Aktuality

 • Metódy čítania Biblie s porozumením

  Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania. 

   

  V piatok a v sobotu 16. a 17. marca 2018 sa v Žiline uskutočnilo vzdelávanie pre učiteľov náboženstva - katechétov. Účastníkov vzdelávania v programe "Metódy čítania Biblie s porozumením" čakala dvojdňová práca so Svätým písmom. Vzdelávanie otvoril metodik KPKC dr. Roman Vitko a lektorom vzdelávania bol biblista doc. Branislav Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vzdelávania sa zúčastnilo 35 frekventantov.

   

  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti čitateľských stratégií a čítania Biblie s porozumením na základných a stredných školách.

   

  Vzdelávanie ponúkame všetkým katechétom v rámci permanentnej formácie. Cieľom je zvyšovanie efektívnosti práce a rozvoj kľúčových kompetencií.

 • OBJEDNÁVANIE UČEBNÍC PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  Objednávanie učebníc, aj z katolíckeho náboženstva, pre školský rok 2018/2019 je aktívne od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018.

  Informujeme vás, že v dňoch od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018 bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk), pre objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2018/2019.

  Podrobnejšie informácie /klikni/

 • Pracovné stretnutie školských dekanov

  Dňa 08. novembra 2017 (streda) o 10:00 h sa uskutočnilo pracovné stretnutie školských dekanov v Diecéznom centre v Žiline:

  Program stretnutia:

  1. Úvodné slovo

  2. Predstavenie nových školských dekanov

  3. Hodnotenie práce v minulom školskom roku

  4. Náročnosť a význam spolupráce školského dekana s katechétmi v jednotlivých dekanátoch

  5. Metodické materiály a činnosť KPKC

  6. Biblická olympiáda 2017/2018

  7. Elektronická aktualizácia databázy katechétov

  8. Permanentná formácia katechétov

  9. Rôzne a diskusia

 • 10 rokov života našej diecézy - diskusia

  Inštitút Communio pozýva na diskusiu 10 rokov našej diecézy, ktorá sa uskutoční v utorok 16. januára 2018 o 17:30 h v Diecéznom centre v Žiline. Hostia: otec biskup Mons. Tomáš Galis, Mons. Jozef Hrtús, Janka Jaššová. Nenechajte si újsť príležitosť položiť svoje otázky.
   
   
 • Metodicko-formačné stretnutie pre začínajúcich v školskom vyučovaní náboženstva

  Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie pre začínajúcich v školskom vyučovaní náboženstva.

  Stretnutie bolo určené pre pedagogického zamestnanca, ktorému bola udelená kánonická misia, ktorá je podľa §6 ods. 1 písmeno e) Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebná na splnenie predpokladov na vykonávanie pedagogickej činnosti.

  Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina (zasadačka pri DKÚ)

  Pozvánka s programom

 • Národné stretnutie mládeže P18 Prešov

  Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

  Národné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Pri tejto príležitosti budú v rámci príprav pravidelne vychádzať katechézy ako inšpirácia vhodná na stretnutia mladých vo farnostiach alebo na hodinách náboženstva. Dávame do pozornosti webové sídlo tohto podujatia: www.narodnestretnutiemladeze.sk

  Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov SLovenska

  Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova "anjelský" hlas: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha." (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová - je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známi vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. "o-dva-ha". Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.

  Veľa O2H-y

  1. katechéza: O2H zmeniť sa - Ján Krstiteľ

  2. katechéza: O2H dôverovať - Panna Mária

  3. katechéza: O2H rozmýšľať - Nikodém

  4. katechéza: O2H žiť v pravde - Samaritánka

  5. katechéza: O2H nechať sa uzdraviť - chorý pri rybníku Betsata

  6. katechéza: O2H uvidieť

  7. katechéza: O2H uveriť

  8. katechéza: O2H vydať svedectvo

   

  Zdroj.: www. narodnestretnutiemladeze.sk 

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko priniesla iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70. krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not).
   
 • Zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 07.10.2017

  Otec biskup Tomáš Galis zasvätil Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 7. októbra 2017 o 11:00 h počas svätej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred Bazilikou Narodenia Panny Márie. Program slávnosti začal o 9:00 h dramatickým pásmom a modlitbou posvätného ruženca.

  Pozvané boli farnosti, spoločenstvá, rodiny a všetci veriaci, aby spoločne napĺňali jeho výzvu: "Prehlbujme úctu k Panne Márii! Kde sa spoločne modlí, tam prichádza požehnanie!"

 • TITUS ZEMAN - MUČENÍK ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

  „Aj keby som stratil môj život, 
  nebolo by to márne, 
  ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, 
  stal kňazom namiesto mňa.“ 
  (Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

  „Bol svätý a zomrel ako mučeník“.
  (Summarium Testium, Test. XVI, § 322)

   

  Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave: je prvým z 10 detí. Keď mal 10 rokov, po detstve, ktoré bolo poznačené častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdraví. V ten deň jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné predsavzatie zasvätiť sa.

  Metodický materiál /klikni/

 • Časopis Rebrík

  Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
  Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky 
  www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

 • Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len "POP") boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

   

  Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

   

  Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2016/2017.

   

  Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

   

 • Jubilejné stretnutie katechétov v Nitre

  Pripomenuli sme si 20. výročie od ukončenia štúdia teológie prvých katechétov. 

  DKÚ Nitra v spolupráci s DKÚ Žilina zorganizovali jubilejné stretnutie katechétov, ktorí ukončili štúdium v Teologickom inštitúte Nitra v rokoch 1995 a 1997.

  Ďakujem za spoluprácu všetkých pri organizovaní stretnutia a odovzdanie informácií katechétom mimo školskej katechézy, na dôchodku, alebo v iných diecézach.

  Pozvánka s programom