Birmovanci

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého." (Sk 8,14-17). 

Keď sú naši mladí rozhodnutí potvrdiť (confidmatio) svoju vieru a prijať identitu Kristových svedkov, pozývame do našich farností biskupa, nástupcu apoštolov, aby sa za nich modlil, vkladal na nich ruky a aby dostali Ducha Svätého podobne, ako kresťania v Samárii.

Sláveniu birmovania predchádza obdobie intenzívnej prípravy, ktorej sa budeme venovať aj v tejto sekcii. V súčasnosti je dostupné pomerne veľké množstvo pomôcok a metodických príručiek k príprave na prijatie sviatosti birmovania. V nasledujúcom prehľade vám poskytneme charakteristiku niektorých z nich.

Formačný projekt Spoločne objavujeme dar

Najrozšírenejším formačným programom v našej diecéze je projekt Spoločne objavujeme dar. 

Ciele projektu

Jednotlivé ciele prípravy na birmovanie sú vzájomne úzko prepojené a navzájom na seba nadväzujú.
 1. Prvým cieľom je posilnenie a utvrdenie birmovancov vo viere.
 2. Z posilnenia a utvrdenia sa rodí rozhodnutie pre život s Kristom.
 3. Po zavŕšení prípravy birmovanci svoje rozhodnutie slávnostne potvrdzujú prijatím sviatosti, viditeľného znaku daru Ducha Svätého.
 4. Konečným cieľom prípravy je aby novopobirmovaní svoje rozhodnutie potvrdzovali dennodenným autenticky kresťanským životom
K naplneniu týchto cieľov má poslúžiť aj náš program prípravy na prijatie sviatosti birmovania.

Animátori

Dôležitými protagonistami prípravy sú animátori birmovancov. Animátor je kresťan, ktorý prijatím sviatosti birmovania potvrdil svoju vieru, utvrdzuje sa v nej a autenticita jeho kresťanského života je potvrdená farnosťou. Preberá zodpovednosť za prípravu birmovancov. Svedčí o svojej vlastnej skúsenosti života s Pánom, motivuje birmovancov k hľadaniu pokladu kráľovstva, katechizuje (vyučuje) a formuje birmovancov. Je podobný trénerovi, ktorý rozpoznáva dary, talenty a možnosti zverenca, na základe rozpoznaného predstavuje zverencovi méty, ktoré môže dosiahnuť (a sám je ukážkou toho, že méty sú dosiahnuteľné), pripravuje tréningový program s jeho tak teoretickými (katechéza), ako i praktickými (formácia) časťami. Priebežne zverenca motivuje, sledujúc tak cieľ, ku ktorému má zverenca priviesť.Charakteristika a harmonogram jednotlivých častí prípravy 

Charakteristika kurzu

Prípravný kurz je ročný, v skutočnosti je však optimálna dĺžka prípravy individuálna. Dúfame však, že do konca prípravy bude časť birmovancov pripravená pre praktický kresťanský život. Ostatní môžu pokračovať v príprave, kým sa to nepodarí. 
Kandidáti na prijatie sviatosti birmovania sú rozdelení do malých skupiniek, v ktorých sa pod vedením animátorov uskutočňuje časť formačného programu.
Ponúkaný projekt, ktorého autorom je Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD., obsahuje tri základné etapy. Je inšpirovaný tým, čo sa kedysi dialo na ceste do Emauz (Lk 24,13-35). "Každý človek je na ceste."

Etapa prázdnoty
, rozčarovania, vzbury, kladenia otázok, hľadania východísk a zmyslu vo všetkom. "My sme dúfali..."
V témach, ktoré sú metodické spracované v publikáciách a prezentáciách sa odráža to, čo dospievajúci prežívajú v tomto období: neistotu, prázdnotu, hľadanie zmyslu života. Zároveň hovoria o vplyve prostredia na ich život.

Ukážka spracovanej témy:
 • Som ten, ktorý dospieva /pdf/
 • Život a jeho zmysel /pdf/
 • Štyri piliere môjho projektu života /pdf/
 • Konečne slobodný

Etapa stretnutia s Ježišom
, ktorý najskôr počúva a potom "počnúc Mojžišom a prorokmi vysvetľoval...", a tak dal odpoveď na ich otázky, hľadanie, na prázdnotu ...
Druhá časť je obsahovo venovaná Bohu a jeho miestu v živote človeka. On cez Ježiša dáva odpoveď na existenčné otázky človeka a celého ľudstva.

Ukážka spracovanej témy:
  • Viera v Boha a môj život
  • Kto je Boh - dlhá cesta hľadania
  • Stretnutie s Ježišom, ktoré nekončí
  • Hriech - odmietnutie lásky

  Etapa sviatostí
  - "Spoznali ho pri lámaní chleba." Vyvrcholenie cesty však nie je jej koniec.
  Tretia etapy je etapou sviatostí, jedinečného spoločenstva s Bohom. Prijatie sviatosti birmovania je vyvrcholením cesty, ale nie je ukončením.

  Ukážka spracovanej témy:
  • Cirkev - križovatka viditeľného a neviditeľného
  • Sviatosti - prejavy božej lásky
  • Znaky, ktoré hovoria o Duchu Svätom
  • Ježiš, posiela svedčiť a Duch Svätý dáva k svedectvu silu

  Použité zdroje:

  • ŠELINGA, J. Spoločne objavujeme dar I. diel. Nitra: KSNR, 2003.
  • ŠELINGA, J. Spoločne objavujeme dar II. diel. Nitra: KSNR, 2004.
  • ŠELINGA, J. Spoločne objavujeme dar III. diel. Nitra: KSNR, 2005.
  • Publikácie spolu s prezentáciami sú dostupné na DKÚZA.