chronologicky posledná zmienka)
C) Príde
 • SN_17.
  • a. Jn 16,2-4 - „Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.” (Predpoveď prenasledovania)
  • b. Jn 16,21-22 - „Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať.“ (Predpoveď vzkriesenia, tu je hodina zmienená len v prirovnaní k pôrodu)
  • c. Jn 16,25 - „Prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene.“ (Predpoveď zoslania Ducha Svätého)
  • d. Jn 16,32 - „Prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého.“ (Predpoveď zajatia)
Na správu, že ho chcú vidieť pohania, reaguje Ježiš slovami: „Nadišla hodina!“ Napätie, ktoré dovtedy panovalo, pretože ešte hodina nenadišla, je preč. Od tohto momentu naberajú udalosti prudký spád. Svet, zastúpený Grékmi, prichádza za Ježišom. Je to hodina oslávenia, vyvýšenia a povýšenia. Hodina jeho vyvýšenia (ukrižovanie), je hodinou jeho povýšenia (sebadarovanie) a oslávenia. (Por.: Moloney, J.F., Sacra Pagina. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 374.)

Padnúť a vyrásť

Je to hodina, keď pšeničné zrno padne do zeme, aby zomrelo a prinieslo úrodu, skrze ktorú nezostane samo. 

1. Padnúť do zeme

 • SN_18.
Do liturgie slova Prvej pôstnej nedele nás uviedlo rozprávanie o potope a o oblúku dúhy, ktorý Boh vložil do oblakov ako znamenie prísľubu záchrany sveta. Autor obrazu umiestnil do toho oblúku aj Ježiša, ktorý je záchranou. Dúha je oblúk, časť kruhu, ktorá sa stala viditeľnou. Oblúk sa objavuje aj na obraze, ktorý pripomína Ježišov rozhovor s Nikodémom (Štvrtá pôstna nedeľa). Vlastne je to spodná časť toho istého kruhu. Ježiš ukazuje na kríž, ktorý je pevne zasadený do oblúku vrchu Kalvárie. Na dnešnom obraze ideme ešte hlbšie a ešte vyššie. Ľavou rukou ukazuje Ježiš Grékom, ktorí ho vyhľadali, na korene pšeničného zrna, ktoré padlo do zeme. Pravou žehnajúcou rukou ukazuje hore, smerom, ktorým má zrno vyrásť a priniesť úrodu, smerom svojho povýšenia, vyzdvihnutia všetkých, ktorých pritiahne k sebe.
 • SN_19.
„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo,“ vysvetľuje Ježiš. Jaskyňa narodenia Pána v Betleheme a Ježišov hrob v Getsemanskej záhrade sú miestom, kam padlo pšeničné zrno. Tak to vyjadrujú ikonopisci, nie náhodou majú jasličky podobu kamenného sarkofágu a jaskyňa narodenia i jaskyňa hrobu sú skôr trhlinami v zemi, než tým, čo si bežne pod jaskyňou predstavujeme. To všetko preto, aby sme si uvedomili spomenuté súvislosti.
Betlehemská a Getsemanská jaskyňa sú miestom v zemi, kam padlo pšeničné zrno. Napriek tomu, že to nie sú miesta úrodné (skaly), zrno vyrástlo a prinieslo úrodu.

Ale Kristus, pšeničné zrno, padol, či presnejšie zostúpil, ešte hlbšie. Uvažujme, ako hlboko Kristus zostúpil. Čo o tom hovorí vyznanie viery? Veríme, že Ježiš zostúpil k zosnulým. Na ikone dvíha k životu Adama a Evu, ktorí dovtedy spali. Ako inak, opäť v sarkofágoch. 

2. Vyrásť

 • SN_20.
„Až budem vyzdvihnutý od zeme…“, hovorí Ježiš. Čo sa stalo vyzdvihnutím na kríž, vyjadruje ďalšia ikona. Jeden detail: V trhline pod pätou kríža vidíme lebku. Pripomína nám to názov miesta ukrižovania - Golgota, lebka. Ale je to aj pripomienka starobylej legendy, podľa ktorej stál Ježišov kríž na mieste Adamovho hrobu. 
Ježiš je vyzdvihnutý na kríž. Jeho krv steká na kosti Adama, praotca všetkých ľudí a prináša tak jemu i celému ľudstvu spásu. 

Príprava na nadchádzajúcu hodinu

Prichádza hodina, keď zrno padne, zomrie a prinesie úrodu. Hodina, keď bude Kristus vyzdvihnutý, aby zostúpil k zosnulým a všetkých pritiahol k sebe. To všetko urobí, či vlastne už urobil a v liturgii sa to sprítomní. 
No prichádza aj hodina, keď bude oslávený. A to je naša úloha. Tak to Cirkev hovorí v prefácii O umučení Pána I, ktorú budeme spievať pri svätých omšiach v piatom pôstnom týždni: Vzdávame ti vďaky, Bože, „lebo spásonosné umučenie tvojho Syna pohýna celý svet oslavovať tvoju velebu. Veď na kríži sa odohral súd nad zlobou sveta a prejavila sa moc ukrižovaného Krista“ (RM, s. 578).
 • TIP: Účastníci môžu navrhnúť, ako sa lepšie pripravovať na oslavu Veľkej noci. Tu je priestor pre pozvanie veriacich ku konkrétnym službám a ich rozdelenie (lektori, žalmisti, komentátori, usporiadatelia, tí, čo pripravia obetné dary, tí, čo ich prinesú…).
 • TIP: Záverečná modlitba (SN_21):
„Pane, požehnaj svoj ľud, ktorý očakáva dielo tvojho milosrdenstva, a daj, aby to, po čom z tvojho vnuknutia túži, z tvojej štedrosti aj dosiahol. Skrze Krista, nášho Pána. Amen“ (RM, s. 236).

Obrázky

 • Liturgické obrazy pre katechézu. Šaštín: Saleziánske katechetické stredisko, III/9.