■ Birmovanci

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého."
(Sk 8,14-17). 

Keď sú naši mladí rozhodnutí potvrdiť (confirmatio) svoju vieru a prijať identitu Kristových svedkov, pozývame do našich farností biskupa, nástupcu apoštolov, aby sa za nich modlil, vkladal na nich ruky a aby dostali Ducha Svätého podobne, ako kresťania v Samárii.

Sláveniu birmovania predchádza obdobie intenzívnej prípravy, ktorej sa budeme venovať aj v tejto sekcii. V súčasnosti je dostupné pomerne veľké množstvo pomôcok a metodických príručiek k príprave na prijatie sviatosti birmovania. V nasledujúcom prehľade vám poskytneme charakteristiku niektorých z nich.

Kategória: BIRMOVANCI