Predprimárny stupeň

Konferencia biskupov Slovenska dňa 16.3.2010 vydala záverečné schválenie rámcového vzdelávacieho programu pre katolícke náboženstvo v materských školách bez ohľadu na zriaďovateľa (č. KBS/65/16.3.2010/MŠ).V súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre materské školy vám ponúkame metodické príručky katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre vekové kategórie 3-4 ročných detí, 4-5 ročných detí a 5-6 ročných detí. Jedná sa o 3 metodiky v jednom zakladači: spolu 708 strán formátu A4 - 380 strán textu, 328 strán obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny a pracovné listy.

 
Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre predprimárne vzdelávanie [stiahni]

Návrh školského vzdelávacieho programu
[stiahni]

Návrh plánu duchovnej formácie v katolíckej materskej škole nad rámec predmetu náboženskej výchovy
• Plány na jednotlivé mesiace pre 3 – 4 ročné deti
[stiahni]
• Plány na jednotlivé mesiace pre 4 – 5 ročné deti
[stiahni]
• Plány na jednotlivé mesiace pre 5 – 6 ročné deti
[stiahni]
• Kompetencie dieťaťa
[stiahni]

Materské školy - prezentácie
• Predstavenie kurikula katolíckej náboženskej výchovy pre materské školy
[stiahni]
• Štruktúra metodickej príručky katolíckeho náboženstva pre materské školy
[stiahni]
• Predstavenie metodickej príručky katolíckej náboženskej výchovy pre materské školy
[stiahni]


Pastoračný program katolíckej školy - súčasť školského vzdelávacieho programu katolíckej školy
[stiahni]